Nova športna dvorana za Bovec_Un palazzetto per lo sport di Bovec

Bovški župan Valter Mlekuž in direktor podjetja Kolektor Koling Tine Vadnal sta konec septembra podpisala pogodbo za začetek izgradnje nove športne dvorane v Bovcu. Staro in dotrajano športno dvorano so porušili že pred dvema mesecema, nova pa bo zgrajena do leta 2023. Vrednost celotne investicije bo 8,9 milijona evrov, kar je sicer dobra 2 milijona evrov več od sprva načrtovanih stroškov.

Aktivnosti za izgradnjo nove športne dvorane v Bovcu potekajo že več let. Konec leta 2019 je Občina Bovec izvedla arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za novo športno dvorano in od skoraj 23 prispelih projektov izbrala rešitev avtorjev Arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar. Aprila letos so na Občini pridobili gradbeno dovoljenje, kmalu po zaključku šolskega leta pa je v poletnih mesecih sledilo še rušenje stare dvorane. Med rušenjem se je potrdilo, da je bila že konkretno dotrajana, saj je preživela več rušilnih potresov.

Konec avgusta se je iztekel razpis za izvajalca za novogradnjo, od dveh prispelih ponudb so na Občini Bovec izbrali cenejšo ponudbo podjetja Kolektor Koling, s katerim je Občina tudi podpisala pogodbo. Čeprav so na Občini Bovec celotno investicijo sprva ocenili na 6,5 milijona evrov, je skupna vrednost del narasla na 8,9 milijona evrov. V letošnjem proračunu je Občina Bovec za prvo fazo gradnje že namenila približno milijon evrov. Kot razloži župan Valter Mlekuž, bodo morali v naslednjem letu zagotoviti okrog 5 milijonov, preostanek sredstev pa še v letu 2023, ko naj bi se dela glede na pogodbeni rok tudi zaključila. Mlekuž dvomi, da bodo vsa sredstva lahko zagotovili brez zadolževanja občine, čeprav nekaj denarja pričakujejo tudi iz razpisov Eko sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter iz naslova popotresne obnove.

Nova bovška športna dvorana bo primarno namenjena izvajanju športne vzgoje na bližnji osnovni šoli, za rekreacijo jo bodo lahko uporabljali občani, dobrodošla pa bo tudi kot dopolnitev ponudbe turističnih storitev rekreacije. Občina Bovec bo namreč z moderno športno dvorano v prihodnje različnim športnim klubom in reprezentancam lahko ponudila tudi možnost športnih priprav in tekmovanj. Bodoči športni objekt bo vseboval vse potrebne spremljajoče prostore, pa tudi povezovalni hodnik do osnovne šole, ki bo učencem omogočal varnejši prehod iz šolskih prostorov do šolske dvorane. V novi športni dvorani bo med drugim tudi pokrito balinišče, moderna plezalna stena in plesna dvorana. V okviru projekta bodo uredili tudi zunanje območje, zunanja športna igrišča, tekaško stezo, otroško igrišče in parkirišča. (P. U.)

A fine settembre il sindaco di Bovec, Valter Mlekuž, e il direttore dell’impresa Kolektor Koling, Tine Vadnal, hanno sottoscritto il contratto che dà il via ai lavori di costruzione del nuovo palazzetto dello sport di Bovec. La struttura vecchia è stata abbattuta due mesi fa; quella nuova sarà pronta nel 2023. Nel progetto saranno investiti 8,9 milioni di euro, oltre due milioni di euro in più rispetto a quanto inizialmente previsto.

Per espletare la prima fase dei lavori, nel bilancio preventivo di quest’anno il Comune di Bovec ha già stanziato circa un milione di euro. Il sindaco Mlekuž ha dichiarato che nel prossimo anno andrà garantita la disponibilità di altri cinque milioni, mentre la somma restante dovrà essere disponibile nel 2023. Mlekuž dubita che sarà possibile garantire tutte le risorse necessarie senza un’indebitamento da parte del Comune, tuttavia ci si aspetta che alcune risorse siano reperite grazie ai bandi del fondo Eko sklad e del Ministero sloveno dell’Istruzione, della scienza e dello sport nonché in forza della ristrutturazione post terremoto.

Il nuovo palazzetto dello sport sarà funzionale in prima battuta all’attività sportiva del vicino plesso scolastico ma anche alle attività ricreative dei cittadini del Comune e al completamento dell’offerta turistica locale. Nell’ambito dei lavori sarà sistemata anche l’area esterna al palazzetto.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp