Številke iz šol so tudi znaki upanja_Dalle scuole anche segni di speranza

Novuo šuolsko lieto se je med Slovenci videnske province začelo z lepo novuostjo, de je v Kanalski dolini uradno steku vičjezični pouk. Kar pomeni tudi, de je slovenski jezik parvi krat par nas uradno prestopu prag višje sriednje šuole. Drugače pa vzbuja skarbi znižanje števila učencu, ki dobro kaže slabo demografsko stanje naših dolin. V Podbuniescu so celuo muorli zaprieti vartac.

Znake upanja pa beremo v porastu otruok v dvojezičnem vartacu in v tipajski šuoli, ki so jo še pred kratkem tieli zaprieti zaradi premajhanega števila šuolarju.

Seviede posebno par sarcu nam je dvojezična šuola v Špietru, sa’ se bo v nji po slovensko in italijansko učilo vse kupe 247 otruok, 7 manj ku lani. Vseglih dobro kaže za naprej, zaki je v vartacu 61 otruok, h katerim je trieba doluožti še 7 majhanih v pomladnem oddelku, takuo de bo vartac šteje 68 otruok, 6 vič ku lani. V petih lietih primarne šuole je 96 šuolarju, 18 manj ku lani, v nižji sriednji šuoli pa 83 študentu, pet vič ku lani.

Takuo se v Nediških dolinah po slovensko uči kar 66,01 par stuo vsieh otruok v vartacih, 51,06 par stuo vsieh šuolariju primarnih šuol in 42,52 študentu vsieh sriednjih šuol.

V drugih krajih Benečije imajo ure slovenskega jezika v adnojezičnih šuolah. Na primer v Prapotnem, kjer imajo lietos 4 otruok manj v vartacu in 4 šuolarju vič v primarni šuoli, al’ na Njivici, kjer imajo otroka manj v vartacu in 4 šuolarju manj v primarni šuoli. Trošt je, de bojo imieli ure po slovensko tudi v Fuojdi in Ahtnu, kjer je slovenski jezik parvi krat paršu v šuole lani.

Dobre novice parhajajo iz Tipane, kjer učenje slovenskega jezika že vič liet zagotavlja združenje don Blanchini. Če so v vartacu trije otroci manj ku lani, jih je 7 vič v primarni šuoli. Takuo so lahko šuolarje spet arzpartili v dva razdreda. Domači šindik, Alan Cecutti, se veseli, de šuola raste, sa’ se zlo trudé, de parvabijo v tipasko šuolo otroke iz drugih kamunu, s tem, de jim ponujajo puno aktivnosti. Tudi slovenski jezik.

V Reziji imajo še narvič otruok v vartacu, ki ima tudi pomladni oddelek, manj učencu je pa v primarni in nižji sriednji šuoli. Stanje kamun želi izbuojšati, tudi s tem, de zazidajo nov šuolski hram.

V Kanalski dolini, kakor smo napisali na začetku, je uradno steku vičjezični pouk (po italijansko, slovensko, niemško in tudi furlansko) za vse otroke v vartacih in parvih razredih primarne, nižje in višje srednje šuole. Večjezični pouk bojo obiskali vsi v Ukvah in skor vsi na Tarbižu: v vartacu 56 otruok na 57, v primarni šuoli 22 šuolarju na 24 in v nižji sriednji šuoli 20 študentu na 21.

V drugih razredih primarne in nižjie srednje šuole bojo zagotovili vičjezični pouk po eksperimentalnem modelu lanskih liet in ga bojo financirali z denarjem iz strategije za notranja območja.

Per la comunità slovena della provincia di Udine l‘anno scolastico 2023-2024 inizia con la bella notizia dell’avvio ufficiale dell’insegnamento plurilingue in Valcanale. Questa novità implica anche, per la prima volta, l’ingresso dello sloveno alle scuole superiori (secondarie di secondo grado). D’altra parte continua a destare preoccupazione, invece, l’abbassarsi del numero di alunni, indice della crisi demografica delle nostre vallate. A Pulfero/Podbuniesac si è giunti, addirittura, a dover chiudere la scuola d’infanzia.

Un segnale di speranza arriva, però, dalla crescita del numero di iscritti alla scuola d’infanzia dell’Istituto comprensivo con insegnamento bilingue di San Pietro al Natisone/Špietar e al plesso scolastico di Taipana/Tipana. Soprattutto quest’ultimo, fino a pochi anni fa era a rischio chiusura.

Nel prossimo anno scolastico alla scuola bilingue di San Pietro ci saranno 247 bambini, 7 in meno rispetto allo scorso settembre. Ma le prospettive future sono buone, perché la scuola d’infanzia sarà frequentata da 61 bambini, cui se ne aggiungono 7 alla sezione primavera, per un totale di 68. Saranno, quindi, 6 in più dell’anno scorso. La scuola primaria sarà frequentata da 96 alunni, 18 in meno rispetto allo scorso anno scolastico, mentre la scuola secondaria di primo grado da 83, cinque in più dell’anno scorso.

Nelle Valli del Natisone, quindi, impara in sloveno il 66,01% dei bambini alla scuola d’infanzia, il 51,06% alla scuola primaria e il 42,52% alla scuola secondaria di primo grado.

In altre località della Slavia sono offerte ore di sloveno alle scuole con lingua d’insegnamento italiana. Ad esempio a Prepotto/Prapotno, che per quest’anno scolastico registra 4 bimbi in meno alla scuola d’infanzia e 4 in più alla primaria, o a Vedronza/Njivica, dove alla scuola d’infanzia c’è un iscritto in meno, mentre alla primaria in meno ce n’è 4. L’auspicio è che le ore di sloveno siano offerte anche nelle scuole di Faedis e Attimis, dove la lingua ha fatto per la prima volta ingresso alla fine dello scorso anno scolastico.

Buone notizie arrivano da Taipana, dove rispetto all’insegnamento dello sloveno presta già da diversi anni aiuto l’Associazione/Združenje don Blanchini. Se alla scuola d’infanzia ci sono tre iscritti in meno, alla scuola primaria ce n’è 7 in più. Questo significa che sarà possibile dividere gli alunni in due pluriclassi. Il sindaco, Alan Cecutti, è molto soddisfatto. L’amministrazione comunale, infatti, è in prima fila nel cercare di richiamare nuovi iscritti anche da altri comuni, incoraggiando ulteriori attività che arrichiscano l’offerta scolastica. Tra queste figura anche l’insegnamento dello sloveno.

A Resia/Rezija ci sono ancora molti bambini alla scuola d’infanzia, che conta anche una sezione primavera, ma meno alunni alle scuole primaria e secondaria di primo grado. Il Comune intende migliorare la situazione costruendo un nuovo edificio scolastico.

In Valcanale, come scrivevamo all’inizio, inizia ufficialmente l’insegnamento plurilingue (in italiano, sloveno, tedesco e friulano) per tutti i bambini delle scuole d’infanzia e delle classi prime delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. Hanno aderito all’insegnamento plurilingue tutti gli iscritti al plesso di Ugovizza/Ukve e quasi tutti quelli iscritti a Tarvisio/Trbiž: alla scuola d’infanzia 56 bambini su 57, alla scuola primaria 22 alunni su 24 e alla scuola secondaria di primo grado 20 alunni su 21.

Nelle altre classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado sarà garantito lo svolgimento dell’insegnamento plurilingue nelle modalità degli anni scolastici scorsi. Le risorse per finanziarlo saranno erogate attraverso i fondi per le aree interne.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp