Kdo Smo / Chi Siamo

Zadruga z o.z. Most, je bila ustanovljena 31. julija 1998 s sedežem v Čedadu – Borgo San Domenico, 78. Njeni osnovni cilji so sledeči:

  • proizvajanje, realizacija in širjenje založniških dejavnosti, audiovizualnih, televizijskih in radiofonskih sredstev – tako v lastni režiji kot za tretje osebe;
  • nuditi servis na raziskovalnem področju pri zbiranju podatkov za kulturno analizo, načrtovanje in razporejanje na osnovi medresornega delovanja, z namenom da bi ohranili, znova pridobili in ovrednotili kulturne, socio-ekonomske, rekreacijske in športne vire slovenske manjšine v Videmski pokrajini;
  • ustanovitev agencije za informacijo o aktualnostih, dogajanju na splošno in problemih, ki se tičejo slovenske manjšine v Furlaniji-Julijski krajini, in tiskanje informativnega biltena;
  • tiskanje periodičnega glasila, ki naj bi služilo informativnim namenom znotraj slovenske skupnosti ter kot sredstvo za kulturne izmenjave med narodi obmejnih dežel.Od ustanovitve je predsednik zadruge Giuseppe Qualizza.

Most, società cooperativa a r. l. è stata fondata il 31 luglio 1998 ed ha sede a Cividale del Friuli, Borgo San domenico, 78. Le sue principali finalità sono le seguenti:

  • la produzione, la realizzazione e la diffusione, in proprio e per conto terzi, di attività editoriali, audiovisive, televisive e radiofoniche;
  • di fornire servizi nel campo della ricerca, dell’acquisizione, della analisi, della programmazione e della pianificazione culturali su basi interdisciplinari per la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle risorse culturali, socio-economiche, ricreative e sportive della minoranza slovena della provincia di Udine;
  • la creazione di un’agenzia di informazione su attualità, avvenimenti e problemi della minoranza slovena del Friuli – Venezia Giulia e la pubblicazione di un bollettino di informazione;
  • la pubblicazione di un periodico come strumento di informazione all’interno della comunità slovena e di interscambio culturale tra i popoli delle regioni confinanti.

Dalla sua fondazione presidente della Cooperativa è il signor Giuseppe Qualizza.