Veselimo se novega papeža_Entusiasti di papa Francesco

Skor vsi ljudje, vierni al’ nevierni, so zelo navdušeni na novega papeža Frančiška an kažejo celemu svetu tolo veselje. Mi kristjani katoliki pa šele buj, zak’ tuole pomaga puno, de viera dobi novo muoč za dobro cielega sveta. Odkod pa tajšno veselje an radost? Papež je pokazu že od samega začetka nieki novega an nenavadnega. Uvedu je nazaj v kristjansko viero vsakdanje življenje an takuo pokazu, de je prù tajšno življenje vriedno božje milosti. Prù o teli milosti govori vsaki dan, zak’ je s parve roke spoznu, kakuo so ljudje v skarbeh, kakuo so bili prestrašeni pred bo¡jo strogostjo. Če imamo veliko upanje v Boga, moremo živieti v mieru. Fran@iœek ka¡e tuole vsaki dan z odkrito ljubeznijo do vsieh. Tisti, ki so ga videli od blizu, na morejo pozabiti, kakuo jih je parjateljsko sparjeu, pogledu v oči, jim dau roko an vliu upanje an trošt do božje ljubezni. An vsak dan ponavlja tele osnovne, elementarne resnice, zak’ na telih lahko zazidamo hišo, v kateri veselo prebivamo. Brez strahu je papež poviedu cielemu svietu, de tudi v Vatikanu nastajajo te¡ave, ki jih je trieba premostiti, zatuo vsaki dan vpraša, naj molimo zanj. Tuole je poviedu že tisto vičer, kàr je biu izvoljen za papeža. Ponižno je poklonu glavo an vprašu, de ga ljudje, ki so bili na targu sv. Petra, požegnejo. Pomislimo, kada je ‘an Papež vprašu, naj ga ljudje požegnejo? Tuole je zaries nieki novega an izrednega, saj pomeni veliko spoštovanje božjega ljudstva, tuo je vsieh kristjanu. Tala nie nova resnica. Resnica je od začetka an je bila poudarjena v Koncilu, a je ostala previč cajta le napisana an ne živa resnica. Frančišek je pokazu, de muora postati živa resnica, zak nam viera daje življenje, ne samuo razumevanje. Kaj pa moremo reči o veliki novuosti, ki se tiče žen? Priet ku je tuole Frančišek poviedu, nismo čuli še, de žene veljajo vič ku škofje an de je trieba, de nastane nova teologija prù o ženah, zatuo de se vsi zavejo, kaj pomenijo an kaj doparnesejo naœi cierkvi. An lahko moremo iti še naprì in omeniti spoštovanje do vsakega človieka, pozornost do družin, posebno do tistih, ki so v težavah zavojo razporoke an ki pa želé ostati v cierkvi. Od telega papeža je paršla tudi zahteva, naj se na tisti, ki imajo veliko odgovornost v cierkvi, ponašajo previč, naj žive buj ponižno, de bojo mogli oznanjevati Evangelj svobode an ljubezni. Tuole je samuo le malo, kar se more poviedati. Pa je takuo veliko an vriedno, de se zavedamo, de smo dobili izrednega papeža, ki daje an zbuja veselje v cielim svietu.

msgr. Marino Qualizza

Nell’editoriale il direttore responsabile del Dom mons. Marino Qualizza scrive che per i cattolici avere come guida papa Francesco è una grande gioia. «Il pontefice – sottolinea Qualizza – ha portato fin dall’inizio nella chiesa qualcosa di nuovo e insolito. Ha riportato la vita quotidiana nella fede e ha dimostrato che questa vita è degna della grazia di Dio».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp