Slovenščina in domači jeziki za mlade_Sloveno, scuola plurilingue e futuro

11Otroci iz osnovnih sol Kanalske doline s publiko
Učenci iz osnovnih šol Kanalske doline in občinstvo v dvorani/ Gli alunni delle scuole primarie della Valcanale e il pubblico in sala

Letos v Beneški palači v Naborjetu se je v petek, 9. marca, zvečer odvijala osrednja prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku z naslovom »Dan slovenske kulture v Kanalski dolini«. Nanjo so tudi letos skupno vabili soorganizatorji Združenje Don Mario Cernet, Slovensko kulturno središče Planika in Glasbena matica s podružnično šolo Tomaž Holmar.

V tamkajšnji nabito polni veliki dvorani so tako nastopili učenci, ki obiskujejo tečaje slovenskega jezika pri Slovenskem kulturnem središču Planika, učenci iz osnovnih šol v Kanalski dolini, gojenci Glasbene matice šola Tomaž Holmar in Harmonikarski kvartet Glasbene matice iz Trsta. V pozdravnih besedah soorganizatorjev je tudi letos bila v ospredju šolska tematika, ki se je vsekakor že lani premaknila z mrtve točke.

Predsednica Združenja Cernet Anna Wedam je izrazila zadovoljstvo nad dejstvom, da se od nekdaj razpravlja o večjezičnem šolskem modelu za domače otroke in da je v letošnjem šolskem letu v Ukvah stekel poskusni večjezični pouk. Končni cilji ostajajo njegova redna finančna podpora, pridobitev potrebnih učnih kadrov in uradno priznanje novega večjezičnega šolskega modela s strani Ministrstva za šolstvo. Predsednica Wedamova se je med drugim zahvalila Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu in podpredsedniku deželnega sveta Igorju Gabrovcu, ki sta priskočila na pomoč, da bi pridobili sredstva za poučevanje slovenščine v vseh razredih Kanalske doline. S tem, da je z ozirom na pouk slovenščine cilj sistemsko financiranje, se je strinjal tudi podpredsednik Slovenskega kulturnega središča Planika, Rudi Bartaloth, tako v okviru večjezičnega šolstva kot ob upoštevanju obstoječih zakonov. Sožitje med domačimi jezikovnimi skupnostmi je izpostavil Alfredo Sandrini, predsednik društva nemško govorečih Kanalčanov Kanaltaler Kulturverein. Ko se je pridružil soorganizatorjem je pozival prisotne, naj podpišejo evropsko peticijo Minority Safepack. S to državljansko pobudo naj bi do 3. aprila zavezali Evropsko unijo, da zajamči evropske pravne standarde za zaščito narodnih manjšin (www.minority-safepack.eu).

11Otroci Planike
Otroci, ki obiskujejo tečaje slovenščine na Planiki/ I bambini che frequentano i corsi di sloveno del Planika

Na osrednji prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku v Kanalski dolini so občinstvo pozdravili še podpredsednik deželnega sveta Furlanije-Julijske krajine, Igor Gabrovec, ki je izpostavil pomen domače večjezičnosti, predsednica Paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine, Ksenija Dobrila, ki se je prvič udeležila prireditev, in odbornik Alberto Busettini, ki je opozoril na plodno sodelovanje med domačimi upravami, šolami, in manjšinskimi društvi. V prihodnjih dneh, tako Busettini, naj bi bilo pričakovati pomembne novosti v zvezi z večjezičnim poukom v Kanalski dolini, za katerega si še posebej prizadevata prav Občini Naborjet-Ovčja vas in Trbiž.

Prireditev se je zaključila z nastopom priljubljenega slovenskega Kvinteta bratov Smrtnik z avstrijske Koroške. Letošnji »Dan slovenske kulture v Kanalski dolini« se je odvijal pod pokroviteljstvom Občin Naborjet-Ovčja vas in Trbiž, Medobčinske teritorialne unije Železna in Kanalska dolina, Sveta slovenskih organizacij in Slovenske kulturno gospodarske zveze ter s finančno podporo Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. (Luciano Lister)

La sera di venerdì, 9 marzo, si è svolta la principale manifestazione organizzata in Valcanale in occasione della giornata della cultura slovena, dal titolo «Dan slovenske kulture v Kanalski dolini/Giornata della cultura slovena in Valcanale». Quest’anno al Palazzo Veneziano di Malborghetto/Naborjet, a coorganizzarla sono stati l’Associazione/Združenje Don Mario Cernet, il Centro culturale sloveno/Sks Planika e la scuola di musica slovena Glasbena matica con la filiale locale Tomaž Holmar.

A esibirsi nella sala grande, piena di pubblico, sono stati i bambini che frequentano i corsi di sloveno al Centro culturale sloveno Planika, gli alunni delle scuole primarie della Valcanale, gli allievi della Glasbena matica scuola Tomaž Holmar e il Quartetto di fisarmoniche della Glasbena matica di Trieste/Trst. Anche in questa edizione ha trovato molto spazio negli interventi degli organizzatori la tematica dello sloveno a scuola, che nell’ultimo anno si è smossa da una situazione di stallo.

11Rossella Lupieri igra na klavir
Rossella Lupieri (Glasbena matica) igra na klavir/ Rossella Lupieri (Glasbena matica) al pianoforte

La presidente dell’associazione Cernet, Anna Wedam, ha espresso soddisfazione per come già da qualche tempo si discuta di un modello scolastico plurilingue per i bambini della Valcanale e per come nell’anno scolastico in corso, a Ugovizza/Ukve, sia stata avviata una sperimentazione di insegnamento plurilingue. Gli obiettivi finali restano, in ogni caso, un sostegno finanziario stabile, l’ottenimento del necessario personale insegnante e il riconoscimento ufficiale, da parte del Ministero dell’istruzione, di un nuovo modello scolastico plurilingue. La presidente Wedam ha, inoltre, ringraziato l’Ufficio governativo per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo e il vicepresidente del consiglio regionale, Igor Gabrovec, per essere corsi in aiuto nel reperire fondi per l’insegnamento dello sloveno in tutte le classi delle scuole d’infanzia e primarie della Valcanale. Con l’obiettivo di un finanziamento sistemico per l’insegnamento dello sloveno, nell’ambito di un’istruzione plurilingue e tenendo presenti le leggi esistenti, si è trovato concorde anche il vicepresidente del Centro culturale sloveno Planika, Rudi Bartaloth. Richiamando l’attenzione sulla buona convivenza tra le comunità linguistiche locali, il presidente del circolo culturale tedesco Kanaltaler Kulturverein, Alfredo Sandrini, si è unito agli organizzatori nell’invitare i presenti a sottoscrivere la petizione europea Minority Safepack. Entro il 3 aprile, con questa iniziativa civica si intende impegnare l’Unione europea a garantire standard giuridici europei per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche (www.minority-safepack.eu).

11Kvintet bratov Smrtnik
Napovedovalka Rossella in Kvintet bratov Smrtnik/ L’annunciatrice Rossella e il Quintetto dei fratelli Smrtnik

A salutare il pubblico alla principale manifestazione per la giornata della cultura slovena in Valcanale sono stati anche il vicepresidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Igor Gabrovec, che ha messo in risalto l’importanza del locale plurilinguismo, la presidente del Comitato paritetico per i problemi della minoranza slovena, Ksenija Dobrila, che ha partecipato per la prima volta alla manifestazione, e l’assessore Alberto Busettini, che ha notato la fruttuosa collaborazione tra amministrazioni locali, scuole e circoli delle minoranze linguistiche. Nei prossimi giorni, ha annunciato Busettini, sono attese importanti novità rispetto all’insegnamento plurilingue in Valcanale, in favore del quale si impegnano in particolar modo proprio i Comuni di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas e Tarvisio/Trbiž.

La Giornata della cultura slovena in Valcanale si è conclusa con l’esibizione dell’amato Quintetto dei fratelli Smrtnik, proveniente dalla zona bilingue della Carinzia austriaca. L’edizione di quest’anno della manifestazione «Dan slovenske kulture v Kanalski dolini/Giornata della cultura slovena in Valcanale» si è svolta col patrocinio dei Comuni di Malborghetto-Valbruna e Tarvisio, dell’Uti del Canal del Ferro-Val Canale, della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e dell’Unione culturale economica slovena-Skgz, nonché col sostegno dell’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp