Da bi šolanje nadaljeval v slovenščini_Per continuare a studiare in sloveno

8Stefano CorenV Furlaniji – Julijski krajini deluje na območju Videnske pokrajine le eno dvojezično šolsko središče, in sicer Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru.
Tam v otroškem vrtcu, osnovni šoli in nižji srednji šoli pouk poteka v italijanskem in slovenskem učnem jeziku. Edinemu šolskemu središču v Videnski pokrajini pa manjka dvojezična višja srednja šola, kamor bi se srednješolci, ki to želijo, lahko po uspešno opravljenem zaključnem izpitu vpisali. Tega se dobro zaveda Stefano Coren, ki se je po izpitu vpisal na višjo srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom v Gorici prav zato, da bi izobraževalno pot nadaljeval v slovenščini.
Stefano je star 15 let, živi v Petjagu pri Špetru in obiskuje licej Simona Gregorčiča v Gorici.

Ob italijanščini govoriš še slovensko. Kako je to do zdaj vplivalo na tvoj vsakdan?

»Zame je vse to normalno, vse od rojstva sem v italijanščini govoril s tistimi, ki so znali italijansko, in v slovenščini s tistimi, ki so znali slovensko. Zdaj brez težav berem tako italijanske kot slovenske knjige. Slovenske knjige si izposojam v knjižnici v Kobaridu.«

Govoriš tudi domače slovensko narečje?

»Ja, predvsem s svojo družino, prijatelji in sovrstniki, ki živijo v Benečiji.«

Ali se s sovrstniki pogosteje pogovarjaš v slovenskem knjižnem jeziku ali v slovenskem narečju?

»S sovrstniki v Benečiji govorim bodisi v italijanščini bodisi v narečju. S prijatelji v Gorici govorim v narečju in v slovenskem knjižnem jeziku. Priznati moram, da je v narečju, ki ga govorijo v Gorici, in v narečju, ki ga govorimo v Benečiji, veliko besed enakih.«

Najprej si obiskoval dvojezične šole v Špetru, šolanje pa zdaj nadaljuješ v šoli s slovenskim učnim jezikom v Gorici. Iz katerih razlogov si sprejel to odločitev?

»Po končani nižji srednji šoli sem hotel šolanje nadaljevati v slovenščini. Zahvaliti se moram profesorici slovenščine iz nižje srednje šole Aniti Bergnach, ker mi je posredovala ljubezen do slovenščine.«

Katere so dobre in slabe plati tvoje izbire?

»Pozitivne plati takšne izbire so, da mi je šola všeč, da so profesorji razumevajoči in da imam dobre prijatelje. Vesel sem tudi, ker se z menoj vozijo prijatelj Peter, njegov oče in še naš bivši profesor Mattia. Med dolgo potjo do Gorice se pogovarjamo in se zabavamo. Slabe plati so, da je pot do šole dolga, da se je pozimi še bolj naporno zgodaj zbuditi in da imam premalo časa, da bi se odpočil, saj imamo pouk tudi ob sobotah.«

Si se, ko si začel hoditi v šolo v Gorico, soočal s kakšnimi posebnimi izzivi?

»Večjih težav nisem imel, saj sem si hitro našel nove prijatelje in so mi profesorji pomagali pri premagovanju začetnih ovir.«

8Spetrska cerkevPogosto te srečamo pri maši, ki jo vsako soboto darujejo v cerkvi v Špetru. Kakšno vlogo ima po tvojem mnenju prisotnost slovenske besede na cerkvenem področju?

»Gotovo je to nekaj spremenilo, saj znam zdaj moliti v slovenščini, kot so znali tudi moji stari starši. Spoznal sem stare liturgične navade naših krajev. S prijatelji Petrom, Samom in Nikolajem vsako soboto pomagamo mons. Marinu Qualizzi in mons. Mariu Qualizzi. Srečevati se pri maši je res prijetno, ker smo kot ena velika družina, kot pravi gospod Marino.«

Bi bilo po tvojem pomembno poučevati verouk tudi v slovenščini?

»Ja, po mojem mnenju bi bilo poučevanje verouka tudi v slovenščini pomembno. Že v osnovni in nižji srednji šoli nas je profesor Matjaž učil o življenju Jezusa Kristusa v slovenščini.«

Naslednje šolsko leto boš hodil v drugi razred, čez nekaj let pa maturiral in se nato morda vpisal še na univerzo. Na katera področja bi stavil, da bi lahko po koncu izobraževanja poklicno pot nadaljeval v Benečiji?

»Premlad sem še, da bi se odločal, kaj bom delal v življenju. Včasih razmišljam, da si želim ostati v Benečiji in posredovati ljubezen do našega jezika, kulture in tradicije tudi generaciji, ki mi bo sledila.« (Luciano Lister in Janoš Ježovnik)

In Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine è attivo un solo polo scolastico bilingue, ovvero l’Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone-Špietar.

Lì, alla scuola d’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado l’insegnamento si svolge con lingue veicolari italiana e slovena. All’unico polo scolastico bilingue della provincia di Udine, manca, però, una scuola secondaria di secondo grado, cui gli alunni della secondaria di primo grado che lo desiderino, dopo aver sostenuto l’esame conclusivo, possano iscriversi. Lo sa bene Stefano Coren, che dopo l’esame si è iscritto a una scuola secondaria di secondo grado con lingua d’insegnamento slovena a Gorizia-Gorica, proprio pr continuare il proprio percorso di studi in sloveno.

Stefano ha 15 anni, vive a Ponteacco-Petjag (in comune di San Pietro al Natisone-Špietar) e frequenta il liceo Simon Gregorčič di Gorizia.

Oltre all’italiano parli anche sloveno. Finora come ha influito ciò sulla tua vita quotidiana?

«Per me è normale, fin dalla nascita ho parlato in italiano con chi sapeva l’italiano e in sloveno con chi sapeva lo sloveno. Ora leggo senza problemi libri sia in italiano sia in sloveno. Prendo a prestito libri in sloveno alla biblioteca di Kobarid (Caporetto ndr)».

Parli anche il dialetto sloveno locale?

«Sì, soprattutto in famiglia e con gli amici e coetanei che abitano in Benecia».

Coi coetanei parli più spesso in lingua slovena standard o in dialetto sloveno?

«Coi coetanei della Benecia parlo sia in italiano sia in dialetto. Con gli amici di Gorizia parlo in dialetto e in sloveno standard. Devo riconoscere che nel dialetto parlato a Gorizia e nel dialetto della Benecia ci sono diverse parole uguali».

8Dvojezicna solaPrima hai frequentato le scuole bilingui di San Pietro al Natisone, ora prosegui la tua formazione scolastica a una scuola con lingua d’insegnamento slovena a Gorizia. Per quali motivi hai preso questa decisione?

«Finita la scuola secondaria di primo grado, desideravo proseguire i miei studi in lingua slovena. Devo ringraziare la professoressa di sloveno della scuola secondaria di primo grado Anita Bergnach, che mi ha trasmesso l’amore per lo sloveno».

Quali sono i lati positivi e quali i lati negativi della tua scelta?

«I lati positivi di una scelta di questo tipo sono che la scuola mi piace, che i professori sono comprensivi e che ho buoni amici. Sono anche contento che in viaggio con me ci siano l’amico Peter, suo padre e anche il nostro ex professore Mattia. Nel lungo viaggio verso Gorizia parliamo e ci divertiamo. I lati negativi sono che la strada fino a scuola è lunga, che in inverno svegliarsi presto è ancora più faticoso e che ho troppo poco tempo per riposare, visto che si fa lezione anche il sabato».

Hai dovuto affrontare difficoltà particolari quando hai iniziato a frequentare la scuola a Gorizia?

«Non ho avuto grossi problemi, perchè ho trovato velocemente nuovi amici e i professori mi hanno aiutato a superare le difficoltà dell’inizio».

Spesso ti incrociamo alla messa in sloveno che ogni sabato viene celebrata in chiesa a San Pietro al Natisone. Quale funzione gioca, secondo te, la presenza dello sloveno in ambito ecclesiastico?

«Di certo questo ha cambiato qualcosa, perchè ora so pregare in sloveno, così come sapevano anche i miei nonni. Ho conosciuto le antiche usanze liturgiche delle nostre zone. Con gli amici Peter, Samo e Nikolaj ogni sabato aiutiamo mons. Marino Qualizza e mons. Mario Qualizza. Incontrarsi a messa è davvero piacevole, perchè siamo come una grande famiglia, come dice don Marino».

Sarebbe importante, secondo te, insegnare il catechismo anche in sloveno?

«Sì, secondo me l’insegnamento del catechismo anche in sloveno sarebbe importante. Già alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado il professore Matjaž ci ha insegnato la vita di Gesù Cristo in sloveno».

Il prossimo anno scolastico frequenterai la seconda, tra alcuni anni farai l’esame di maturità e dopo, forse, ti iscriverai anche all’università. Su quali ambiti punteresti per continuare un percorso lavorativo in Benecia al termine dei tuoi studi?

«Sono ancora troppo giovane per decidere cosa farò nella vita. A volte penso che vorrei restare in Benecia e trasmettere l’amore per la nostra lingua, la cultura e la tradizione anche alla generazione dopo di me».

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp