Za novo pisarno na Videnskem_Per una sede in provincia di Udine

Franca Padovan

Slovenska društva v videnski pokrajini so se že leta 2016 včlanili v Zvezo slovenske katoliške prosvete. Kako je do tega prišlo in s katerimi izzivi se zdaj ustanova spopada, je nam povedala predsednica Franca Padovan. Predsednica Zveze, ki je stara 53 let, se je rodila v Gorici in živi v slovenskem okolju v Števerjanu. Je srečno poročena in ima hčerko, ki je stara 26 let. Po poklicu je učiteljica, a je tudi vsestranska kulturna delavka. Že mlada je sodelovala v Slovenskem katoliškem prosvetnem društvu Frančišek Borgia Sedej iz Števerjana; še danes poje v Mešanem pevskem zboru Frančišek Borgia Sedej.

Aktivna je na marsikaterem področju: je županja Občine Števerjan v tretjem mandatu in predsednica Zveze slovenske katoliške prosvete, predsednica Sveta slovenskih organizacij za goriško pokrajino.

Predsednica Zveze slovenske katoliške prosvete ste že za drugi zaporedni mandat. V zadnjih letih je prišlo do nekaj sprememb, še posebej so k Zvezi pristopila slovenska društva iz videnske pokrajine. Zakaj je prišlo do tega?

»Na podlagi štatuta, ki smo ga sprejeli pred par leti, sem predsednica za drugi zaporedni mandat, vendar v resnici sem predsednica Zveze že nekaj let. Ko so na Deželi sprejeli novi pravilnik, po katerem majhna društva sofinancirajo preko zvez in ne več neposredno s strani Dežele Furlanije-Julijske krajine, sem sprejela tudi društva iz videnske pokrajine. ZSKP je sicer s svojimi članicami širjena v goriški pokrajini, od Brd do Krasa. Bili smo postavljeni pred nekako dejstvo, če bi tudi društva iz videnske pokrajine vključili v naše delovanje. Seveda, to ni bilo lahko, ker je bilo treba ves preustroj Zveze reorganizirati, ampak sem to z izzivom sprejela. Sicer sem si pričakovala, da bi se tudi iz Trsta lahko na to oglasili, ampak sem se bolj opogumila in rekla “dobro, sprejmem tudi vidensko pokrajino” – Slovence, ki tam delajo, ki so aktivni. Tako smo si na Zvezi vzeli še ta izziv, ker to nam je pogojevala tudi sama Dežela. Drugače bi društva, ki delujejo v videnski pokrajini, ostala brez prispevkov in to se mi je zdelo grozno. Tega se nismo smeli dovoliti.«

Zveza zdaj povezuje društva iz precej širokega in raznolikega geografskega območja. Kako to ocenjujete?

»To ocenjujem kot dodano vrednost. Za vsako zvezo, ki se širi, je seveda veliko dela, ampak mislim, da to tudi nekako bogati in širi ves ta kulturni zalogaj, ki od vseh nas zahteva veliko truda, veliko energij in veliko prisotnosti na terenu. Mislim, da mi, kot ZSKP, to dokazujemo. Nekaka povezava se je tudi v teh letih začela.«

S katerimi težavami se Zveza slovenske katoliške prosvete pri tem spopada?

»Čeprav smo si vzeli vidensko pokrajino, žal od Dežele Furlanije Julijske krajine nismo dobili povratne oziroma finančne pomoči. Tako bi lahko tudi v videnski pokrajini ustanovili en majhen urad, kjer naj bi bila ena oseba, seveda, ne s polnim urnikom, s polovičnim urnikom. Ta bi sledila bolj od pobliže delovanju. Trenutno to delamo mi iz Gorice, kar se le da, seveda, in skušamo biti v kontaktu. Na naših sejah, ki se odvijajo enkrat mesečno, zelo cenim prisotnost predstavnika iz videnske pokrajine. To me zelo veseli.«

Da bi učinkovito podpirala delovanje članic v videnski pokrajini, bi Zveza slovenske katoliške prosvete potrebovala bolj ustrezne finančne dotacije. S tega vidika je pa vse ostalo kot takrat, ko je Zveza slovenske katoliške prosvete skrbela samo za društva iz goriške pokrajine, ali se je nekaj spremenilo?

»Seveda, da se je nekaj spremenilo, kajti, kot sem že v prejšnjem odgovoru tudi razložila, dela je pri nas več. Tudi za vsa naša društva smo mogli na Zvezi narediti nek preobrat, si vzeti dodatno pomoč. Ampak če bi mi od Dežele že dobili dodatno finančno dotacijo, bi lahko s tem tudi imeli še en urad na Videnskem, ki bi tudi bila vezna nit. Zdaj si moramo pa pomagati kot pač se pomagati da, po telefonu in s kakšno prisotnostjo, ampak če bi imeli urad tam, bi bilo seveda zelo boljše. Upam – in to sem deželnemu odborniku za krajevne avtonomije Pierpaolu Robertiju že večkrat predočila – da bodo z novimi kriterji financiranja naši Zvezi dali res tisto, kar si zasluži. V dveh pokrajinah smo res zelo aktivni, pri nas se vedno nekaj dogaja. Od tega od same Dežele pa nimamo povratne informacije, povratne pomoči in to mene malo skrbi. Upam, da ne bomo zopet padli na gluha ušesa. Saj ne zahtevamo velikanskega zalogaja, ampak vsaj to, da lahko delujemo, in da bi lahko odprli urad tudi na Videnskem. Letos med drugim obeležujemo 60-letnico naše Zveze in hočemo ta dogodek obeležiti na najbolj prav način. Tudi za to bi pa potrebovali dodatno finančno pomoč.«

Kaj bi lahko še pospešilo delovanje Zveze slovenske katoliške prosvete in sodelovanje med včlanjenimi društvi v videnski in goriški pokrajini?

»Seveda bi lahko pospešili večje sodelovanje s prireditvami. So že, ampak bi še kaj več lahko naredili. Zato prav zaradi tega bomo v nedeljo, 13. oktobra, v Žabnicah priredili dobrodelni koncert, na katerem bodo nastopili zbori iz videnske pokrajine, s Koroške in iz goriške pokrajine. Tako, da zdaj naredimo eno tako skupno točko, en koncert, kjer se bodo skupine lahko med seboj spoznavale in si tudi morda gradile mostove za naprej. Treba je biti čim več prisotni eni in drugi. Koncert se bo odvijal v okviru praznovanja 60-letnice, ki smo ga sicer že začeli meseca januarja. Takrat smo na Srečanju pod lipami naredili en zgodovinski prikaz delovanja ZSKP v 60 letih. Tako bomo oktobra nadaljevali s tem dobrodelnim koncertom; se pripravljamo pa na večji dogodek, ko bomo dali na oder splet spevoiger, ki smo jih v teh letih kot Zveza uprizorili ob pomembnih obletnicah.« (Luciano Lister)

Già dal 2016 alcuni circoli sloveni della provincia di Udine sono affiliati all’Unione culturale cattolica slovena/Zveza slovenske katoliške prosvete di Gorizia/Gorica. A spiegarci come si è giunti a questo passo e quali sfide si trova ad affrontare l’Unione è la presidente, Franca Padovan. Nata a Gorizia, ha 53 anni e vive nel comune di San Floriano del Collio/Števerjan, dove la componente linguistica slovena è molto forte. Felicemente sposata, ha una figlia di 26 anni. Lavora come insegnante ed è anche un’operatrice culturale piuttosto vivace. Fin da giovane ha collaborato alle iniziative del Circolo culturale cattolico sloveno-Skpd Frančišek Borgia Sedej di San Floriano del Collio; tuttora canta nel coro Frančišek Borgia Sedej.

È attiva in molti ambiti: è sindaco del comune di San Floriano del Collio al terzo mandato e presidente dell’Unione culturale cattolica slovena-Zskp, nonché presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso per la provincia di Gorizia.

È presidente dell’Unione culturale cattolica slovena già per il secondo mandato consecutivo. Negli ultimi anni sono intercorsi alcuni cambiamenti, soprattutto si sono affiliati alla Zskp alcuni circoli sloveni della provincia di Udine. Perché?

«Stando allo statuto approvato un paio d’anni fa, sono presidente per il secondo mandato consecutivo, ma in verità presiedo l’Unione già da alcuni anni. Quando la Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato le nuove regole di finanziamento dei circoli sloveni minori attraverso le federazioni e non più dalla Regione Friuli-Venezia Giulia direttamente, ho accolto anche alcuni circoli sloveni della provincia di Udine. Coi suoi circoli, la Zskp è sparsa per il territorio della provincia di Gorizia, dal Collio al Carso. Valutando se includere nelle nostre attività anche i circoli sloveni della provincia di Udine, ci siamo trovati di fronte a una specie di fatto compiuto. Certo, non è stato facile, perché c’è stato bisogno di rivedere tuto l’assetto della Zskp, ma l’ho presa come una sfida. Mi aspettavo che a riguardo si facessero sentire anche da Trieste/Trst, ma mi sono fatta coraggio e mi sono detta “bene, accolgo anche la provincia di Udine” – gli sloveni che lì operano e sono attivi. Così alla Zskp abbiamo colto anche questa sfida, un po’ spinti anche dalla stessa Regione. Se non l’avessimo fatto, i circoli attivi in provincia di Udine sarebbero rimasti senza contributi e questo mi sembrava terribile. Non ce lo potevamo permettere».

L’Unione culturale cattolica slovena mette ora in collegamento i circoli sloveni di una zona piuttosto ampia e diversificata. Che pensa a riguardo?

«Lo ritengo un valore aggiunto. Per ogni federazione che si amplia, ovviamente c’è molto lavoro, ma in qualche modo ciò arricchisce e implementa tutto un bagaglio culturale che da tutti noi richiede tanto sforzo, molte energie e molta presenza sul territorio. Penso che noi, come Zskp, lo dimostriamo. Un qualche collegamento, in questi anni, si è anche instaurato».

Quali problemi si trova a affrontare l’Unione culturale cattolica slovena in questa nuova situazione?

«Sebbene ci siamo fatti carico della provincia di Udine, purtroppo dalla Regione Friuli Venezia Giulia non abbiamo ricevuto un sostegno di ritorno o un sostegno finanziario. Con esso potremmo istituire un piccolo ufficio anche in provincia di Udine, con una persona, ovviamente non a tempo pieno, a tempo parziale. Questa persona seguirebbe l’attività più da vicino. Al momento lo facciamo noi da Gorizia – per quanto possibile, ovviamente, e proviamo a restare in contatto. Alle nostre riunioni, che si tengono una volta al mese, apprezzo molto la presenza di un rappresentante della provincia di Udine. Mi fa molto piacere».

Per sostenere con efficacia le attività dei circoli affiliati in provincia di Udine, l’Unione culturale cattolica slovena-Zskp avrebbe bisogno di una dotazione finanziaria più adeguata. Da questo punto di vista – è rimasto tutto come quando la Zskp si occupava dei soli circoli della provincia di Gorizia o è cambiato qualcosa?

«Certo che qualcosa è cambiato, perché, come ho spiegato già rispondendo alla domanda precedente, ci ritroviamo con più lavoro. Anche per tutti i nostri circoli, alla Zskp abbiamo dovuto un po’ voltare pagina e prenderci un ulteriore aiuto. Ma se finalmente ricevessimo un’ulteriore dotazione finanziaria dalla Regione, con questa potremmo anche disporre di un ulteriore ufficio in provincia di Udine, che fungerebbe da anello di raccordo. Al momento dobbiamo aiutarci come riusciamo, per telefono e con qualche presenza, ma se disponessimo di un ufficio anche lì, ovviamente sarebbe molto meglio. Spero – e questo all’assessore alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti, l’ho fatto più volte presente – che coi nuovi criteri di finanziamento alla Zskp sia dato per davvero ciò che si merita. Nelle due provincie siamo davvero molto attivi, da noi succede sempre qualcosa. In merito, però, dalla Regione stessa non riceviamo nessuna informazione o sostegno di ritorno e questo un po’ mi preoccupa. Spero che non c’imbatteremo un’altra volta in orecchie sorde. Perché non pretendiamo una somma enorme, ma almeno tale da poter operare e poter aprire un ufficio anche in provincia di Udine. Quest’anno, tra l’altro, la Zskp festeggia il 60° di attività e vogliamo celebrare l’evento nel modo migliore. Anche per questo ci serverebbe un ulteriore sostegno finanziario».

Cosa potrebbe implementare ulteriormente l’attività dell’Unione culturale cattolica slovena e la collaborazione tra i circoli affiliati nelle provincie di Udine e Gorizia?

«Di certo potremmo implementare la collaborazione con eventi. Già ce ne sono, ma potremmo fare ancora qualcosa di più. Proprio per questo domenica, 13 ottobre, a Camporosso/Žabnice organizzeremo un concerto di beneficenza, al quale si esibiranno cori della provincia di Udine, della Carinzia e della provincia di Gorizia. Organizziamo un punto d’inconto comune, un concerto, dove i gruppi potranno conoscersi tra loro e, chissà, costruire ponti per il futuro. Bisogna essere il più possibile presenti, gli uni e gli altri. Il concerto si svolgerà nell’ambito dei festeggiamenti in occasione del 60° della Zskp, che sono già iniziati a gennaio. Allora, a un incontro nell’ambito del ciclo “Srečanje pod lipami”, abbiamo tracciato un prospetto storico delle attività della Zskp in 60 anni. A ottobre continueremo con questo concerto di beneficenza; ci prepariamo a un evento più grande, al quale presenteremo il ciclo delle operette che negli anni abbiamo messo in scena in occasione degli anniversari importanti».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp