Deželna sredstva za Benečijo_Contributi regionali agli sloveni

Gabrovec1Deželni svet Furlanije Julijske krajine je včeraj sprejel razna dopolnila k proračunu in tako slovenski manjšini namenil 635.000 evrov.

Na predlog odbornika za kulturo Giannija Torrentija so razširili seznam prejemnikov prispevkov za vzdrževalna dela na objektih v lasti slovenskih ustanov. Tako bodo štirim društvom namenili skupnih 125.000 evrov za redna vzdrževalna dela; nadaljnjiim osmim društvom pa skupnih 310.000 evrov za izredna vzdrževalna dela. Predlog, ki odgovarja potrebam raznih športnih in kulturnih ustanov z Goriškega in Tržaškega, je nastal po dogovoru na seji deželne posvetovalne komisije za slovensko manjšino.

Na pobudo deželnih svetnikov Igorja Gabrovca (Demokratska stranka-Slovenska skupnost) in Stefana Ukmarja (Demokratska stranka) je deželni svet Občini Špietar namenil 200.000 evrov, da bi infrastrukturno posodobili dvojezično šolsko središče Pavel Petričič.

V roku 60 dni od uveljavitve zakona bo Občina Špietar Deželni službi, ki je pristojna za šolsko infrastrukturo, morala predstaviti prošnjo za dodelitev prispevka z opisom ter finančnim in časovnim načrtom .

Na pobudo samega svetnika Igorja Gabrovca je deželni svet prižgal zeleno luč tudi za izredni prispevek v višini 10.000 evrov, s katerim bo Planinska Družina Benečije, ki je lastnica koče Dom na Matajure, lahko krila stroške za upravljanje iniciativ. V roku 30 dni od uveljavitve zakona bo Planinska Družina Benečije morala vložiti prošnjo za dodelitev prispevka s predračunom in opisom dejavnosti na Glavno direkcijo za proizvodne dejavnosti, turizem in sodelovanje.

Il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato, nella seduta di ieri, diversi emendamenti al bilancio preventivo, indirizzando 635.000 euro alla minoranza slovena.

Su proposta dell’assessore alla cultura, Gianni Torrenti, è stato ampliato l’elenco dei beneficiari di contributi per lavori di manutenzione alle proprietà di organizzazioni della minoranza slovena. A quattro circoli, così, andrà un ammontare totale di 125.000 euro per lavori di manutenzione ordinaria; a altri otto circoli, invece, andrà un totale di 310.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria. La proposta, che risponde ai bisogni di diversi enti attivi nel campo dello sport e della cultura nelle zone di Gorizia/Gorica e Trieste/Trst, è consguente a un accordo preso in seno alla commissione regionale consultiva per la minoranza slovena.

Su iniziativa dei consiglieri regionali Igor Gabrovec (Pd-Unione slovena) e Stefano Ukmar (Pd), al Comune di San Pietro al Natisone/Špietar sono stati assegnati, invece, 200.000 euro per una revisione infrastrutturale del polo scolastico bilingue intitolato a Paolo Petricig.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento il Comune di San Pietro al Natisone dovrà, quindi, presentare al Servizio competente in materia di edilizia scolastica apposita domanda, corredata di relazione, quadro economico e cronoprogramma.

Su iniziativa del solo consigliere Igor Gabrovec il consiglio regionale ha, inoltre, approvato un contributo straordinario di 10.000 euro con cui la Planinska Družina Benečije potrà coprire le spese necessarie alla gestione delle iniziative attuate presso il rifugio Dom na Matajure, di cui è proprietaria. Entro 30 giorni dall’approvazione della norma la Planinska Družina Benečije dovrà presentare apposita domanda di concessione del contributo, corredata di preventivo di massima delle spese e relazione illustrativa delle attività, alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp