Velika preprostost msgr. Mateuciga_In mons. Mateucig c’era semplicità

11Bolcina Petricig QualizzaV petek, 1. septembra, prav na god vaškega zavetnika Svetega Egidija, so v farni cerkvi v Žabnicah darovali sveto mašo v spomin na monsinjorja Dionisia Mateuciga.

Pokojni žabniški župnik in rektor svetišča na Svetih Višarjah nas je za vedno zapustil 30. avgusta lani. V njegov spomin so v Žabnicah mašo sicer darovali že v sredo, 30. avgusta, v vaški cerkvici Svete Doroteje. V petek, 1. septembra, so pa mašo v italijanskem in slovenskem jeziku darovali g. Karel Bolčina, g. Lovro Petricig in mons. Mario Qualizza. Med pridigo je g. Bolčina izpostavil še posebej preprostost pokojnega mons. Mateuciga, ki se je kot duhovnik daroval. Petkovi obred je prišel glasbeno obarvat Barski oktet, ki je pred številnimi prisotnimi v žabniški cerkvi nastopil tudi po maši.

Poleg nekaterih sorodnikov pokojnega župnika se je maše udeležila tudi predsednica Združenja »Don Mario Cernet« in Sveta slovenskih organizacij za vidensko pokrajino Anna Wedam.

Mons. Dionisio Mateucig se je rodil leta 1937 v Pačuhu v občini Dreka. Potem, ko je bil posvečen, je najprej služboval kot kaplan v Cussignaccu blizu Vidna. Leta 1973 je postal župnik v kraju Forni di Sotto in nato v Sappadi. Leta 1991 se je vrnil v rojstno Benečijo, da bi v Špietru služboval kot župnik in dekan. Od leta 1998 je postal župnik v Žabnicah in rektor svetišča na Svetih Višarjah, kjer je v vseh domačih jezikih skrbel za slovenske, furlanske, italijanske in nemške vernike, dokler se je moral umakniti zaradi hude bolezni.

V celotni Kanalski dolini in še posebej v Žabnicah in na Višarjah so ga cenili, ker je podprl razne pobude domači skupnosti v prid in ker je bilo z njim župnišče vedno odprto za vse. V oporo je bil tudi domačim manjšinskim jezikom, tudi ker se je zavedal pomembne povezave med temi in vero. V Žabnicah in na Višarjah je v prvi osebi prispeval k ohranjanju rabe slovenskega jezika med obredi. (Luciano Lister)

Proprio nella ricorrenza di Sant’Egidio, patrono del paese, venerdì, 1 settembre, nella chiesa parrocchiale di Camporosso/Žabnice è stata celebrata una messa in ricordo di monsignor Dionisio Mateucig.

Il defunto parroco e rettore del santuario di Lussari/Svete Višarje è mancato il 30 agosto dello scorso anno. In suo ricordo, infatti, a Camporosso era già stata celebrata proprio il 30 agosto, nella chiesetta di Santa Dorotea. Venerdì, invece, a presiedere la messa in italiano e sloveno è stato don Carlo Bolčina, che ha concelebrato insieme a don Lorenzo Petricig e a mons. Marino Qualizza. Nell’omelia, don Bolčina ha ricordato soprattutto la semplicità che caratterizzava mons. Mateucig, che come sacerdote si era donato. La funzione di venerdì è stata accompagnata dai canti in sloveno del Barski oktet, che si è esibito per i numerosi presenti in chiesa anche dopo la messa.

Oltre a alcuni parenti del defunto parroco ha partecipato alla funzione anche Anna Wedam, presidente dell’Associazione/Združenje »Don Mario Cernet« e della Confederazione delle organizzazioni slovene/Svet slovenskih organizacij per la provincia di Udine.

Mons. Dionisio Mateucig è nato nel 1937 a Paciuch/Pačuh, nel comune di Drenchia/Dreka. Dopo la consacrazione ha dapprima prestato la propria opera come cappellano a Cussignacco; nel 1973 è divenuto parroco a Forni di Sotto e, in seguito, a Sappada. Nel 1991 è rientrato nella nativa Slavia Friulana, per prestare servizio, in qualità di parroco e decano, a San Pietro al Natisone/Špietar. Nel 1998 è stato nominato parroco a Camporosso e rettore al santuario di Monte Lussari, dove si è occupato in tutte le lingue locali dei fedeli di lingua slovena, tedesca, friulana e italiana, finché una grave malattia non glielo ha impedito.

In tutta la Valcanale e soprattutto a Camporosso e Lussari si guarda alla sua figura con rispetto, perché ha sostenuto diverse iniziative a favore della comunità locale e perché con lui la canonica è stata sempre aperta a tutti. Il suo sostegno alle locali lingue minoritarie era dovuto anche al fatto che si rendeva conto dell’importanza del legame tra esse e la fede. A Camporosso e a Lussari ha contribuito in prima persona al mantenimento dell’uso dello sloveno nelle funzioni religiose.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp