Dan slovenske kulture v Kanalski dolini_Cultura slovena in festa in Valcanale

11Publika v dvorani
Številno občinstvo v dvorani/Il folto pubblico in sala
11Otroci osnovnih sol
Otroci iz osnovnih šol z učiteljico Almo Hlede/I bambini delle scuole primarie con la maestra Alma Hlede
11Otroci iz tecajev Planike
Otroci iz tečajev slovenščine, ki jih organizira Sks Planika/I ragazzi dei corsi di sloveno organizzati dal CCS Planika
11Ukovski fantje
Zbor Ukovški fantje/Il coro Ukovški fantje

V petek, 10. marca, zvečer se je v kulturnem centru na Trbižu odvijala osrednja prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, z naslovom »Dan slovenske kulture v Kanalski dolini«. Tudi letošnjo proslavo so z združenimi močmi soorganizirali Združenje Don Mario Cernet, Sks Planika in Glasbena matica – Šola Tomaž Holmar.
Pestro prireditev so povezovale mlade Rossella Lupieri, Vanessa Donadonibus in Mojca Gerdol. Z bogatim programom so najprej nastopili otroci iz osnovnih šol v Kanalski dolini, ki so pod vodstvom učiteljice Alme Hlede zapeli Zdravljico in druge slovenske pesmi. Za občinstvo so otroci med drugim primerjali imena živali v italijanščini, v slovenščini in v ziljskem slovenskem narečju.
Pod vodstvom mlade Francesce Trossolo so potem otroci, ki hodijo na brezplačne izvenšolske tečaje, ki jih organizira ukovško Sks Planika, predstavili svoje prijateljice – slovenske knjige. Tečaji se odvijajo s pomočjo učiteljice Katarine Kejžar.
Za razne glasbene utrinke so med večerom poskrbeli gojenci Glasbene matice iz ukovške šole Tomaž Holmar in iz podružnic v Gorici in v Trstu. Močan aplavz si je zaslužil tudi zbor Ukovški fantje pod vodstvom Osvalda Erratha, ki je v petek zvečer sicer prvič uradno debitiral z ljudskim repertoarjem.
Sekretar in vodja sektorja za Slovence v zamejstvu na Uradu RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Robert Kojc je v svojem nagovoru še posebej izpostavil prispevek domačih društev k ohranjanju slovenskega jezika v Kanalski dolini.
Predsednica Združenja Cernet in predsednica Sso-ja za vidensko pokrajino Anna Wedam je opozorila, da z ene strani tvegajo, da bi prišlo do prekinitve poučevanja slovenščine v okviru domačega Večstopenjskega šolskega zavoda Trbiž; z druge da se morajo, po podpisu skupne resolucije, podati združeni na dolgo pot do postavitve trijezičnega šolskega sistema. Na Združenju Cernet stavijo hkrati na mlade in na povezovanje ljudi preko slovenske besede.
Podpredsednik Sks Planika Rudi Bartaloth je občinstvo opozoril, da je vsaka skupnost brez jezika in kulture obsojena na propad. Za prenašanje jezika pa potrebujejo dejstva – to je sistemsko rešitev za poučevanje slovenščine v domačih šolah. Ob ugotovitvi, da se danes v šolah Kanalske doline slovenščina poučuje zaradi dobre volje in pomoči zasebnega društva (Združenja Cernet) se je podpredsednik Planike spraševal, kdo si bo prevzel odgovornost za tako stanje in posledice.
Trbiška občinska odbornica za kulturo Nadia Campana je obžalovala dejstvo, da ji ni uspelo uresničiti sanje večjezične šole niti v okviru svojega tretjega in zadnjega mandata, a je njen kolega z občine Naborjet-Ovčja vas Alberto Busettini zagotovil, da si bo naprej prizadeval na poti do trijezične šole.
Letošnji Dan slovenske kulture v Kanalski dolini se je odvijal pod pokroviteljstvom Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Občin Naborjet-Ovčja vas in Trbiž, Medobčinske teritorialne unije Železna in Kanalska dolina in obeh krovnih organizacij Sso in Skgz. (Luciano Lister)

Nella serata di venerdì, 10 marzo, al centro culturale di Tarvisio/Trbiž si è svolta la principale manifestazione locale in occasione della giornata della cultura slovena, dal titolo «Dan slovenske kulture v Kanalski dolini/Giornata della cultura slovena in Valcanale». Anche quest’anno è stata coorganizzata dall’Associazione/Združenje Don Mario Cernet, dal Centro culturale sloveno Planika e dalla scuola di musica Glasbena matica – Šola Tomaž Holmar.
Il ricco programma è stato moderato dalle giovani Rossella Lupieri, Vanessa Donadonibus e Mojca Gerdol. Diretti dalla maestra Alma Hlede, per primi si sono esibiti i ragazzi delle scuole primarie della Valcanale, che hanno cantato l’inno Zdravljica e altre canzoni slovene. Durante la loro esibizione i bambini hanno anche portato al pubblico il confronto dei nomi di alcuni animali in italiano, sloveno e in dialetto sloveno zegliano.
Diretti dalla giovane Francesca Trossolo, dopo di loro si sono esibiti i ragazzi frequentanti i corsi di sloveno gratuiti al Ccs Planika, che hanno presentato i loro amici – i libri sloveni. I corsi del Planika sono tenuti dall’insegnante Katarina Kejžar.
A curare i vari interemezzi musicali sono stati gli allievi della Glasbena matica provenienti dalle filiali di Ugovizza/Ukve, Gorizia/Gorica e Trieste/Trst. Al proprio primo debutto, avvenuto con un repertorio popolare, venerdì sera ha riscosso un forte applauso del pubblico anche il coro Ukovški fantje, diretto da Osvald Errath.
Nel proprio intervento Robert Kojc, segretario e dirigente dell’Area sloveni d’oltreconfine presso l’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo, ha sottolineato soprattutto il contributo dei circoli locali al mantenimento dello sloveno in Valcanale.
Anna Wedam, presidente dell’Associazione Cernet e presidente del comitato provinciale della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, ha anzitutto sottolineato come al locale Istituto omnicomprensivo di Tarvisio si rischi di arrivare a un’interruzione dell’insegnamento dello sloveno. Dopo la firma della risoluzione comune, sostiene Wedam, è necessario intraprendere il lungo cammino verso l’istituzione di un sistema scolastico trilingue insieme. Allo stesso tempo, all’Associazione Cernet si punta sui giovani e sul mettere in collegamento le persone tramite la lingua slovena.
Rudi Bartaloth, vicepresidente del Ccs Planika, ha ricordato al pubblico come ogni comunità, senza lingua e senza cultura, sia condannata alla rovina. Per trasmettere la lingua in Valcanale servono fatti – ossia una soluzione sistemica per l’insegnamento dello sloveno nelle scuole locali. Nel constatare come oggi, nelle scuole della Valcanale, lo sloveno sia insegnato grazie alla buona volontà e all’aiuto di un circolo privato (l’Associazione Cernet), il vicepresidente del Planika si è chiesto chi si assumerà la responsabilità di tale situazione e delle sue conseguenze.
Nadia Campana, assessore alla cultura del comune di Tarvisio, si è rammaricata di come non sia riuscita a realizzare il sogno di una scuola plurilingue nemmeno nel corso del proprio terzo e ultimo mandato. Il collega di Campana al comune di Malborghetto-Valbruna, Alberto Busettini, ha assicurato la continuità del proprio impegno nel percorso verso la scuola trilingue.
Il «Dan slovenske kulture v Kanalski dolini» di quest’anno si è svolto col patrocinio dell’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo, dei comuni di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas e Tarvisio, dell’Uti Canal del Ferro-Val Canale e delle due organizzazioni confederative della minoranza slovena in Italia, la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e l’Unione culturale economica slovena-Skgz.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp