Gerdol na vrhu smučanja_Gerdol ai vertici dello sci

V ponedeljek, 3. junija, je tudi Slovence v Kanalski dolini razveselila spodbudna vest. Na zasedanju v Cavtatu na Hrvaškem je predsedstvo Mednarodne smučarske zveze (Fis) imenovalo novega direktorja ženskega dela svetovnega pokala v alpskem smučanju. Po 14 letih na čelu svetovnega pokala alpskih smučark, Norvežan Atle Skaardal je zapustil položaj. Novi šef ženskih tekem je pa postal zamejski Slovenec Peter Gerdol.

Gerdol, ki je do sedaj bil koordinator celinskega pokala, je star 56 let in je po rodu s Tržaškega. V Kanalski dolini, kamor se je preselil pred približno 30 leti in kjer si je ustvaril družino, se je gotovo udomačil. Več kot 20 let je bil vpleten v delovanje družbe Promotur (ki upravlja žičnico na Svete Višarje); bil je tudi glavni šef tekmovalnega dela tekem za svetovni pokal na Trbižu. Od leta 2014 je bil med drugim koordinator v okviru celinskega tekmovanja FIS Continental Cup. V Kanalski dolini ga poznajo tako kot sodelavca na župnijski ravni in pri raznih pobudah v Žabnicah, kot tudi v okviru slovenskih društev Don Mario Cernet in Planika.

»Prišel sem v Kanalsko dolino že kot otrok, ker so moji starši imeli hišo v Kanalski dolini in so poleti prihajali na počitnice,« nam je razložil Gerdol, ki se je potem preselil v Kanalsko dolino iz delovnih razlogov. »Ko sem kasneje študiral turistično gospodarstvo, sem pripravil diplomsko nalogo o smučiščih v deželi Furlaniji Julijski krajini, o Promoturju. Potem, ko sem diplomiral, so mi na Promoturju tudi ponudili službo. Tako sem začel delati na Trbižu. Kasneje sem se poročil.« O turizmu in športu v Kanalski dolini Gerdol misli, da imata še velik potencial, ki ga niso še izkoristili do konca. »Prehod iz striktno trgovskega dela na pravo turistično ponudbo in turistično mentaliteto je dolg in ni enostaven. Zdaj smo v fazi prehoda, ki traja nekaj časa. Predstavljam si, da bodo v prihodnosti še posebej nove generacije, ki bodo na turizmu začele delati bolj intenzivno, še bolj aktivne in da bodo znale še boljše promovirati Kanalsko dolino kot turistično destinacijo.« Kot pripadnik slovenske skupnosti opaža Gerdol pri ohranjanju domačih jezikov premike, a tudi nekaj kritičnosti. »Po mojem se manjšinski jeziki težko ohranjajo – moram pa reči, da se je odnos večinskega jezika do manjšinskih v zadnjih letih malo izboljšal. Ne čutiš več odpora do manjšinskih jezikov, vendar niti ene direktne podpore. To vidimo predvsem na šolskem področju. Šola je bistvenega pomena in vsi se strinjajo, da večjezična šola mora biti, da mora obstajati in delovati.« Toda, ko jo je treba financirati »se izgublja ogromno časa in se nikoli ne pride do prave trajnostne rešitve. Vse rešitve so vedno delne. Služijo za nekaj časa, da se reši eno sezono, eno trimesečje ali kakorkoli. Ni pa ene trajnostne rešitve in to pomeni, da vsi si lepo polnijo usta, kako bi bilo lepo imeti to, potem konec koncev, kadar je treba narediti, se še vedno čaka.« Gerdol sicer upa, da bo večjezična šola uspešno delovala. »Bi lahko dala dokončen znak, da se nekaj premika v Kanalski dolini.« (Luciano Lister)

Lunedì, 3 giugno, anche la comunità slovena della Valcanale è stata sorpresa da una bella notizia. Riunita a Cavtat, in Croazia, la presidenza della Federazione internazionale di sci ha nominato il nuovo direttore della Coppa del mondo femminile di sci alpino. Dopo 14 anni al timone, il norvegese Atle Skaardal ha lasciato l’incarico, che è stato assegnato a Peter Gerdol, appartenente alla comunità slovena del Friuli Venezia Giulia.

Finora coordinatore della Coppa continentale, Gerdol ha 56 anni ed è originario della zona di Trieste/Trst. In Valcanale, dove si è trasferito circa 30 anni fa e ha messo su famiglia, ormai è di casa. Per oltre 20 anni ha lavorato nell’ambito di Promotur (la società che gestisce la cabinovia del Lussari/Svete Višarje); è stato anche il responsabile delle competizioni per la Coppa del mondo a Tarvisio/Trbiž. Dal 2014 è, tra l’altro, coordinatore della Fis Continental Cup. A Camporosso/Žabnice è attivo come collaboratore a livello parrocchiale e in diverse iniziative, nonché nell’ambito dei circoli sloveni Don Mario Cernet e Planika.

«Venivo in Valcanale già da piccolo, perché i miei genitori lì avevano una casa, dove in estate venivano in ferie», spiega Gerdol, che in seguito si è trasferito in Valcanale per motivi di lavoro. «Quando, più tardi, ho studiato economia del turismo, ho preparato una tesi di laurea sui campi da sci nel Friuli Venezia Giulia, su Promotur. Dopo la laurea Promotur mi ha offerto un impiego e così ho iniziato a lavorare a Tarvisio. In seguito mi sono sposato». Rispetto al turismo e allo sport in Valcanale, Gerdol ritiene che abbiano ancora un grande potenziale, non ancora sfruttato del tutto. «La transizione da una strutturazione prettamente commerciale a una vera offerta e mentalità turistica e lunga e non semplice. Ora ci troviamo in questa fase di passaggio, che dura un po’ di tempo. Ritengo che in futuro soprattutto le nuove generazioni, che inizieranno a lavorare sul turismo in modo più accentuato, saranno ancora più attive e che sapranno promuovere ancora meglio la Valcanale come destinazione turistica». Da membro della comunità slovena, nel mantenimento del patrimonio linguistico locale Gerdol nota alcuni passi in avanti, ma anche alcune criticità. «Secondo me le lingue minoritarie vengono conservate con difficoltà – devo però dire che l’atteggiamento del gruppo linguistico di maggioranza verso quelli minoritari negli ultimi anni è un po’ migliorato. Non si avverte più resistenza nei confronti delle lingue minoritarie, ma nemmeno un sostegno diretto. Lo notiamo soprattutto in ambito scolastico. La scuola è d’importanza fondamentale e tutti sono d’accordo circa il fatto che ci debba essere una scuola plurilingue, che debba esistere e funzionare». Tuttavia, quando c’è bisogno di finanziarla «si perde tantissimo tempo e non si giunge mai a una vera soluzione duratura. Tutte le soluzioni sono sempre parziali. Hanno effetto per qualche tempo, per una stagione, un trimestre o quanto si voglia. Non c’è, però, una soluzione duratura e ciò significa che tutti parlano tanto di come sarebbe bello averla, dopodiché alla fin fine, quando si tratta di fare, si continua a aspettare». Gerdol, comunque, spera che la scuola plurilingue funzionerà con successo. «Potrebbe dare un segnale definitivo che in Valcanale qualcosa si muove».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp