G. Miconi novi župni upravitelj_Don Miconi nuovo pastore di Taipana

Ha 72 anni don Giacinto Miconi, nuovo amministratore parrocchiale delle parrocchie di Monteaperta e di Taipana. Ha fatto il suo primo ingresso informale nelle due comunità domenica primo marzo, accompagnato dai suoi parenti e amici più stretti, celebrando la messa prima nel capoluogo, alle 9.30, e quindi, alle 11, a Monteaperta.
Originario di Vergnacco di Reana, don Giacinto è sacerdote dal 1967 e ha prestato inizialmente il suo servizio a Udine, in viale Venezia, nella Parrocchia di San Giuseppe, per due anni. Nel 1969 la svolta con la partenza per il Brasile dove ha operato quasi ininterrottamente per 45 anni, perlopiù in una zona periferica di Rio De Janeiro, seguendo una comunità di 50 mila fedeli. Durante questo lungo periodo all’estero ha fatto raramente rientro in Friuli per riabbracciare i parenti e solo dal luglio dello scorso anno si è trasferito definitivamente nella sua terra, mettendosi a disposizione dell’Arcidiocesi di Udine. «Per sette mesi sono stato inviato dal vicario in quelle comunità e in quei borghi dove c’era bisogno per poi ricevere l’incarico di seguire stabilmente le parrocchie di Monteaperta e di Taipana», spiega don Giacinto che, rientrato in Italia, ha scritto una piccola memoria sulla sua esperienza in Brasile, “Ricordi della Missione”, dove racconta i suoi trascorsi umani e di fede con le popolazioni che ha incontrato.
Un uomo di grande umiltà, empatico, coraggioso, don Miconi e dall’aspetto giovanile. «Non conoscevo le realtà di Monteaperta e di Taipana e sono felice di essere stato assegnato a questi terrori della montagna – dice –; la prima impressione è stata molto buona. Ho avuto modo di conoscere persone che hanno voglia di fare, di migliorare, di progredire seguendo la Parola del Signore. Anche il primo incontro con il sindaco, Claudio Grassato, è stato positivo: pur non essendo originario del paese mi è parso molto impegnato per aiutare a far crescere il Comune».
«Ciò che mi ha colpito – dice don Giacinto – è come, durante le messe, non sia stato intonato un canto della lingua madre di queste terre. Un vero peccato. In Friuli si canta in friulano, in Brasile in portoghese, mentre qui si non canta in sloveno. Non so se riuscirò a imparare questa lingua, ma credo che per chi la conosca e la parli sia importante proporla durante le celebrazioni, in chiesa. Nulla come la lingua madre fa vibrare le corde della nostra anima. Siamo fatti di emozioni, di sensibilità, di sentimenti, di ricordi. E la musica e il mondo di parlare dei nostri nonni, della nostra terra, quelle che ci sono entrate nel cuore fin da bambini, ci fanno sentire parte della realtà in cui viviamo, dove siamo cresciuti e alla quale apparterranno i nostri ricordi e il nostro sentire. Se dimentichiamo questi aspetti allora si perdono le peculiarità di una comunità, la sua vera ricchezza, il suo sentirsi unita: tutto si appiattisce. Non voglio introdurre forzatamente i canti in sloveno in chiesa, anche se lo ritengo più che opportuno. Sarà una decisione che, se assunta, dovrà essere condivisa e bene accolta da tutti i fedeli. Ringrazio in Signore per l’opportunità che mi ha dato, di vivere in questi nuovi splendidi territori, e ringrazio per il caloroso benvenuto che ho ricevuto».
Don Giacinto si è già stabilito nella canonica di Taipana. Il suo ingresso ufficiale è stato fissato per la festività di San Giuseppe, patrono della comunità del capoluogo. Continuerà a collaborare con don Vittorino Ghenda, che segue le Parrocchie di Racchiuso e di Porzûs di Attimis, e col diacono che segue i fedeli di Platischis e Montemaggiore, don Diego Mansutti.
«La Chiesa? Non l’edificio, né il sacerdote – conclude don Miconi –, ma la comunità che segue, insieme, la Parola di Gesù, quella del Vangelo. E il comandamento nuovo: “amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi”. Questa sia la nostra condotta di vita».

Novi župni upravitelj v Tipani in Viškorši je 72-letni g. Giacinto Miconi. Njegov prvi, neuradni sprejem dveh v teh dveh verskih skupnostih je bil, ob spremstvu sorodnikov in ožjih prijateljev, v nedeljo 1. marca.

G. Giacinto je doma iz Vergnacca v občini Reana, v duhovnika je bil posvečen leta 1967. Najprej je dve leti služboval v župniji sv. Jožefa v Vidnu, leta 1969 pa se je odločil za velik preobrat, koje odšel vBrazilijo,kjer je skoraj nepretrgoma deloval 45let. Služboval je v predmestnem predelu Ria De Janeira, kjer je skrbel za skupnost, ki je štela 50.000 vernikov. V vseh teh letih se je le poredko vračal v rojstno Furlanijo, da se je snidel s sorodniki, vse do lanskega julija, ko se je dokončno vrnil na svojo zemljo in bil takoj pripravljen priskočiti na pomoč potrebam videnske nadškofije.

“Sedem mesecev me je vikar pošiljal med vernike v tiste predele, kjer je bilo pač potrebno, dokler mi niso poverili rednega upravljanja Viskoše in Tipane,” je povedal g. Giacinto, ki je ob svojem povratku iz Brazilije napisal krajšo knjigo spominov „Ricordi della missione / Spomini z misijona“ o svoji brazilski izkušnji, kjer opisuje svojo človeško in duhovno pot med ljudstvi, ki jih je na tej poti srečeval.

G. Miconi je zelo ponižen, sočustvujoč, pogumen in mladostnega videza. „Nisem poznal življenjskih razmer v Viškorši in Tipani, in me veseli, da sem bil dodeljen v te kraje, med te hribe – pravi -. Moj prvi vtis je bil zelo dober. Imel sem možnost spoznati ljudi, ki želijo nekaj narediti, izboljšati, in napredovati, ko sledijo Božji besedi. Tudi prvo srečanje z županom Claudiom Grassatom je bilo prijetno: imel sem vtis, da tudi če ni domačin, se zelo prizadeva za rast vasi.“

„Kar pa me je prizadelo, – pravi g. Giacinto – je, da med sv. mašo ni bilo slišati nobene pesmi v materinem jeziku te zemlje. Kakšna škoda. V Furlaniji pojejo po fulansko, v Braziliji po portugalsko, tu pa se ne poje po slovensko. Ne vem, če se bom kdaj naučil tega jezika, a verjamem, da za tistega, ki ga pozna in govori, je pomembno, da se v njem izraža med bogoslužjem, v cerkvi.

Nič se bolj ne dotakne naše duše kot materin jezik. Narejeni smo iz emocij, čustvovanj, občutkov, spominov. Glasba je govorica naših dedov – prednikov, naše zemlje, vsega tistega, ki se je nam kot otrokom vsadilo v srce in ki nam da čutiti, da smo del stvarnosti, v kateri živimo, v kateri smo zrasli in kateri pripadajo naši spomini in naša čustva. Če pozabimo na vse te plati, tedaj tudi skupnost sama izgubi to, kar jo najbolj zaznamuje, svoje pravo bogastvo, to, kar ohranja medsebojne vezi: vse postane nekam plehko. Ne bi želel s silo uvesti slovensko pesem v cerkev, tudi če se mi slovensko petje v cerkvi zdi samo po sebi umevno. Če bo prišlo do te odločitve, bo zato, ker bo to z veseljem sprejela celotna verska skupnost. Zahvaljujem se Gospodu, da mi je dal to možnost, da lahko živim v teh novih čudovitih krajih, in hvala za topel sprejem, ki ste mi ga pripravili.

G. Giacinto se je že vselil v tipansko župnišče. Njegov uradni prihod pa bo na praznik farnega zavetnika sv. Jožefa. Še nadalje bo v pomoč g. Vittorinu Ghendi, ki spremlja župniji Racchiuso in Porčinj, in diakonu g. Diegu Mansutiju, ki sledi vernikom s Plestišča in Brezij.

“Cerkev? Ni ne stavba ne duhovnik – zaključi g. Miconi – temveč skupnost, ki, skupaj, sledi Jezusovi Besedi, tisti iz Evangelija. Je nova zapoved: „ Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. To naj bo naše žiljenjsko načelo“.“

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp