V dolini Idrije se slovensko še govori_In Val Judrio lo sloveno c’è ancora

9Karen BordonVelikokrat pozabljamo, da je tudi občina Prapotno (v italijanščini Prepotto, v furlanščini Prepot) ena izmed občin v bivši Videnski pokrajini na meji s Slovenijo, kjer poleg italijanščine prebivalci pogosto govorijo domačo različico slovenščine v gorskih vaseh in domačo različico furlanščine v nižinskih vaseh. Kot v občinah Neme, Ahten, Fojda in Tovorjana sta tudi v Prapotnem oba manjšinska jezika uradno priznana in zaščitena na podlagi deželnih in državnih zakonov.

Iz občine Prapotno, in sicer iz gorske vasi Bordoni, prihaja 41-letna Karen Bordon. Ima dva otroka, stara štiri in šest let. Do pred nekaj leti je prebivala prav pri Bordonih, zdaj pa živi v Špetru.

Prihajate z gorskega območja občine Prapotno, kjer še vedno prebivajo vaši starši. Po čem se to območje razlikuje od nižinskega območja?

»Najprej gotovo po pokrajini: na nižinskem območju je veliko vinogradniških kmetij in zemlja je zasajena s trto, medtem ko proti dolini (Idrije, op. a.) hitro vidimo, da gozd spet osvaja redka zemljišča, ki se postopoma opuščajo. Kdor doživlja in pozna manjše vasi, pa ve, da se na gorskem območju ohranja nekaj beneških navad in nezapisane zgodovine, ki so se v preostalih delih občine že izgubile.«

Poleg italijanščine na območju občine Prapotno govorijo še domači različici furlanščine in slovenščine. V katerih vaseh še govorijo slovensko?

»Res je! Na splošno je furlanščina gotovo bolj v rabi kot slovenščina – ker se vasi, kjer slovensko narečje še govorijo, praznijo. Vasi, kjer kdo še govori ali razume slovensko narečje, so Budgoji (v italijanščini Bodigoi), Košoni (Cosson), Prapotišče (Prepotischis), Podmišček (Ponte Miscecco), Podarskije (Podresca), Oborče (Oborza), Kovačevica (Covacevizza), Budaži (Berda), Kodermaci (Codromaz), Čubci (Ciubiz), Bordoni (Bordon), Salamanti (Salamant) in Podklanac (Podclanz). V teh vaseh mladi predstavljajo zelo majhen delež prebivalstva, tisti, ki govorijo slovensko narečje, so starejši od 40 let. Manj poznam območje ob Čelih, vem, da so tam nekoč še govorili slovensko narečje, vendar mislim, da je že utonilo v pozabo.«

Kako ljudje doživljajo rabo slovenščine?

»Kdor obvlada slovenščino, jo uporablja normalno, prav tako kot tisti, ki govorijo furlansko ali kateri drugi jezik.«

Ali se slovenščina poučuje v občinskih šolah?

»V zadnjih letih so v občinskih šolah izvajali projekt, ki je vključeval nekaj ur poučevanja slovenščine. Vendar projekta v zadnjem šolskem letu niso začeli izvajati in ne ve se, ali ga bodo v novem šolskem letu.«

Koliko in ob katerih priložnostih je slovenščina prisotna v javnem življenju? Se poleg vsakdanjega sporazumevanja uporablja še kje drugje, na občini, v cerkvi …?

»Na občini je slovenščina prisotna na dvojezičnih plakatih. Pri izvedbi kakšnega čezmejnega projekta med Italijo in Slovenijo, običajno gre za objavo knjig, te prevedejo v oba jezika. V cerkvi je slovenščina trenutno prisotna preko pesmi, ki spremljajo mašo. In če lahko to jemljemo kot javno življenje – in jaz mislim, da ja –, med prijatelji ob harmoniki radi kakšno zapojemo.«

V vaši družini še govorite slovensko?

»Oče slovensko še govori s sestrami in ljudmi, ki prebivajo v dolini, tako na italijanski kot na slovenski strani. Materini starši so bili izseljenci in ona slovenščine ne govori, jo pa razume. Tudi sama se je nisem naučila, vendar nekaj razumem, ko jo slišim. Moja otroka sta vpisana v sovodenjsko in špetrsko sekcijo Državne večstopenjske šole s slovensko- italijanskim dvojezičnim poukom in se bosta morda lahko naučila slovensko.«

Občina Prapotno se nahaja ob meji s Slovenijo. Je za domačine znanje slovenskega narečja prednost v odnosih s prebivalci bližnjih območij v Sloveniji?

»Meja je mnogo let omejevala odnose med prebivalci na obeh straneh. Kot velja za vsako obmejno območje: poznati jezik “soseda” gotovo ne škodi.«

Katere pobude bi lahko okrepile rabo domačega slovenskega narečja na območju občine Prapotno, kjer ga še govorijo?

»Če primanjkuje novih generacij, komu naj predlagamo nove pobude?«

V gorskih vaseh občine Prapotno trenutno prebivajo predvsem starejše osebe. Kaj bi po vašem lahko spodbudilo mlade k temu, da bi se vrnili v Prapotno ali tam ostali?

»Kot vsi mladi se tudi naši selijo bližje delovnim mestom. Če bi delo našli blizu doma, bi jih to morda spodbudilo, da bi ostali. A po mojem je težava v tem, da bi bila glede na trenutno stanje kakršna koli pobuda nekaj desetletij prepozna. Vsekakor pa upam, da me bo kdo z dejanji prepričal v nasprotno.« (Luciano Lister in Janoš Ježovnik)

9BordoniNon sempre viene ricordato, ma anche il comune di Prepotto/Prepot/Prapotno è uno dei comuni della fascia confinaria della provincia di Udine con la Slovenia dove, oltre all’italiano, nella zona montana gli abitanti parlano spesso la locale variante di sloveno, mentre nella zona di pianura spesso la locale variante di friulano. Come nei comuni di Nimis, Attimis, Faedis e Torreano, anche a Prepotto entrambe le lingue sono ufficialmente riconosciute e tutelate in base alle leggi regionali e statali in materia.

Dal comune di Prepotto, e più precisamente dalla frazione della zona montana di Bordon/Bordoni, proviene Karen Bordon, che ha 41 anni e due bambini di 4 e 6 anni. Fino a qualche anno fa abitava proprio a Bordon, mentre ora risiede a San Pietro al Natisone/Špietar.

Viene dalla zona montana del comune di Prepotto, dove ancora risiedono i suoi genitori. Cosa la contraddistingue rispetto alla zona del comune verso la pianura?

«A primo impatto sicuramente il paesaggio: nella zona pianeggiante ci sono numerose aziende vitivinicole e, quindi, il territorio è coltivato a vigna, mentre addentrandosi nella valle ci si accorge che il bosco si sta riprendendo i pochi terreni che man mano vengono abbandonati. Chi, invece, vive o conosce le piccole borgate, sa che la zona montana mantiene ancora una piccola parte di tradizioni valligiane e storia non scritta che nel resto del comune è, ormai, andata persa».

Accanto all’italiano, nel territorio del comune di Prepotto si parlano anche le varianti locali di friulano e sloveno. In quali frazioni lo sloveno è ancora parlato?

«E’ vero! In generale, sicuramente il friulano è più usato della variante linguistica slovena – perché i paesi in cui quest’ultima è parlata, oramai, si stanno spopolando. Posso dire che le frazioni in cui qualcuno ancora la parla o la conosce sono: Bodigoi/Budgoji, Cosson/Košoni, Prepotischis/Prapotišče, Ponte Miscecco/Podmieščak, Podresca/Podarskije, Oborza/Obuorča, Covacevizza/Kovačeuca, Berda/Budaži, Codromaz/Kodarmaci, Ciubiz/Čubci, Bordon/Bordoni, Salamant/Salamanti e Podclanz/Podklanc. In questi paesi, però, i giovani rappresentano una percentuale molto bassa e chi usa questa parlata ha un’età superiore ai quarant’anni. La zona di Cialla/Čela la conosco meno; so che qualcuno lì usava la parlata slovena, ma credo che ora sia andata persa».

Come viene vissuto il parlare sloveno?

«Chi lo conosce lo usa normalmente, come chi sa il friulano o qualunque altra lingua».

Lo sloveno viene insegnato nelle scuole del comune?

«Negli ultimi anni nelle scuole del comune è stato attuato un progetto che comprendeva l’insegnamento di qualche ora di sloveno. Però nello scorso anno scolastico questo progetto non è partito, mentre per il nuovo anno scolastico non si sa ancora se ci sarà».

Oltre che nell’uso colloquiale quotidiano – quanto e in quali occasioni è presente nella vita pubblica? In comune, in chiesa…

«In comune lo sloveno è presente sui manifesti bilingui. Se viene proposto qualche progetto transfrontaliero tra Italia e Slovenia, solitamente pubblicazioni di libri, questi sono tradotti nelle due lingue. In chiesa, al momento, è presente nei canti che accompagnano la messa. Se si può considerare vita pubblica, e io direi di si, quando c’è una fisarmonica una cantata tra amici la si fa volentieri».

All’interno della sua famiglia è ancora parlato?

«Mio padre lo parla ancora con le sorelle e con chi vive nella vallata, sia in territorio italiano sia con chi vive sul versante sloveno. Mia madre, invece, essendo figlia di emigranti, non lo parla, pur comprendendolo. Anche io non l’ho imparato, ma sentendolo, qualche volta qualcosa capisco. I miei figli sono iscritti nelle sezioni della scuola bilingue di Savogna/Sauodnja e San Pietro/Špietar e, magari, avranno modo di impararlo».

Il comune di Prepotto è situato a ridosso del confine con la Slovenia. La conoscenza del dialetto sloveno avvantaggia gli abitanti locali nei rapporti con quelli delle vicine zone della Slovenia?

«Per molti anni il confine ha limitato i rapporti tra gli abitanti dei due versanti. Sicuramente, come per ogni territorio di confine, conoscere la lingua dei “vicini” non può essere uno svantaggio».

Quali iniziative potrebbero rinvigorire l’uso del dialetto sloveno locale nelle zone del comune di Prepotto in cui è ancora parlato?

«Se mancano le nuove generazioni – a chi dovremmo proporre le nuove iniziative?»

Attualmente le borgate della zona montana di Prepotto sono abitate soprattutto da persone anziane. Cosa potrebbe, secondo Lei, incentivare i giovani a restare o a tornare a Prepotto?

«Come tutti gli altri, anche i nostri giovani si avvicinano ai luoghi di lavoro. Se il lavoro si trovasse vicino a casa, sarebbero incentivati a fermarsi. Secondo me il problema è che, qualunque iniziativa possa venire proposta, è in ritardo di qualche decennio, considerando la situazione attuale. Spero, comunque, che qualcuno mi smentisca con i fatti».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp