Na Trbižu celotnega kadra ni_Tarvisio, non ci sono tutti i docenti

Šolsko leto 2023-2024 se je že začelo, prav tako tudi pouk. Večstopenjski zavod Trbiž pa še čaka na učitelje, ki naj bi v okviru vsedržavnega ministrskega eksperimentiranja večjezičnega pouka poučevali slovenščino. V prejšnjih mesecih so ravnateljici Zavoda, Doris Siega, sporočili, da naj bi potrebne učitelje dodelil Deželni šolski urad za Furlanijo-Julijsko krajino, sicer preko Urada za slovenske šole. Učiteljev trenutno pa niso še dobili, oziroma se ni nihče odzval.

Zdaj se bo Večstopenjski zavod Trbiž preko lestvic zanimal za učitelje, ki so na razpolago. Eksperimentiranje večjezičnega pouka naj bi se nato v okviru trbiškega Zavoda začelo v prvih razredih šol vseh stopenj – oziroma v otroških vrtcih, osnovnih šolah, sekundarnih šolah prve stopnje in sekundarnih šolah druge stopnje. Skrbno bodo izvajali projekt večjezičnega pouka, kot ga je mednarodna znanstvena komisija svojčas poslala italijanskemu ministrstvu za šolstvo. Furlanščino, slovenščino in nemščino bodo poučevali kot predmet; poleg tega bodo nekaj ur na teden manjšinski jeziki za nekaj časa postali učni jeziki (dvajset minut v okviru posamezne učne ure).

V šolskih poslopjih v občinah Naborjet-Ovčja vas in Trbiž bodo eksperimentiranje izvajali v italijanščini, slovenščini, nemščini in furlanščini; v poslopjih v Klužah in na Tablji v italijanščini, nemščini in furlanščini. Slednji občini namreč ne spadata v območje, na katerem se izvajajo zaščitni zakoni za Slovence.

V vseh ostalih razredih otroških vrtcev in osnovnih šol se bo nadaljeval poskusni večjezični pouk, kot se je odvijal v prejšnjih letih. Dejavnosti v slovenščini, nemščini in furlanščini bodo financirali s sredstvi za notranja območja, kot so že svojčas napovedali. (Luciano Lister)

L’anno scolastico 2023-2024 è già iniziato ed anche le lezioni. L’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio/Trbiž è, tuttavia, ancora in attesa degli insegnanti necessari ad insegnare lo sloveno nell’ambito della sperimentazione plurilingue autorizzata dal ministero dell’Istruzione della Repubblica italiana. Alla dirigente dell’Istituto, la dott. Doris Siega, nei mesi scorsi era stato comunicato che il personale docente sarebbe stato assegnato dall’Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, più precisamente attraverso l’Ufficio per le scuole con lingua d’insegnamento slovena in esso attivo.

Al momento gli insegnanti non sono ancora stati reperiti, ovvero nessuno ha risposto alla chiamata.

Ora l’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio cercherà gli insegnanti a disposizione attraverso le graduatorie provinciali di supplenza. La sperimentazione ministeriale dovrebbe, poi, prendere il via nelle prime classi di ogni ordine e grado presenti in seno all’Istituto – ossia nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Sarà attuata seguendo con precisione il progetto d’insegnamento plurilingue nella forma inviata dal comitato tecnico scientifico internazionale al ministero dell’Istruzione italiano. Friulano, sloveno e tedesco saranno insegnati, accanto all’italiano, come materie; per alcune ore a settimana, poi, diventeranno anche lingue veicolari di altre materie (per venti minuti nell’ambito della singola ora scolastica).

Nei plessi scolastici dei comuni di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas e Tarvisio la sperimentazione ministeriale troverà attuazione in italiano, sloveno, tedesco e friulano; in quelli di Chiusaforte e Pontebba in italiano, tedesco e friulano. Gli ultimi due Comuni, infatti, non rientrano nell’area territoriale in cui trovano attuazione le leggi di tutela della minoranza linguistica slovena.

In tutte le classi restanti continuerà ad essere proposto il progetto plurilingue nella forma in cui è stato attuato negli anni scorsi. Le attività in sloveno, friulano e tedesco saranno finanziate, in questo caso, grazie alle risorse destinate alle aree interne.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp