Vaške kulture v Žabnicah_Le culture del paese di Camporosso

10Lattisi1Leta 1919 je bila Kanalska dolina, ki je do tedaj pripadala Avstriji, na podlagi senžermenske pogodbe priključena Italiji. Pred tem letom je bilo slovensko ziljsko narečje ob nemščini kot državnem jeziku občevalni jezik večjega dela prebivalcev Lipalje vasi v današnji občini Tablja, Ukev in Ovčje vasi v današnji občini Naborjet – Ovčja vas ter Žabnic v današnji občini Trbiž. Od takrat je minilo skoraj sto let, ki so jih še posebej zaznamovale opcije leta 1939, ko so morali prebivalci Kanalske doline izbirati med italijanskim in nemškim državljanstvom, in druga svetovna vojna. Dandanes je prisotnost slovenščine zelo šibka v Lipalji vasi in šibka v Ovčji vasi, še vedno je močna v Ukvah in nekoliko manj tudi v Žabnicah.

V Žabnicah prebiva Giovanni Lattisi, star 18 let. Od septembra bo obiskoval peti razred Znanstvenega liceja v okviru Večstopenjskega zavoda Trbiž.

10Zabnice z majoPrebivaš v Žabnicah, vasi v občini Trbiž, kjer dandanes govorijo italijansko, slovensko, nemško in furlansko, v preteklosti pa so poleg nemščine skoraj vsi govorili domače slovensko ziljsko narečje. Koliko in na katerih področjih je v Žabnicah slovenščina še prisotna?

»Slovenščina je prisotna predvsem na cerkvenem področju. V Žabnicah pojem v cerkvenem pevskem zboru in v moškem pevskem zboru in večina pesmi je v slovenskem jeziku. Na dan praznika vaškega zavetnika Svetega Egidija se pojejo nekatere tradicionalne pesmi v slovenskem žabniškem narečju, nemškem koroškem narečju in furlanščini. Vse to se odvija pod lipo pred cerkvijo Svetega Egidija.«

Pa v drugih vaseh v občini Trbiž?

»V drugih vaseh slovenščine ne govorijo več toliko, pretežno uporabljajo furlanščino ali avstrijsko nemščino, razen v Rablju, kamor se je zaradi tamkajšnjega rudnika v preteklosti preselilo veliko ljudi iz bližnjega Zgornjega Posočja v Sloveniji.«

Koliko slovenščino govorijo mladi v vasi?

»Mladi iz moje vasi na žalost le malo govorijo slovensko. Nekaj besed seveda znamo, vendar ne veliko. «

Doma jo govoriš?

»Ko sem bil otrok, mi je stara mati pela pesmi v slovenščini in avstrijski nemščini. Vedno me je naučila kakšno besedo.«

Si se slovenščine lahko učil v šoli?

»Ja, ko sem hodil v osnovno šolo v Žabnicah in tudi ko sem obiskoval drugi razred srednje šole na Trbižu.«

Podobno kot v bližnjih Ukvah tudi v Žabnicah še gojite slovensko petje. Ob katerih priložnostih in na katerih področjih je še prisotno?

»Kot sem že omenil, pojem v Cerkvenem pevskem zboru Žabnice. Pojemo pretežno v slovenščini, ob različnih priložnostih skozi vse leto.«

V Žabnicah je bilo župnijsko življenje vedno precej živahno. Kakšno je dogajanje v skupnosti leto po tistem, ko nas je za vedno zapustil pokojni mons. Dionisio Mateucig?

»Smrt mons. Mateuciga je za skupnost predstavljala veliko izgubo. Kot človek je bil odprt, vedno pripravljen pomagati in svetovati. Njegovi napotki, ki jih še vedno nosim v sebi, so mi zelo koristili. Župnija Žabnice trenutno nima lastnega župnika. Upam, da se to čim prej spremeni.«

Kakšno vlogo po tvojem mnenju igra ohranjanje domačih jezikov in kulture v okviru skupnosti?

»Ohranjanje kulture in navad je po mojem za neko skupnost bistvenega pomena, saj se lahko tako ohranja močna vaška identiteta.«

Kot v mnogih drugih vaseh na obmejnem območju tudi v Žabnicah obstaja tveganje, da bi slovenščina, nemščina in furlanščina izginile. Kaj bi bilo po tvojem treba narediti, da bi ostale žive v vsakdanji rabi?

»V Žabnicah so domače navade še vedno žive in osebe srednje starosti in starejši še govorijo slovensko ziljsko narečje Žabnic, slovenski knjižni jezik in nemščino. Upam, da nam bo prej ali slej uspelo organizirati tečaj za mlade, kjer bi lahko poučevali naše domače ziljsko narečje slovenščine. Tako bi lahko preprečili njegovo morebitno izginotje.« (Luciano Lister in Janoš Ježovnik)

10Maja na FiljiPrima del 1919, anno in cui, dopo la prima guerra mondiale, la Valcanale fu distaccata dall’Austria e annessa all’Italia in forza del Trattato di Saint-Germain-en-Laye, il dialetto sloveno zegliano era la lingua d’uso, accanto al tedesco quale lingua dello stato, di buona parte degli abitanti di San Leopoldo/Lipalja vas nell’odierno comune di Pontebba, Ugovizza/Ukve e Valbruna/Ovčja vas nell’odierno comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas e Camporosso/Žabnice nell’odierno comune di Tarvisio/Trbiž. Da allora sono passati quasi cento anni, contrassegnati sul piano locale specie dalle opzioni del 1939, con la richiesta ai cittadini valcanalesi di scegliere tra la cittadinanza italiana e quella germanica, e dalla seconda guerra mondiale. Al giorno d’oggi la presenza dello sloveno è molto flebile a San Leopoldo e flebile a Valbruna, mentre è ancora forte a Ugovizza e abbastanza a Camporosso.

A Camporosso/Žabnice abita Giovanni Lattisi, che ha 18 anni. Da settembre frequenterà la classe quinta al Liceo scientifico dell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio.

Abiti a Camporosso, una frazione del comune di Tarvisio in cui oggi si parlano italiano, sloveno, tedesco e friulano, ma dove in passato quasi tutti parlavano il locale dialetto sloveno zegliano, accanto al tedesco. Quanto e in quali ambiti lo sloveno è ancora presente a Camporosso?

«Lo sloveno é presente prevalentemente in ambito ecclesiastico. Canto nel Coro parrocchiale e nel Coro maschile di Camporosso e la maggior parte delle canzoni è in lingua slovena. Nel giorno della festa del patrono di Camporosso (Sant’Egidio) vengono cantati alcuni canti tradizionali in dialetto sloveno camporossiano, dialetto tedesco carinziano e friulano. Tutto ciò sotto il tiglio, che si trova davanti alla chiesa di Sant’Egidio».

E nelle altre frazioni del Comune di Tarvisio?

«Nelle altre frazioni non viene parlato molto lo sloveno, ma prevalentemente il friulano o il tedesco austriaco, tranne che a Cave del Predil, dove in passato si sono trasferite molte persone dalla vicina Alta Valle dell’Isonzo in Slovenia, per la passata attività della miniera».

Quanto lo sloveno è parlato tra i giovani nel tuo paese?

«Tra i giovani del mio paese poco, purtroppo. Qualche parola ovviamente la si sa, ma non molto».

A casa lo parlate?

«Mia nonna mi cantava canzoni in sloveno e tedesco austriaco quando ero piccolo. Qualche parola me l’ha sempre insegnata».

Hai avuto modo di studiarlo a scuola?

«Sì, quando frequentavo le scuole elementari a Camporosso e anche durante il secondo anno alle scuole medie di Tarvisio».

Similmente al vicino paese di Ugovizza/Ukve in comune di Malborghetto-Valbruna, anche a Camporosso coltivate ancora il canto sloveno. In quali occasioni e quali ambiti è presente?

«Come già detto in precedenza, canto nel Coro della Parrocchia di Camporosso. Cantiamo principalmente in lingua slovena in tutte le occasioni durante l’anno».

A Camporosso la vita parrocchiale è sempre stata piuttosto attiva. A un anno dalla scomparsa del compianto monsignor Dionisio Mateucig, qual è la situazione all’interno della comunità?

«La scomparsa di monsignor Dionisio Mateucig ha rappresentato una grandissima perdita per la comunitá. Lui era una persona disponibile, aperta, sempre capace di dare consigli. A me sono serviti tanto i sui insegnamenti, che ancora oggi mi porto dietro. Al momento la Parrocchia di Camporosso non dispone di un proprio parroco. Spero che si possa rimediare a questa carenza al più presto».

Quale ruolo riveste secondo te il mantenimento delle lingue e delle rispettive culture locali all’interno della comunità?

«A mio parere il mantenimento delle culture e delle tradizioni in una comunità é la cosa più importante per conservare una forte identità di paese».

Come in molti altri paesi della fascia confinaria, anche a Camporosso sia lo sloveno, sia il tedesco, sia il friulano rischiano di scomparire. Cosa sarebbe necessario fare, secondo te, per mantenerli vivi nell’uso quotidiano?

«A Camporosso é ancora forte la cultura delle tradizioni e tra le persone di mezza età  e gli anziani sono ancora parlati il dialetto sloveno zegliano camporossiano, il tedesco e lo sloveno standard. Spero che prima o poi si riesca ad organizzare un corso per i giovani, in cui insegnare il nostro locale dialetto zegliano, per evitarne una possibile scomparsa».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp