Ovrednotili so narečje s projektom_Il dialetto sloveno in un progetto

11Zakljucna prireditev v UkvahV ponedeljek, 11. junija, se je pred navdušenim občinstvom v večnamenski dvorani v Ukvah odvijala posebna prireditev v domačem slovenskem narečju, sicer s projektiranjem nadnapisov v knjižnem jeziku in italijanščini za tiste, ki narečja ne obvladajo. Nastop, ki so ga sooblikovali predvsem otroci, ki hodijo v ukovško šolsko poslopje, a tudi nekateri najstniki, ki hodijo v sekundarno šolo prve stopnje in v trbiške višje šole, se je odvijal ob zaključku projekta za vrednotenje domačega ziljskega slovenskega narečja »Jezik – korenina naše kulture«. S projektom so se med šolskim letom v Kanalski dolini potrudili, da bi ovrednotili in oživeli domačo slovensko besedo. Projekt, ki se odvija v dveh sklopih, izvaja Združenje Don Mario Cernet v partnerstvu z Večstopenjskim zavodom Trbiž, z Občino Naborjet-Ovčja vas, z Inštitutom za slovensko kulturo iz Špietra in z društvom Monte Joanaz iz Čeniebole. Razne dejavnosti, ki so jih v okviru projekta izvajali in ki jih delno še izvajajo, sta v petek, 8. junija, na tiskovni konferenci v društvenih prostorih v Ovčji vasi predstavila predsednica Združenja Cernet, Anna Wedam, ki je tudi pokrajinska predsednica Sveta slovenskih organizacij za vidensko pokrajino, in koordinator Albert Devetak.

Projekt za skupno vrednost v višini 16.700 evrov izvajajo in sofinancirajo s sredstvi za vrednotenje jezikovnih različic iz deželnega zaščitnega zakona za slovensko jezikovno manjšino. Prvi sklop projekta se je osredotočil na vrednotenje in rabo ziljskega slovenskega narečja. V dogovoru z Večstopenjskim zavodom Trbiž je Združenje Cernet izvedlo dejavnosti na osnovni šoli v Ukvah, kjer so učenci zbirali in brali zgodbe v domačih slovenskih narečjih, se naučili pesmi in pripravili risbe. Dejavnosti so opravili s pomočjo učiteljice, ki je bila dodeljena za to pobudo. Zbrano gradivo so otroci zbirali v zvezku v ziljskem slovenskem narečju, v knjižni slovenščini in v italijanščini, namenjen še posebej učencem dolinskih osnovnih šol. Z risbami jo je z možem obogatila Paola Bertolini Grudina. Par je sodeloval tudi pri pripravi pobarvanke o domačih pripovedih in navadah, ki jo bodo razdelili v otroških vrtcih na Trbižu, v Žabnicah in v Ukvah.

Zdaj izvajajo še drugi sklop projekta, v okviru katerega bodo strokovno opozorili na to, kako so si besedni zakladi jezikovnih različic v Kanalski dolini, v Nediških dolinah in Terskih dolinah blizu. Primerjali bodo narečni besedni zaklad iz zvezka z besednim zakladom, ki sta ga med letoma 1850 in 1930 v svojih pridigah uporabljala župnika Nediških dolin Peter Podreka in Alojz Klinjon ter z današnjim izrazoslovjem Nediških dolin. Primerjalno študijo izvaja mladi Tadej Pahor, ki je na Univerzi v Ljubljani študiral slovenistiko in primerjalno jezikoslovje. Na podlagi primerjave bo nastala nadaljnja brošura. Za sodelovanje pri izvajanju projekta se še posebej zahvaljujejo učiteljicam ukovške osnovne šole in učiteljicama slovenskega jezika Almi Hlede Preschern in Elisi Kandutsch, ki so vložile precej truda. Domačinom Mariji Moschitz, Marielli Preschern, Osvaldu Errathu in Alessandru Omanu se pa zahvaljujejo za pomoč pri zbiranju materiala za didaktično uporabo. Svet slovenskih organizacij je pa pomagal pri pripravi celotnega projekta, ki ga bodo v prihodnosti nadgradili z novim projektom z naslovom »Žabarim – m’ pa tè səm«. Pri projektu je sodelovala tudi Jasmin Schnabl. Na Združenju Cernet so jo zaposlili v okviru projekta »Mi smo tu«, ki ga izvaja Inštitut za slovensko kulturo. (Luciano Lister)

davLunedì, 11 giugno, nella sala polifunzionale di Ugovizza-Ukve, davanti a un pubblico entusiasta si è svolta una recita un po’ speciale – nel locale dialetto sloveno zegliano e con sovratitoli in sloveno standard e italiano per tutti coloro che non conoscono il dialetto. L’esibizione, cui hanno partecipato soprattutto i bambini che frequentano il plesso scolastico di Ugovizza, ma anche alcuni ragazzi che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, si è svolta a conclusione del progetto di valorizzazione del locale dialetto sloveno dal titolo »Jezik – korenina naše kulture/La lingua – la radice della nostra cultura«. Strutturato in due fasi, nel corso dell’anno scolastico il progetto ha permesso di adoperarsi in favore della valorizzazione e della rivitalizzazione di una delle lingue locali della Valcanale. A attuarlo è l’Associazione/Združenje Don Mario Cernet, in partenariato con l’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio/Trbiž, il Comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas, l’Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone/Špietar e il circolo Monte Joanaz di Canebola/Čeniebola. A presentare a una conferenza stampa nella sede valbrunese dell’associazione Cernet le varie attività svolte e ancora in fase di svolgimento sono stati la presidente del sodalizio, Anna Wedam (che è anche presidente per la provincia di Udine della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso), e il coordinatore Albert Devetak.

Il progetto, di un valore complessivo di 16.700 euro, è cofinanziato coi fondi per la valorizzazione delle varianti linguistiche dello sloveno, provenienti dalla legge regionale di tutela della minoranza slovena. La prima fase progettuale si è concentrata sulla valorizzazione e l’uso del dialetto sloveno zegliano. In accordo con l’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio, l’Associazione Cernet ha svolto varie attività nel plesso scolastico di Ugovizza, dove gli alunni hanno raccolto e letto storie nei locali dialetti sloveni, imparato canzoni e preparato disegni. Le attività sono state eseguite avvalendosi di un’insegnante riservata all’iniziativa. Il materiale è stato raccolto dai bambini in un quaderno di esercizi in dialetto sloveno zegliano, in sloveno standard e in italiano, pensato soprattutto per gli alunni delle scuole primarie della valle. A corredarlo sono i disegni di Paola Bertolini Grudina e del marito. La coppia ha collaborato anche alla preparazione di un libretto da colorare su racconti e usanze locali, che sarà distribuito ai bimbi delle scuole d’infanzia di Tarvisio, Camporosso/Žabnice e Ugovizza.

Ora sta venendo svolta la seconda fase del progetto, nell’ambito della quale, partendo da presupposti scientifici, sarà fatto notare quanto i vocabolari delle varianti linguistiche slovene di Valcanale, Valli del Natisone e Valli del Torre siano vicini tra loro. Saranno messi a confronto il vocabolario dialettale del quaderno, il vocabolario usato tra il 1850 e il 1930 nelle prediche dei parroci delle Valli del Natisone Pietro Podrecca e Luigi Clignon, nonché la terminologia odierna delle Valli del Natisone. A effettuare lo studio comparativo sarà Tadej Pahor, che ha studiato slovenistica e linguistica comparativa all’Università di Lubiana. Sulla base del confronto sarà pubblicata un’ulteriore brochure. Per la collaborazione nello svolgimento del progetto un plauso particolare va alle maestre della scuola primaria di Ugovizza e alle insegnanti di sloveno Alma Hlede Preschern e Elisa Kandutsch, che si sono spese in modo particolare. Quali informatori della zona, un merito particolare lo hanno anche Maria Moschitz, Mariella Preschern, Osvaldo Errath e Alessandro Oman, che hanno collaborato alla raccolta del materiale ai fini didattici. Un ulteriore supporto è stato fornito da Jasmin Schnabl, assunta dall’associazione Cernet nell’ambito del progetto dell’Istituto per la cultura slovena-Isk «Mi smo tu». La Confederazione delle organizzazioni slovene ha, invece, collaborato alla preparazione del progetto a livello complessivo. In futuro le attività svolte saranno implementate nell’ambito di un nuovo progetto dal titolo «Žabarim – m’ pa tè səm/Govorim – torej sem/Parlo – dunque esisto».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp