Kaplan Čedermac še naprej aktualen_Čedermac, romanzo ancora attuale

Cedermac webV svoji zadnji pridgi kaplan Martin Čedermac pravi: »Kakuo naš slovenski jezik lepuo zvoni, kakuo puoje od sarca do sarca, kakuo odmieva od duše do duše! Varte telo bogatijo! Ne dajte si jo vzeti!« Hvala Bogu, 83 liet po prepuovedi slovenskega jezika s strani Mussolinija, je v Benečiji puno ljudi, ki posluša parporočilo beneškoslovenskih duhovniku, ki ga je France Bevk deu v usta protagonista svojega romana, s katerim je cielemu svietu arzkriu največjo karvico pruoti Beneškim Slovencam, saj so jim tieli prepoviedati tudi z Buogam guoriti v jeziku, ki ga jim je On dau. Narlievš dokaz, de prepuoved je biu težak žlah a nie paršu do živega, sta mlada Stefano Coren in Peter Tull, ki sta zadnjo Čedermacovo pridgo lepuo recitirala v dvorani špietarskega faruža v saboto, 25. junija na predstavitvi Bevkovega romana, ki ga je kooperativa Most objavila – kar 78 liet po izidu – po italijansko, v prevodu sada že rancega Ezia Martina. Uvodno besiedo je napisu taržaški pisatelj Boris Pahor. Prevodu so v le tistih bukvah dodali le tist roman v beneškim dialektu v stripu (v fumetah) Morena Tomasetiga. Roman so pred številno publiko predstavili teolog in odgovorni urednik Doma, msgr. Marino Qualizza, Larissa Borghese, ki je diplomirala na univerzi s tezo o jezikovnem vprašanju v Bevkovem pisanju, in furlanski risar Alessandro D’Osualdo. Zapieu je pevski zbor Rečan_Aldo Klodič z Lies Msgr. Qualizza je zmisnu, de Čedermac je literalna podoba gaspuoda Antona Cuffola in, za nekatere reči, Jožefa Cramara. Natuo je poviedu, de so protagonisti romana duhovniki, politična oblast in ljudje. »Slovenski duhovniki so dobro zastopil’, de na moremo živieti v vieri, če kristjanska viera niema naše podobe, če nie ukoreninjena v naših vaseh. Drugač nie naša. In viera v Boga ti da tajšno muoč, de na boš zanemarju tvoje zemlje, tvoje družine, tvojega naroda. Pa de ga boš počastiu do zadnjega,« je jau. »Politična oblast bi muorala biti za dobro ljudi. Zgodilo se je na posebno vižo v prejšnjim stuoletju v Italiji in Niemčiji, de se je politična oblast služila ljudi za svoje cilje. In takuo je napunila britofe. Miljoni ljudi so življenje zgubili zauoj naumne politike, ki smo jo doživieli tudi mi. Naši duhovniki in potle drugi ljudje so dielali, de bi naumno politiko spremenili. Zak’ kristjanska viera ima muoč, de spremeni reči tudi, kjer nie nobednega trošta.« Glede ljudi je msgr. Qualizza poviedu, de so v cajtu prepuovedi potarpieli in tuole jih je rešilo prelivanja karvi. »Vseglih mi je ranca mama pravla, de so se Benečani lieta 1933, kàr je imiela petnajst liet, močnuo uparli in protestirali pruoti prepuovedi. In s tuolim, mi je parporočila, naj hodim tudi jest po poti duhovniku tistega cajta.« Larissa Borghese je poviedala, de do izbiere argumenta za diplomsko nalogo jo je pejalo branje zgodovinskega romana Kaplan Martin Čedermac, »ki se gaja tle v Benečiji in se veže s problemi našega vsakdanjega živjenja, v kerin so, na žalost, še močni predsodki (pregiudizi) pruot vsemu temu, kar diši po slovensko. Predsodki, ki imajo njih kornine v cajtu fašizma an še priet.« »V suoji diplomski nalogi – je nadaljevala – se niesam spustila v politiko, a sam guorila le o jezikovni identiteti v pisanju Franceta Bevka. San spoznala Bevkovo dielo in osebnost tudi skuoze besiede judi, ki so ga osebno poznal’. Od glasbenika Antona Birtiča, do bibliografa in prevajauca Marijana Breclja, od Bevkovega sina režiserja Marjana Bevka do dramaturga in pisatelja Saše Vuge, ki je v sojin govoru 16. šetemberja 2000 v Zakojci, rojstni Bevkovi vasi, ob stodesetletnici pisateljevega rojstva podčartu, de moramo po Bevkovih štopinjah ohranit suojo kulturo in jezik, de na pozabimo svojih korenin. Larissa Borghese je prevedla v italijanski jezik tudi part Bevkove zgodbe o Tončku, puobiču, kateremu učitelj kuaže, naj na piše petdeset krat »Qui siamo in Italia. In Italia si parla solo italiano,« zauoj ki je Tonček s šuolarji guoriu v svojin maternim slovenskim iziku. »Ku Benečanka in še na posebno vižo ku mama, se troštam, de bojo lahko mladi ostali na svoji zemlji, bojo ponosni na svojo zgodovino in v donašnjim cajtu dielali za tajšan jutre, v katerim bojo končno sloven- ska in italjianska duša naših ljudi kupe živiele in se adna z drugo bogatile, « je zaključila. Alessandro D’Osualdo je poviedu, de ima njega parjateljstvo z Morenam Tomasetigam že vič ku dvejst liet, kàr je impaginiru bukva »Ne samuo spomini«, potle je biu pa kot konzulent za »Naše usakdanje besiede. « Tele zadnje, je jau »so didaktično tudi donašnji dan zelo naprej pred drugimi, ne samuo za manjšinske jezike, pa tudi za italijanski jezik.« Problem je, de donašnji dan bukva, ki jih parpravaljajo jezikovne manjšine na znajo guoriti z ljudmi. D’Osuolado je poviedu, de mladi malo poznajo tist part zgodovine, s katerim se lahko zastopi, kaj se gaja donašnji dan. Zatuo je izdaja Kaplana Martina Čedermaca po italijansko in v stripu dobrodošla. »Tele so kvalitetne bukva in strip je na vesakim nivoju. Risbe in farbe so moderne. Zatuo čestitam Morenu Tomasetigu in zadrugi.« Na koncu je Tomasetig poviedu, kakuo se je rodila ideja za stripe o Čedermacu in se zahvalu Giorgiu Banchigu za besedilo v domačim narečju in svoji ženi Tuuli Nevasalmi za grafično pomuoč. »Namien, ki me je peju naprej, je biu arzšeriti krog ljudi, ki bi poznali roman in slovensko problematiko Benečije,« je jau.

Lo scorso 25 giugno nella sala della canonica di San Pietro al Natisone è stato presentato il romanzo storico «Il cappellano Martin Čedarmac», pubblicato dalla cooperativa Most in italiano, nella traduzione del compianto Ezio Martin. L’opera tratta della proibizione dell’uso della lingua slovena nelle chiese della Slavia Friulana, avvenuta nel 1933 con decreto di Benito Mussolini. A causa della carenza di fondi, il progetto di pubblicazione del libro è rimasto fermo per molti anni. La traduzione era pronta già nell’autunno del 2007, quando ne curò la prefazione lo scrittore Boris Pahor. Ma il ritardo ha consentito all’editrice Most di racco gliere nello stesso volume anche il romanzo «Il cappellano Martin Čedarmac» a fumetti, disegnato da Moreno Tomasetig e pubblicato in 67 puntate dal quindicinale Dom dal 31 gennaio 2011 al 31 gennaio 2014. Lo ha detto Ezio Gosgnach, caporedattore del quindicinale Dom, in apertura alla serata nel corso della quale la pubblicazione è stata presentata dal teologo e direttore responsabile del Dom, mons. Marino Qualizza, dalla traduttrice e pubbli cista Larissa Borghese, dall’autore di fumetti e grafico Alessandro D’Osualdo e da Moreno Tomasetig. La serata, alla presenza di un pubblico numeroso, è stata introdotta dall’esibizione canora del coro Rečan_Aldo Klodič di Liessa e dalla recita di un frammento di predica del capellano Martin Čedermac da parte di Stefano Coren e Peter Tull, studenti della scuola media bilingue. Mons. Qualizza ha ricordato che Čedermac è la raffigurazione letteraria di don Antonio Cuffolo e, sotto alcuni aspetti, anche di don Giuseppe Cramaro. I protagonisti del romanzo sono i sacerdoti, l’autorità politica e la gente. «I sacerdsoti sloveni erano ben consapevoli dell’impossibilità di vivere la fede cristiana se questa è sradicata dalla nostra realtà e dai nostri paesi. E dalla fede in Dio deriva il forte legame con la terra, famiglia e popolo». «L’autorità politica dovrebbe occuparsi del bene della gente. Lo scorso secolo in Germania e Italia l’autorità politica ha usato le per sone per i propri fini e così ha riempito i cimiteri. Una politica assurda, che abbiamo subito anche noi, ha mietuto milioni di vittime. I nostri sacerdoti ed altre persone si sono impegnati per cambiarla. La fede cristiana ha infatti il potere di cambiare le cose anche laddove non c’è alcuna speranza», ha detto mons. Qualizza. La gente allora sopportò e questo risparmiò loro la vita. «Mia mamma mi raccontò che nel 1933, all’epoca aveva 15 anni, a San Leonardo protestarono duramente contro il divieto di parlare lo sloveno. E in questo modo mi raccomandò di seguire le orme dei sacerdoti di allora». «Quanto più siamo noi stessi tanto più siamo in gradio di accogliere anche gli altri e con loro condividere l’esistenza», ha concluso mons. Qualizza . Larissa Borghese ha detto che la scelta dell’argomento della tesi è stata ispirata alla lettura del romanzo, legato alla Slavia friulana e ai pregiudizi contro tutto ciò che sa di sloveno, che purtroppo il fascismo ed epoche precedenti hanno lasciato in eredità. «C’è un aneddoto in particolare che spiega la scelta per il protagonista del cognome “Čedermac”. Cuffolo racconta. “Io e Bevk stavamo pranzando quando entrò un muto del paese vicino, cercando di dirmi qualcosa con bizzarri movimenti delle gambe e delle mani. L’episodio divertì Bevk tanto da farlo ridere. Gli dissi che il muto si chiamava Čedermac”. La scelta del cognome non è casuale, perché si tratta di una persona alla quale è stata tolta la parola, proprio come agli sloveni sotto il regime fascista. La Benečija rappresenta un esempio di tutela della lingua, nonostante il secolare isolamento al quale è stata condannata. Per questo motivo Bevk le dedica il suo romanzo più importante,scritto nel 1937». «Se Bevk fosse ancora tra noi – ha concluso – noterebbe con soddisfazione che sono molti i “Čedermaci” che oggi come ieri hanno dato vita a numerose istituzioni culturali slovene, non ultima la scuola bilingue; bilinguismo che, come dimostrano le più recenti ricerche in ambito pedagogico, promuove le capacità cognitive e linguistiche del bambino. Le giovani generazioni sono consapevoli dell’importanza di un patrimonio prezioso che va tutelato. Due sono i doni che dovremmo fare ai nostri figli: le radici e le ali. Trasmettiamo quindi loro la lingua e cultura slovene non solo come eredità da custodire, ma anche come preziosa opportunità di cui fare tesoro in un contesto che, da esponente della comunità slovena, ma soprattutto da mamma mi auguro, offra ai giovani la possibilità di restare su questo territorio, orgogliosi del proprio passato, consapevoli del presente e fautori di un futuro in cui le due anime italiana e slovena possano finalmente convivere in una dialettica di arricchimento reciproco». Alessandro D’Osualdo, che ha conosciuto Tomasetig più di vent’anni fa quando ha impaginò il libro «Ne samo spomini» ed è stato poi consulente per la pubblicazione «Naše vsakdanje besiede», ha detto che il romanzo storico è una pubblicazione di qualità, dai fumetti e disegni moderni, uno strumento utile alla comprensione della storia nelle scuole. Moreno Tomasetig, con l’ausilio di un proiettore, ha mostrato il suo lavoro, ha ringraziato Giorgio Banchig per il testo scritto nel dialetto sloveno locale e la moglie Tuuli Nevasalmi per l’aiuto nella grafica. Attraverso il fumetto ha cercato di rendere avvincente la pubblicazione in modo «da avvicinare a questo romanzo e in generale alla problematica slovena il più ampio numero di persone», ha detto.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp