Kmalu slovenščina v srednjih šolah_Lo sloveno presto alle scuole medie

L’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio/Večstopenjski zavod Trbiž

Grazie ai fondi triennali per le aree interne, nell’ambito della graduale estensione del progetto plurilingue alle scuole di ogni ordine e grado, con l’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 l’insegnamento dello sloveno e in sloveno (accanto a quello del tedesco) potrebbe entrare nella scuola secondaria di primo grado di Tarvisio. Ricordiamo, infatti, che la prima generazione di bambini che, nell’ambito del progetto plurilingue, al plesso scolastico di Ugovizza/Ukve ha frequentato le lezioni in italiano, sloveno, tedesco e friulano, a breve terminerà il ciclo scolastico alla primaria.

In base a quanto previsto dal progetto a valere sui fondi per le aree interne, predisposto dalla dirigente scolastica dell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio/Trbiž, Doris Siega, insieme alle docenti responsabili, al più tardi dal 2022 partirà la verticalizzazione della sperimentazione plurilingue, per durare almeno tre anni. Se tutto procederà secondo i piani, quindi, la modalità d’insegnamento con tedesco, sloveno e friulano che divengono lingue veicolari accanto all’italiano e all’inglese, si farà gradualmente strada fino alle scuole secondarie di secondo grado della Valcanale.

Gli assessori all’istruzione dei Comuni di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas e Tarvisio, Alberto Busettini e Barbara Lagger, che in questi anni si sono mossi in sintonia con associazioni e territorio per giungere all’obiettivo di un sistema scolastico plurilingue, confidano che nel frattempo sia approvata la riforma regionale sull’Istruzione, in modo da stabilizzare un modello scolastico che al momento è solo progettuale e dipende, quindi, dalla disponibilità o meno di appoggi e fondi. A suo tempo, alla Regione Friuli-Venezia Giulia e all’Ufficio scolastico regionale è stato presentato un piano di studi plurilingue sperimentale, sottoscritto a maggio 2020 dai sindaci di Tarvisio, Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Chiusaforte.

In considerazione dell’adesione di Chiusaforte a questo documento, in Valcanale ha destato qualche perplessità l’annuncio di qualche giorno fa circa il nuovo progetto della Scuola nel Parco, in collaborazione tra le amministrazioni comunali di Resia/Rezija, guidata da Anna Micelli, e di Chiusaforte, guidata da Fabrizio Fuccaro.

Ricordiamo, inoltre, che i plessi scolastici del comune di Chiusaforte sono attivi in seno all’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio e già vedono l’attuazione della sperimentazione plurilingue per il friulano e il tedesco. Il Comune di Resia, invece, a suo tempo si è impegnato per l’adesione del proprio plesso scolastico, con scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, all’Istituto comprensivo di Trasaghis. Nell’ambito delle attività didattiche, a Resia il dialetto sloveno resiano è insegnato per alcune ore, ma non con le modalità previste dal sistema scolastico plurilingue in graduale introduzione in Valcanale.

Tornando all’attivazione dello sloveno quale lingua d’insegnamento e veicolare nelle scuole secondarie di primo grado nell’ambito dell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio, al momento le soluzioni che si prospettano circa la sua partenza sono diverse. Molto dipenderà dalle scelte delle famiglie al momento dell’iscrizione alle scuole, rispetto al plesso secondario di primo grado di Tarvisio o di Pontebba. (Luciano Lister)

S triletnimi sredstvi iz sklada za obrobna območja bodo morda na začetku šolskega leta 2021-2022 postopoma razširili poskusni večjezični pouk in tako pouk slovenščine in v slovenščini (ob pouku nemščine in v nemščini) tudi v okviru sekundarne šole prve stopnje Trbiž. Prva generacija otrok, ki je v ukovški šoli bila deležna poskusnega večjezičnega pouka v italijanščini, slovenščini, nemščini in furlanščini bo kmalu tam dokončala šolsko pot.

Ravnateljica Večstopenjskega zavoda Trbiž, Doris Siega, je skupaj z odgovornimi učiteljicami v projektu, ki ga bodo financirali s sredstvi iz sklada za obrobna območja, predlagala, naj bi najkasneje leta 2022 začeli razširiti poskusni večjezični pouk tudi na sekundarne šole prve stopnje in druge stopnje v Kanalski dolini.

Odbornika za šolstvo Občin Naborjet-Ovčja vas in Trbiž, Alberto Busettini in Barbara Lagger, sta v letih ukrepala složno z društvi domačih jezikovnih skupnosti in teritorijem, da bi v Kanalski in Železni dolini uveljavila večjezični šolski sistem. Želita si, da bi hkrati bila sprejeta deželna reforma šolstva. Tako naj bi utrdili šolski model, ki se za zdaj razvija le projektno in odvisno od razpoložljivih sredstev in trenutne politične podpore.

Svojčas so Deželi Furlaniji-Julijski krajini in Deželnemu šolskemu uradu za Furlanijo-Julijsko krajino predstavili poskusni večjezični učni načrt, ki so ga maja 2020 podpisali župani Občin Trbiž, Tablja, Naborjet-Ovčja vas in Kluže.

Prav zaradi tega je kar nekaj pomislekov v Kanalski dolini sprožila medijska napoved, da naj bi v Reziji nastala šola, ki naj bi bila tematsko povezana z Naravnim parkom Julijskih Predalp. Pomisleki izhajajo predvsem iz dejstva, da si za uresničitev projekta prizadevata Občini Rezija in Kluže.

Zastarelo šolsko poslopje na Ravanci gostuje otroški vrtec, primarno šolo in sekundarno šolo prve stopnje. Deluje pod okriljem Večstopenjskega zavoda Trasaghis. Rezijansko slovensko narečje tam poučujejo nekaj ur letno, pouk ne gre pa nikakor primerjati z večjezičnim poukom, kakršnega ga izvajajo v šolah pod okriljem Večstopenjskega zavoda Trbiž. Šolsko poslopje v Občini Kluže deluje pa pod okriljem Večstopenjskega zavoda Trbiž. Tam že izvajajo poskusni večjezični pouk, sicer v furlanščini in nemščini.

Vendar osredotočimo se spet na začetek pouka slovenščine in v slovenščini v okviru sekundarnih šol prve stopnje v Kanalski dolini. Ali bodo začeli septembra 2021 ali bodo začeli septembra 2022, je v dobri meri odvisno od tega, v kolikšni meri bodo v posamezno poslopje starši vpisali otroke – ali v poslopje na Trbiž ali v poslopje na Tablji.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp