V dvajsetih letih obilo sadov_Vent’anni di continuo raccolto

1BlankinDuhovnik Evgen Blankin (don Eugenio Blanchini, Bijača 1863 – Viden 1921) bi biu zlo veseu, na kar združenje, ki nosi njega ime, že dvejst liet diela za »drago nam slovensko domovino«, takuo ki je klicu svojo Benečijo.
V sriedo, 21. junja, bojo na sedežu v Čedau predstavili velik projekt o slovenski arhitekturi v Furlaniji Julijski krajini, od Tarbiža do Milj, ki ga je finančno podparla avtonomna dežela Furlanija Juliska krajina. Tela je te narbuj nova iniciativa združenja, ki iz lieta v lieto s svojim delovanjem postaja vse buj nepogrešljiv dejavnik za Slovence v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. Zadnja lieta je v programu Učimo se, guorimo, odkrijmo in ohranimo jezik v šuoli, doma in v cierkvi, ki ga peje naprej, parpravu tečaje slovenskega jezika za otroke in odrasle, izpeju raziskave o zgodovini, kulturi in toponomastiki, izdau bukva, DVD-je in Cd-je.
»Naše združenje se za zavzema za arzvoj naše skupnosti v vsieh pogledih socialnega, kulturnega in ekonomskega življenja. V svojiem dielovanju se nazdihuje par kristjanskih vrednotah in par socialnem nauku katoliške Cierkve,« pravi predsednik Giorgio Banchig.
Združenje Blankin so beneškoslovenski katoličani nastavili 29. marča 1996 v Čedadu in so ga uradno predstavili 5. otuberja tistega lieta v Špietru. Donašnji dan je v njin včlanjeno veliko intelektualcu in kulturnih dielucu ter osam slovenskih društeu in skupin.
»Nameravamo pomagat in podpriet vse tiste moči, ki se spoznavajo v naših idealih in ciljih. Želimo biti parsotni vsierode, kjer se riesno in konkretno diela za našo skupnost na kulturnem, socialnem, informativnem, raziskovalnem področju in tudi v cerkvenem življenju«, pravi Banchig. Zatuo je sveta maša po slovensko v špietraski farni cierkvi med glavnimi skarbmi društva. Je edina maša popunama po slovensko v cieli videnski nadškofiji in daje Benečanam parložnost častiti Boga, moliti in pieti v maternim jeziku. »Podparli bomo tudi starše, ki žele, de bojo njih otroci imieli učenje katekizma po slovensko. Lepuo bi bluo tudi, če bi uspeli ustanoviti na našem teritoriju skavtsko skupino,« dodaja predsednik.
V zadnjih cajteh so v združenju na posebno vižo veseli ob uspehu tečaja slovenskega jezika v Purčinju, kjer so bli za mnoge Slovenci že odpisani, a se je rodiu nou intereš za svoje korenine, takuo de se sada uči slovenščine petnajst ljudi v vasi, ki ima le kakih deset stalnih prebivaucu.
Združenje Blanchini direktno in še posebno skuoze svojo članico združenje don Mario Cernet ima zaslugo, de je po dugih lietih spet postalo aktualno vprašanje trijezične šuole v Kanalski dolini. Po posvetu novemberja lani v Naborjetu, skupnem dokumentu občin in manjšinskih organizacij ter nedavnim obiskom na Tridentinskem in Južnem Tirolskem, de bi spoznali njih šuolski model v treh jezikah, kaže, de se je stvar premaknila z martve točke in de bojo kmalu konkretni rezultati.
5MorenoV Vidnu, ki je administrativno, cerkveno in zgodovinsko prestolnica Slovencu iz Benečije, Rezije in Kanalske doline, je v organizaciji združenja že trečje lieto potekala dejavnost po slovensko za otroke predšuolskih liet in lietos je kamun zaupu združenju Blanchini tudi tečaj slovenščine za odrasle.
V skupini slavistu nastajajo zanimive zgodovinske in kulturne raziskave ter bukva. Naj omenimo, de so ob koncu lanskega lieta izšle bukva Giorgia Banchiga o 150-letnici priključitve Benečije Italiji in bukvaca s tekstom gledališke predstave Galanda iz Ažle. Veliki župan Beneške Slovenije o cajtih, kàr je Benečija uživala veliko avtonomijo pod Beneško Republiko. Predlanskinjim so izšle pa bukva z obširno raziskavo o toponomastiki in onomastaki v dolini Idrije (kamuni Prapotno, Dolenje in Kanal).
Kakor smo že omenili, združenje peje naprej na cielem teritoriju videnske province, kjer živé Slovenci, program Učimo se, guorimo, odkrijmo in ohranimo jezik v šuoli, doma in v cierkvi. Do sada je parpravilo vič CD-ju in DVD-ju. Naj omenimo le DVD in bukva o precesijah svetega Marka v kamunu Sauodnja, CD in bukvaca Te solbaške svete wuže po nes, v kateri so zbrali rezijanske cierkune piesmi, in CD Bogu in Mariji v čast, ljudem pa v veselje, na katerim so posnete piesmi, ki jih pieje Cerkveni pevski zbor iz Ukeu. V okvieru programa je združenje Blankin tudi digitaliziralo raziskave o slovenskih tradicijah v videnski provinci, ki so ble objavjene v petnajstdnevniku Dom.
Na smiemo pozabiti organizacijo in sodelovanje par raznih vaških tradicionalnih sejmih al’ žegnih, drugih pobudah, predstavitvah … Predvsiem je treba poudariti sodelovanje članu Blankina na posvetih v Furlaniji Julijski krajini in Sloveniji, de bi predstavili življenje, dielovanje in težave Slovencu v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. (Ezio Gosgnach)

Il sacerdote Eugenio Blanchini (Biacis/Bijača 1863 – Udine 1921) sarebbe molto contento di ciò che l’Associazione a lui intitolata compie già da vent’anni per la «a noi cara terra patria slovena» («drago nam slovensko domovino», il modo in cui chiamava la Benečija).
Mercoledì, 21 giugno, nella sua sede di Cividale sarà presentato il grande progetto sull’architettura della minoranza slovena in Friuli-Venezia Giulia, da Tarvisio/Trbiž a Muggia/Milje, che si svolge col sostegno della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Questa è la più recente iniziativa dell’Associazione, che di anno in anno, tramite la propria attività, diventa un fattore sempre più irrinunciabile per gli sloveni di Benecia, Resia e Valcanale. Nell’ambito del programma »Učimo se, guorimo, odkrijmo in ohranimo jezik v šuoli, doma in v cierkvi« (»Impariamo, parliamo, scopriamo e manteniamo la nostra lingua a scuola, a casa e in chiesa«), che sta realizzando negli ultimi anni, l’Associazione ha organizzato corsi di sloveno per bambini e adulti, condotto ricerche su storia, cultura e toponomastica, pubblicato libri, DVD e CD.
«La nostra associazione si impegna per lo sviluppo della nostra comunità in tutti gli aspetti della vita sociale, culturale e economica. Nella propria attività si ispira ai valori cristiani e alla dottrina sociale della Chiesa cattolica», spiega il presidente Giorgio Banchig.
L’Associazione Blanchini è stata costituita il 29 marzo 1996 a Cividale/Čedad da un gruppo di cattolici sloveni della Benecia e presentata ufficialmente il 5 ottobre dello stesso anno a San Pietro al Natisone/Špietar. Oggi ne fanno parte molti intellettuali e operatori culturali, nonché otto circoli culturali e gruppi sloveni.
«Il nostro intento è di aiutare e sostenere tutte le forze che si riconoscono nei nostri ideali e obiettivi. Desideriamo essere presenti ovunque si lavori seriamente e concretamente per la nostra comunità in ambito culturale, sociale, informativo e di ricerca e anche nella vita della Chiesa», spiega Banchig. Per tale motivo la santa messa in sloveno nella chiesa di San Pietro al Natisone rappresenta una delle priorità del circolo. Si tratta dell’unica messa officiata interamente in sloveno in tutta l’arcidiocesi di Udine, che offre ai beneciani l’occasione di rendere lode a Dio, pregare e cantare nella propria lingua madre. «Sosterremo anche i genitori che desiderano che ai loro figli sia insegnato il catechismo in sloveno. Sarebbe bello, inoltre, riuscire a istituire sul nostro territorio un gruppo scout», aggiunge il presidente.
Negli ultimi tempi all’associazione sono particolarmente felici del successo del corso di lingua slovena a Porzus/Purčinj, dove, a detta di molti, gli sloveni erano già scomparsi. Lì è sorto nuovo interesse per le proprie radici, così che ora a studiare sloveno sono in quindici, in un paese che conta sì e no una decina di residenti stabili.
Direttamente e in modo particolare tramite l’Associazione/Združenje don Mario Cernet a essa affiliata, l’Associazione Blanchini porta il merito di avere, dopo molti anni, dato nuova attualità alla tematica della scuola trilingue in Valcanale. A seguito del convegno svoltosi a novembre dello scorso anno a Malborghetto/Naborjet, del documento congiunto siglato dai comuni e dalle organizzazioni delle minoranze linguistiche e della recente visita in Trentino e in Alto Adige/Südtirol, durante la quale si sono potuti conoscere i locali modelli scolastici trilingui, sembra che la tematica si sia smossa e che a breve ci si possa attendere risultati concreti.
A Udine, che dal punto di vista amministrativo, ecclesiastico e storico costituisce la capitale degli sloveni di Benecia, Resia e Valcanale, organizzate dall’Associazione si svolgono già per il terzo anno le attività in sloveno per bambini in età prescolare. Quest’anno il Comune ha affidato all’Associazione Blanchini anche il corso di sloveno per adulti.
Nell’ambito dell’attività del gruppo degli slavisti sorgono interessanti ricerche storiche e culturali e libri. Alla fine dell’anno scorso, ad esempio, sono stati pubblicati il libro di Giorgio Banchig sul 150° dell’annessione della Benecia all’Italia e il libretto contenente il testo della rappresentazione teatrale »Galanda iz Ažle. Veliki župan Beneške Slovenije« che ci parla dei tempi in cui la Benecia godeva di vasta autonomia nell’ambito della Repubblica di Venezia. Due anni fa, invece, è stato pubblicato un volume contenente una vasta ricerca relativa alla toponomastica e all’onomastica della Val del Judrio (comuni di Prepotto/Prapotno, Dolegna del Collio/Dolenje e Kanal).
Come già detto, l’Associazione realizza su tutto il territorio della provincia di Udine in cui è presente la minoranza slovena il programma »Učimo se, guorimo, odkrijmo in ohranimo jezik v šuoli, doma in v cierkvi«. Finora ha realizzato diversi CD e DVD. Ricordiamo il DVD e il libro sulle rogazioni di San Marco in comune di Savogna/Sauodnja, il CD e il libretto »Te solbaške svete wuže po nes«, che raccoglie canti religiosi in resiano e il CD  »Bogu in Mariji v čast, ljudem pa v veselje«, in cui sono registrati i canti del Coro parrocchiale di Ugovizza/Ukve. Nell’ambito di tale programma l’Associazione Blanchini ha, inoltre, digitalizzato le ricerche inerenti le tradizioni slovene in provincia di Udine pubblicate sul quindicinale Dom.
Non vanno, infine, dimenticate l’organizzazione e la collaborazione a favore di diverse festività paesane, ulteriori iniziative, presentazioni … In particolar modo va sottolineata la collaborazione dei membri dell’Associazione Blanchini a convegni in Friuli-Venezia Giulia e Slovenia, al fine di presentare la vita, l’attività e le problematiche degli sloveni di Benecia, Resia e Valcanale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp