Uspelo Srečanje Šempetrov_Successo per l’incontro dei San Pietro

7skupnaZbor Fajnabanda, pod vodstvan Davida Klodiča,  je v saboto, 9. junja, v Špietru pod tendonan, v šolskem centru, zapieu dobrodošlico osmim Šempetrom, ki so se udeležli 18. srečanja Šempetrov.

Piran, Bistrica ob Sotli, Novo Mesto, Dravograd, Vrtojba, Žalec, Pivka, Savinjska dolina in avstrijski Šentjakob v Rožu: iz telih občin, sedan v Sloveniji adna pa v Avstriji, so parhajali šempetruci, ki opudan so se zbral’ za kosilo.

Pozdravu jih je špietarski šindik Mariano Zufferli, ki je na odrar poklicu vse predstavnike an arzluožu dnevni program. Saj so se po kosilu šempetruci arzpartil’ po skupinah glede na to, kar so bli vebral’, kàr so se prijavili na srečanje.

Udeleženci so lahko zbrali med raznimi športnimi dejavnosti: nogomet v Petjagu par centru od Pro loko, namizni tenis, namizni nogomet an odbojka v Špietru, balinanje v Čedadu. Drugi so šli na oglede: muzeja SMO an pekarne Dorbolò v Špietru; pivovarne Julija v Ažli; Landarske jame; laštre Landarske Banke, Rakarjovega hrama, cierkuce Sv. Jakoba an gradu Ahrensperg v Bijačah; cierkuce Sv. Kvirina an starega vaškega centra Špietra; Nokul; Petjaga; ogled malna in predzgodovinske jame v Bijarču; cierkuce Sv. Arneja v Barnasu, bunkerja an gradu na Karkošu. Šli so par nogah a za kajšan ogled je bluo na vojo tudi koluo e-bike, za narvič 15-20 ljudi.

Intenzivni popudan se je zaparu z nastopam folklorne skupine Živanit an v polifuncionalni dvorani z Beneškim gledališčem, ki je pokazalo komedijo Ojceta na bo. V špietarski farni cerkvi je maša po slovensko, ki jo je molu mons. Marino Qualizza an med kero je lepuo pieu zbor staršev in učiteljev Waldorfske šole iz Ljubljane, parvabila vič vierniku.

Natuo je bluo nagrajevanje parvih treh ekip za vsak šport. Nagrajevanje an sečanje je povezovala Alessandra Bordon. Ob nji je šindik nagradiu, med drugimi, parve ekipe:  Šempeter Vrtojba za namizni tenis, Šempeter v Savinjski dolini za odbojko, domači Špietar, ki je biu parvi na štierih turnirjah (pikado, balinanje, namizni nogomet an nogomet).

Špietarski kamun je predstavnikam drugih Šempetru šenku podobo z laštro landarske banke an dvie bukva: Banchigevo zgodovino Benečije an »Terre d’incontro/Kraji srečanj«. Obie sta izdala kooperativa Most in združenje Blanchini. Vičer se je zaparu z ansamblom Skedinj.

Srečanje Šempetrov je lepuo parpravu špietarski kamun kupe z društvami, ki dielajo na teritoriju. Napeli so vse sile, de bi arzkril’ sosedam, v pravem čezmejnem duhu, bogatijo Benečije, ki je tudi v mladih, ki z znanjan slovenskega izika lahko parpomagajo žvilupu turizma v našim koncu. Tuole je jasno pokazalo, de če damo kupe moči zmoremo an premagamo predsodke, ki previč krat našim dolinam odriežejo perja, de bi deleč an vesako spoletele.

Prihodnje lieto bo srečanje Šempetrov gostiu Špeter na Konski gori v občini Dravograd. (Larissa Borghese)

È stato il coro Fajnabanda, diretto da Davide Clodig, a dare il benvenuto in musica agli otto paesi che hanno partecipato al 18. Incontro dei San Pietro, riuniti sotto il tendone nell’area del polo scolastico.

Piran/Pirano, Bistrica ob Sotli, Novo Mesto, Dravograd, Vrtojba, Žalec, Pivka, Savinjska dolina e l’austriaco Sankt Jakob im Rosental/Šentjakob v Rožu: da questi comuni, sette della Slovenia e uno dell’Austria, sono arrivati gli abitanti dei San Pietro, che a meyyogiorno si sono riuniti tutti assieme per il pranzo.

Nel salutarli, il sindaco di San Pietro al Natisone/Špietar, Mariano Zufferli, ha chiamato sul palco tutti i rappresentanti e spiegato il programma della gironata. Dopo pranzo i partecipanti si sono divisi in gruppi, in base alle attività da loro scelte nel momento in cui si sono iscritti all’incontro.

È stato possibile scegliere tra diverse attività sportive: calcetto al centro della Pro loco a Ponteacco/Petjag; ping pong, calcetto da tavolo e pallavolo a San Pietro; bocce a Cividale. Altri hanno partecipato a visite guidate: al museo SMO e al forno Dorbolò di San Pietro; alla birreria Gjulia di Azzida/Ažla; alla Grotta d’Antro/Landarska jama; alla lastra della Banca d’Antro, a Casa Raccaro, alla chiesetta di San Giacomo e al castello di Ahrensperg a Biacis/Bijača; alla chiesetta di San Quirino e alla parte vecchia di San Pietro; a Noculis/Nokula; a Ponteacco; al mulino e alla grotta preistorica di Biarzo/Bijarč; alla chiesa di San Bartolomeo a Vernasso/Barnas, al bunker e al castello sul Monte di Purgessimo. Le visite si sono svolte a piedi; per alcune, al massimo per 15-20 persone, sono state messe a disposizione anche delle e-bike.

L’intenso pomeriggio si è concluso con l’esibizione del gruppo folcloristico Živanit e, nella sala polifunzionale, col gruppo teatrale Beneško gledališče, che ha messo in scena la commedia Ojceta na bo. Molti fedeli si sono recati in chiesa per la messa in sloveno, celebrata da mons. Marino Qualizza e arricchita dal coro dei genitori e degli alunni della scuola Waldorfska šola di Lubiana.

Sono seguite le premiazioni delle prime tre squadre classificate in ogni disciplina sportiva. A fare da moderatrice nel corso della premiazione e dell’incontro è stata Alessandra Bordon. Accanto a lei il sindaco ha premiato, tra le altre, le prime squadre classificate: Šempeter Vrtojba per il ping pong, Šempeter v Savinjski dolini per la pallavolo, San Pietro al Natisone, che si è classificata prima a quattro tornei (freccette, bocce, calcetto da tavolo e calcetto).

Il Comune di San Pietro al Natisone ha fatto dono, agli altri San Pietro, dell’immagine della lastra della Banca d’Antro e di due libri: Benečija – Ko se mala in velika zgodovina srečata, di Giorgio Banchig, e Terre d’incontro/Kraji srečanj. Entrambi i libri sono stati pubblicati dalla Cooperativa Most e dall’Associazione Blanchini. La serata si è conclusa in musica col complesso Skedinj.

A organizzare l’incontro dei paesi che sia chiamano San Pietro è stato il Comune di San Pietro al Natisone insieme alle associazioni attive sul territorio. Sono state dispiegate tutte le forze per mostrare ai vicini, in uno vero spirito transfrontaliero, la ricchezza della Slavia, che sta anche nei giovani, che con la conoscenza dello sloveno possono contribuire allo sviluppo del turismo locale. L’evento ha mostrato chiaramente come, a forze unite, ce la si possa fare e come si possano vincere quei pregiudizi che troppe volte tarpano le ali alle noste vallate, impedendo loro di volare alto e lontano.

Il prossimo anno l’incontro dei San Pietro sarà ospitato dal paese di Špeter na Konski gori, nel comune sloveno di Dravograd.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp