Fieste de Patrie tudi za Slovence_Fieste de Patrie anche per gli sloveni

Ruttar bere slovensko beriloDanes, v ponedeljek 3. aprila, obeležimo 940. obletnico ustanovitve domovine Furlanija (v italijanščini Patria del Friuli, v furlanščini Patrie dal Friûl – 1077-1420). Letos pred 940 leti je Henrik IV patriarhu Sigehardu podelil fevdalne pravice nad Furlanijo. Furlanija je tako postala država z veliko stopnjo samostojnosti v okviru Svetega rimskega cesarstva. V okviru te države sta si oblast enakomerno delila patriarh in parlament. Kot država in kot škofija je Oglejski patriarhat bil ustanova, ki je med svojimi raznimi kulturami spoštovala tudi slovensko kulturo in ki Slovencem ni vsilila tujega jezika.

Letošnja osrednja proslava ob obletnici ustanovitve z naslovom «Fieste de Patrie dal Friûl» se je odvijala včeraj, v nedeljo 2. aprila, v kraju Sappada/Plodn v pokrajini Belluno. Občina Sappada je zanimiva iz več razlogov, še posebej ker tam govorijo različico nemškega jezika. Z upravnega vidika je sestavni del dežele Veneto; s cerkvenega vidika je del videnske nadškofije. Za osrednjo proslavo je v Sappado šel maševat prav videnski nadškof, mons. Andrea Bruno Mazzocato. «Ne, to je ljudstvo, ljudstvo s svojo identiteto in furlanski jezik je sestavni element te identitete» je o Furlanih izjavil videnski nadškof. Na proslavi v Sappadi je bilo tudi veliko političnih predstavnikov. V imenu Dežele Furlanije-Julijske krajine so se je udeležili predsednik deželnega sveta, Franco Iacop, in deželni svetniki Riccardo Riccardi, Alessandro Colautti in Claudio Violino; v imenu Pokrajine Viden pa sam predsednik, Pietro Fontanini. Med prisotnimi je bilo tudi veliko županov ali namestnikov le-teh, s predsednikom skupščine furlanske skupnosti, Diegom Navarrio, na čelu. V velikem številu so se dogodka seveda udeležili tudi člani vodstev deželne agencije za furlanski jezik Arlef, ki je praznik organizirala, in Furlanskega filološkega društva. Prisotne v cerkvi je tudi v slovenščini pozdravil tudi predsednik Sveta slovenskih organizacij, Walter Bandelj.

Pozdrav SsojaLetošnja osrednja slovesnost v kraju Sappada je bila v bistvu štirijezična, saj se je že sama maša v tamkajšnji cerkvi odvijala v furlanščini, slovenščini, nemščini in italijanščini. Eno izmed beril in prošnjo v slovenščini je prebral odbornik Sveta slovenskih organizacij, Riccardo Ruttar.

Med mašo je nadškof Mazzocato pozval furlansko ljudstvo k rešitvi njegove duše – duše identitete. Najprej je treba rešiti dušo; potem se lahko lotimo reform, je menil nadškof. Po maši je župan Občine Sappada, Manuel Piller Hoffer, prisotne in medije spet opozoril na željo domačinov, da bi občino Sappada priključili Deželi Furlaniji-Julijski krajini. Župane je pozval k podpisu pisma italijanskemu predsedniku, Sergiu Mattarelli, kjer se zahteva čimprejšnje glasovanje v senatu o zakonskih predlogih, ki so povezani z izidom referenduma iz leta 2008. Takrat se je domače prebivalstvo skoraj v celoti opredelilo za priključitev občine Sappada Furlaniji-Julijski krajini. Po predsedniku videnske pokrajine, Pietru Fontaniniju, naj bi se s ponovno priključitvijo občine Sappada Furlaniji-Julijski krajini strinjali vsi – bodisi pokrajinska sveta v Vidnu in Bellunu bodisi deželna sveta v Venetu in v Furlaniji-Julijski krajini –, a naj bi nekaj parlamentarcev iz pokrajine Belluno temu nasprotovalo.

Oggi, lunedì 3 aprile, ricorre il 940. anniversario dalla nascita della Patria del Friuli (1077-1420). 940 anni fa Enrico IV concesse al patriarca Sigeardo i diritti feudali sul Friuli. In tal modo il Friuli divenne uno stato con un notevole livello di autonomia nell’ambito del Sacro Romano Impero. Al suo interno l’autorità era esercitata dal patriarca e da un parlamento. Come stato e come diocesi contenitore di varie culture, il Patriarcato di Aquileia rappresentò un’istituzione che rispettò anche la cultura slovena e che ai propri sloveni non impose una lingua loro estranea.

L’evento centrale in occasione della «Fieste de Patrie dal Friûl» di quest’anno si è svolto a Sappada/Plodn ieri, domenica 2 aprile. Sappada presenta diverse particolarità, anzitutto perchè lì si parla una varietà di lingua tedesca. Dal punto di vista amministrativo fa parte della regione del Veneto, mentre da quello ecclesiastico dipende dall’Arcidiocesi di Udine. A officiare la messa, nella chiesa locale, ieri è stato proprio l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato. «No, questo è un popolo, un popolo con la sua identità e la lingua friulana è elemento essenziale di questa identità» ha detto dei friulani l’arcivescovo. A Sappada sono intervenuti anche diversi rappresentanti politici. Per la Regione Friuli-Venezia Giulia sono intervenuti il presidente del consiglio regionale, Franco Iacop, e i consiglieri regionali Riccardo Riccardi, Alessandro Colautti e Claudio Violino, mentre per la Provincia di Udine è giunto lo stesso presidente, Pietro Fontanini. In buon numero sono intervenuti anche sindaci o loro rappresentanti, capitanati dal presidente dell’Assemblea della comunità linguistica friulana, Diego Navarria. Consistente anche la presenza dei vertici dell’Arlef, che ha organizzato la festa, e della Società filologica friulana-Societât filologjiche furlane. A portare il proprio saluto ai presenti, anche in sloveno, è stato anche il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj.

La celebrazione di quest’anno a Sappada è stata, di fatto, quadrilingue, visto che già la stessa messa si è svolta in friulano, sloveno, tedesco e italiano. A leggere una delle letture e una preghiera dei fedeli  in sloveno è stato Riccardo Ruttar, della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso.

Durante la Messa, mons. Mazzocato ha esortato il popolo friulano a salvare la propria anima, l’anima dell’identità – perchè prima bisogna salvare l’anima e poi si può pensare alle riforme. Nella parte delle celebrazioni successiva alla messa, il sindaco del Comune di Sappada, Manuel Piller Hoffer, ha nuovamente richiamato l’attenzione del pubblico e dei media sul desiderio della comunità di Sappada di passare al Friuli-Venezia Giulia. In particolar modo, ha esortato i sindaci a firmare una lettera indirizzata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in cui si richiede una celere votazione in senato delle proposte di legge relative al risultato del referendum del 2008, con cui i sappadini si sono per la quasi totalità dichiarati a favore del passaggio al Friuli-Venezia Giulia. Secondo il presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini, sarebbero a favore della riannessione del comune di Sappada al Friuli-Venezia Giulia praticamente tutti – i consigli provinciali di Udine e Belluno e regionali di Veneto e Friuli-Venezia Giulia ma il procedimento sarebbe ostacolato da alcuni parlamentari del bellunese.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp