Združenje Cernet z mladimi močmi_Nuove forze per l’Associazione Cernet

V četrtek, 20. maja, se je na sedežu Združenja don Mario Cernet v Ovčji vasi odvijal volilni občni zbor ustanove, ki združuje slovensko skupnost v Kanalski dolini.

Ob tej priliki so člani lahko pregledali obračune za zadnja leta in pregledali dejavnost, ki so jih izpeljali.

V poročilu za leto 2020 je predsednica Anna Wedam izpostavila, kako so se morali odpovedati priljubljenim dogodkom, kot so Dan slovenske kulture, revija Melodije na vasi in Božični koncert. Zadnjo prireditev je decembra lani Združenje uspešno nadomestilo s spletno objavo videoposnetkov božičnih pesmi, ki so jih prispevali zbori in posamezniki.

Združenje si še naprej prizadeva za to, da bi podpiralo poučevanje slovenščine, še posebej v okviru poskusnega večjezičnega pouka, ki ga izvajajo v otroških vrtcih in osnovnih šolah Kanalske doline. Še pred začetkom pandemije je organiziralo tudi tečaje slovenščine za odrasle.

Združenje Cernet je zelo navezano na domačo govorico in navade, zato naprej podpira vaška žegnanja in praznovanja ter ohranjanje domačih običajev, kot je na primer novoletni obisk Sv. treh kraljev. Posebno skrb zadnje čase namenja vprašanju oskrbe v slovenskem jeziku v domačih cerkvah, saj Kanalska dolina že od novembra 2019 ne razpolaga več s stalnim dvojezičnim duhovnikom. V prihodnosti bo Združenje vztrajalo na poti sodelovanja z drugimi ustanovami v Kanalski dolini in ob tromeji. V naslednjih mesecih bo med drugim podpiralo nekatere dejavnosti v Žabnicah, kot so objava knjige o vaški toponomastiki in CD-plošče s tamkajšnjimi cerkvenimi pesmimi.

Člani Združenja so tudi soglasno izvolili nove vodstvene organe. Za krmilom Cerneta ostaja Anna Wedam, z njo v upravnem odboru so še podpredsednik Gabriele Moschitz, blagajnik Alessandro Oman, tajnik Luciano Lister ter Lucia Mischkot. Nadzorni odbor sestavljajo pa Jure Preschern, Sara Ehrlich in mlada Elisa Kandutsch; mladi sta še nadomestni članici Giulia Lister in Mojca Gerdol. Na občnem zboru so člani še odobrili novi statut, da bi ga prilagodili veljavnim zakonskim predpisom. Pozdrave je poslal predsednik Sveta slovenskih organizacij, Walter Bandelj. (Luciano Lister)

Giovedì, 21 maggio, nella sede di Valbruna/Ovčja vas, si è svolta l’assemblea generale elettiva dell’Associazione/Združenje don Mario Cernet. Il sodalizio rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità slovena valcanalese.

In quest’occasione i soci hanno potuto prendere visione dei bilanci relativi agli ultimi anni e riflettere insieme sulle attività svolte finora.

Nella relazione per l’anno 2020 la presidente, Anna Wedam, ha rilevato come la pandemia abbia costretto il sodalizio a rinunciare all’organizzazione di eventi molto amati dalla popolazione, come il Dan slovenske kulture-Giornata della cultura slovena, la rassegna estiva di concerti Melodije na vasi-Melodie in paese e il Božični koncert-Concerto di Natale. A dicembre dell’anno scorso l’Associazione Cernet è riuscita ad adattare con successo alle circostanze pandemiche almeno questo ultimo evento. Cori e singoli interessati hanno, infatti, inviato video di canti natalizi, che sono stati successivamente pubblicati on line.

Il sodalizio continua a sostenere l’insegnamento dello sloveno, in particolar modo nell’ambito del progetto d’insegnamento plurilingue attivo in seno alle scuole d’infanzia e primarie della Valcanale. Prima dell’inizio della pandemia aveva, tra l’altro, organizzato corsi di sloveno per adulti.

L’Associazione Cernet pone particolare attenzione alla parlata slovena e alle usanze locali. Per questo motivo continua a sostenere le feste patronali tradizionali e i festeggiamenti paesani nonché il mantenimento delle usanze, ad esempio della questua dei Re Magi/Sv. trije kralji. Negli ultimi tempi riserva molta attenzione anche alla questione della cura spirituale in lingua slovena nelle chiese della Valcanale. Già da novembre 2019, infatti, in tutta la zona non è più presente nemmeno un sacerdote residente bilingue.

In futuro l’Associazione Cernet continuerà a puntare sulla collaborazione con altri sodalizi e istituzioni della Valcanale e della zona a ridosso del triplice confine.

Nei prossimi mesi, tra l’altro, sosterrà alcune iniziative a Camporosso/Žabnice, quali la pubblicazione di un libro sulla toponomastica del paese e di un CD coi canti religiosi tradizionali sloveni ancora eseguiti durante le locali celebrazioni religiose.

All’assemblea i soci del sodalizio hanno votato all’unanimità i nuovi organi direttivi. Al timone dell’Associazione Cernet è stata confermata la presidente Anna Wedam; insieme a lei siedono nel consiglio direttivo il vicepresidente Gabriele Moschitz, il cassiere Alessandro Oman, il segretario Luciano Lister e Lucia Mischkot. A fare parte del collegio dei revisori sono Jure Preschern, Sara Ehrlich e la giovane Elisa Kandutsch; giovani sono anche i due membri supplenti, Giulia Lister e Mojca Gerdol.

Nel corso dell’assemblea generale i soci hanno, infine, approvato il nuovo statuto, che è stato adattato alle prescrizioni di legge in vigore. Il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj, non ha mancato di fare pervenire a tutti i soci presenti i propri saluti.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp