Želja po trijezični šoli v Ukvah_Per la scuola trilingue a Ugovizza

Preschern Bandel webjUvedba pouka v treh jezikih, italijanščine, nemščine in slovenščine, je življenjskega pomena za zaščito narodnega in jezikovnega bogastva v Kanalski dolini. Obenem bi tudi omogočilo mladim širša kulturna obzorja za strokovne in delovne možnosti. Tako lahko povzamemo glavno temo srečanja deželnega predsednika Sveta slovenskih organizacij Walterja Bandlja z županom občine Naborjet – Ovčja vas Borisom Preschernom, ki se je odvijalo v občinski hiši v sredo, 9. septembra. Predsednik Bandelj, ki so ga spremljali še pokrajinski predsednik SSO za vidensko Riccardo Ruttar in člana Izvršnega odbora sicer domačina iz Kanalske doline Anna Wedam in Luciano Lister, se je zahvalil županu za sprejem, ki spada v sklop srečanj z vsemi župani 32 občin, kjer je priznana prisotnost slovenske narodne skupnosti v FJK. Županu je nato predstavil nekaj programskih točk, ki so še posebno pomembne za Svet slovenskih organizacij, med katerimi za Kanalsko dolino še posebno izstopa skrb za slovenski jezik v šolah in vprašanje ustanovitve nove medobčinske teritorijalne unije. Župan Preschern se je s svoje strani takoj osredotočil na šolsko tematiko. »Naša mladina v tej dolini danes nima pogojev, da bi se naučila ne slovenščine in ne nemščine, zaradi tega sem svojega sina vpisal v nemško-slovensko dvojezično šolo na avstrijskem Koroškem«, je povedal župan. Dodal je še, da je za oba jezika dodeljenih premalo učnih ur in še manj finančnih sredstev. To pa je nedopustno, je še ugotovil naborješko-ovški župan, ker se po drugi strani javna sredstva za slovensko narodno skupnost uporabljajo za druge stvari, celo za pleskanje pročelja stavb. Wedamova in Lister sta podčrtala, da si prebivalci zelo želijo trijezične šole. Občinska sveta v Naborjetu-Ovčji vasi in v Trbižu sta pred leti odobrila sklep, po katerem je bila na šolske in krajevne oblasti naslovljena prošnja za trijezičen pouk. Pristojni organi pa se na ta sklep niso odzvali. V tem smislu je župan Preschern zaprosil Svet slovenskih organizacij za pomoč pri ustanavljanju večjezične šole v Ukvah in sodelovanje z ustanovitvijo delovne skupine, ki bi spremljala celoten administrativni postopek. Predsednik Bandelj se je s predlogom strinjal. Pokrajinski predsednik Ruttar pa je izpostavil potrebo, da je za zaščito slovenske narodne zavesti poleg šole pomembno tudi delovanje kulturnega združenja Don Mario Černet. 24. oktobra letos bo namreč združenje uradno odprlo svoj sedež v Ovčji vasi ob prisotnosti italijanskih, avstrijskih in slovenskih predstavnikov. Predsednik Bandelj je na to slovesnost povabil tudi župana Prescherna, ki je povabilo sprejel in zagotovil prisotnost.

Istituire l’insegnamento trilingue italiano-sloveno-tedesco è di vitale importanza per tutelare la ricchezza etnico-linguistica della Valcanale e aprire ai giovani nuovi orizzonti culturali, anche in chiave professionale e occupazionale. È stato questo il punto principale emerso dall’incontro tra il sindaco di Malborghetto-Valbruna, Boris Preschern, e il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-SSO, Walter Bandelj, tenutosi in municipio a Malborghetto mercoledì 9 settembre. Bandelj, accompagnato dal presidente provinciale della SSO per la provincia di Udine, Riccardo Ruttar, e dai membri del direttivo regionale provenienti dalla Valcanale, Anna Wedam e Luciano Lister, ha ringraziato il sindaco per l’incontro, che si inserisce nella serie di contatti con tutti i primi cittadini dei 32 Comuni nel quale è riconosciuta la presenza della comunità slovena e ha posto alcuni temi che stanno particolarmente a cuore alla sua confederazione, tra quali emergono per la Valcanale l’insegnamento della lingua slovena nelle scuole della valle e la costituzione delle Unioni territoriali intercomunali. Preschern, da parte sua, ha subito focalizzato l’attenzione sul tema scolastico. «Attualmente i nostri giovani qui in valle non riescono a imparare bene né lo sloveno, né il tedesco, tanto che ho iscritto mio figlio alla scuola bilingue tedesco-sloveno in Carinzia – ha detto –. Le poche ore settimanali delle due lingue nella nostra scuola non sono sufficienti e anche per quelle è difficile trovare i finanziamenti. È inammissibile, tanto più che vediamo i fondi per la minoranza slovena utilizzati per altre cose, magari per dipingere le facciate delle case». Wedam e Lister hanno sottolineato che la richiesta di scuola trilingue gode di un forte sostegno tra la popolazione locale. Alcuni anni fa i consigli comunali di Malborghetto-Valbruna e Tarvisio avevano deliberato la richiesta di insegnamento trilingue, ma dalle autorità preposte non sono giunte risposte. Preschern ha, pertanto, chiesto alla SSO il sostegno all’istituzione della scuola plurilingue a Ugovizza e collaborazione, magari con la costituzione di un gruppo di un apposito gruppo di lavoro, per seguire le necessarie procedure burocratiche. Bandelj ha risposto positivamente e Ruttar ha evidenziato come, accanto alla scuola, per la tutela dell’identità slovena sia importante l’impegno dell’associazione culturale locale «Don Mario Cernet». Il prossimo 24 ottobre questa associazione inaugurerà la propria sede a Valbruna alla presenza di autorità dall’Italia, dalla Slovenia e dall’Austria. Bandelj ha colto l’occasione dell’incontro per invitarvi il sindaco. Preschern ha assicurato la sua presenza.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp