Za večjezično šolo od Trbiža do Kluž_Scuola plurilingue fino a Chiusaforte

11Barbara LaggerV začetku oktobra bo v šolskem poslopju v Ukvah, z močno podporo Občine Naborjet- Ovčja vas, za zadnji letnik vrtca in prva dva razreda osnovne šole stekel poskusni nekajmesečni trijezični pouk, a se tudi na Občini Trbiž že zdavnaj zanimajo za morebitni večjezični šolski sistem. Odbornica za šolstvo Barbara Lagger opozarja: »O načrtu za večjezično šolo je na Trbižu govor bolj ali manj že od leta 1995. Doslej so vsekakor izvajali le eksperimentiranja, oziroma izkušnje v jeziku, ki se niso odvijale neprekinjeno.« Poročila na tiskanih medjih, kjer pišejo, da bodo v Naborjetu imeli večjezično šolo, naj ne bi bila pravilna. »To ne odgovarja realnosti,« poudarja Barbara Lagger.

Odbornica za šolstvo pojasnjuje, da na Občini Trbiž nameravajo vzpostaviti večjezično šolo na celotnem območju, za katero je pristojen Večstopenjski zavod Trbiž – in tako v načrt vključiti tudi Občine Naborjet -Ovčja vas, Tablja, Dunja in Kluže. S tem v zvezi so vsi župani že podpisali pismo o namerah, ki so ga izročili ministrici za šolstvo Valeriji Fedeli, skupaj s celotno dokumentacijo o dejavnostih, ki so jih v domačih šolah izvedli na področju večjezičnosti v zadnjih petnajstih letih.

»Prava novost je ta, da smo sprožili ministrski postopek. Le tako bomo imeli zagotovilo, da bo teritorij neprekinjeno dobival sredstva za šole vseh stopenj in prav tako bomo lahko črpali iz ministrskih seznamov učiteljev, tako za slovenščino kot za nemščino, angleščino itd.« Tovrstna šolska ponudba, naj ne bi bila po trbiški odbornici za šolstvo namenjena le domačim otrokom, a bi lahko pritegnila tudi otroke iz drugih krajev. Na ta način, naj bi kljubovali padcu števila prebivalcev, ki obremenjuje prihodnost gorskih šol.

V projekt so na Trbižu vključili tudi furlanščino, saj je furlanščina poleg ostalih jezikov v večjezičnih projektih bila prisotna vse od začetka. »Prva eksperimentiranja so izvajali v otroškem vrtcu na Centralnem Trbižu. Misel za večjezični pouk se je rodila pod bivšo odbornico za kulturo Nadio Campana in takratno šolsko ravnateljico Annamario Contessi. Obe sta nekako dala pobudo za projekt, takrat skupaj z nemškim društvom Kanaltaler Kulturverein, ki je v ta projekt vseskozi močno verjelo, je to vprašanje podpiralo in organiziralo posvete, tudi v sodelovanju z Enotnim odborom nemških zgodovinskih jezikovnih otokov v Italiji. Vsekakor je po mojem bistveno v projekt vključiti vse jezike, ki so prisotni na teritoriju. Ni prvorazrednih ali drugorazrednih; vsi jeziki imajo isto vrednost. Ker otroci imajo, po mojem, vsekakor pravico do šolstva in izobrazbe v vseh jezikih, ki so prisotni na teritoriju.« Da bi vzpostavili večjezično šolo, na Trbižu ustanavljajo znanstveni odbor, ki ga bodo sestavljali strokovnjaki na področju večjezičnosti z univerz v Vidnu, Ljubljani, Celovcu in zelo verjetno tudi z Dunaja.

Ta znanstveni odbor ne bo isto znanstveno omizje, ki ga bodo sestavili v okviru projekta za poskusni večjezični pouk v občini Naborjet -Ovčja vas.

Odbornica Barbara Lagger se je z odbornikom za šolstvo Občine Naborjet- Ovčja vas, Albertom Busettinijem, že zmenila glede prihodnjega srečanja s koordinatorko Deželnega šolskega urada, Alido Misso. Skupaj z Busettinijem bosta nato prosila za sestanek v Rimu z ministrico za šolstvo Valerijo Fedeli, oziroma z enim izmed vodij v ministrstvu. »Alberto Busettini in jaz upava, da nam bo že novembra uspelo iti v Rim, ker je čas, da sledimo temu vprašanju in da se potrudimo, da s strani ministrstva pridobimo zaželjeno priznanje. To bi bilo zelo pomembno, saj si to končno želi večstopenjski zavod, oziroma ravnatelj in podravnateljice; za to prosijo starši in še posebej si to želijo vse občine. Mislim, da to predstavlja dodano vrednost za celotno dolino.« Drugače si odbornica Laggerjeva predstavlja še morebitne prakse v podjetjih, ki bi jih višješolci lahko opravili v Sloveniji ali Avstriji. Tako bi se zanje lahko povečala možnost, da bi našli zaposlitev ne samo v Italiji, a tudi v Sloveniji in Avstriji.

V Kanalski dolini in delno v Železni dolini se torej zanimajo za izobraževalni sistem, ki bi stavil na večjezičnost od otroškega vrtca do mature.

In če je Valeria Fedeli prejela vso dokumentacijo, je prvič, da je italijanski minister za šolstvo na tekočem z željami v Kanalski dolini. (Luciano Lister)

Nel plesso scolastico di Ugovizza-Ukve, da inizio ottobre inizierà una sperimentazione di insegnamento plurilingue, fortemente sostenuta dal Comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet- Ovčja vas. Per qualche mese sarà effettuata coi bimbi dell’ultimo anno della scuola d’infanzia e delle classi prima e seconda della scuola primaria. Anche al Comune di Tarvisio/Trbiž, però, sono già da tempo interessati a un possibile sistema scolastico plurilingue. L’assessore all’istruzione, Barbara Lagger, precisa: «A Tarvisio si parla di un progetto di scuola plurilingue più o meno già dal 1995. Finora, però, sono state effettuate solo delle sperimentazioni e delle esperienze di lingua, che non avevano continuità». Le notizie riportate sulla stampa rispetto a una scuola plurilingue a Malborghetto non sarebbero corrette. «Questo non corrisponde a realtà», nota Barbara Lagger.

davL’assessore all’istruzione spiega come il Comune di Tarvisio miri a creare una scuola plurilingue su tutta l’area su cui insiste l’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio – includendo nel progetto, così, anche i Comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna e Chiusaforte. In merito, tutti i sindaci hanno già sottoscritto una lettera d’intenti, che è stata consegnata al ministro all’istruzione, Valeria Fedeli, insieme a tutta la documentazione relativa alle attività condotte nelle scuole locali nel campo del plurilinguismo negli ultimi quindici anni.

«Questa è la vera notizia – che è stato finalmente avviato l’iter ministeriale. Solo così noi abbiamo la garanzia che sul territorio arrivino dei fondi a livello continuativo per le scuole di ogni ordine e grado e solo così attingiamo alle graduatorie ministeriali, quindi, sia per la lingua slovena, che per la tedesca, l’inglese ecc.». Un’offerta scolastica di questo tipo, secondo l’assessore, non sarebbe rivolta solo ai bambini residenti in loco, ma potrebbe essere attrattiva anche per bambini provenienti da altre località. In tal modo si potrebbe far fronte al calo demografico che grava sul futuro delle scuole di montagna.

Nel progetto è stata inclusa anche la lingua friulana, che, assieme alle altre lingue, nei progetti legati al plurilinguismo era presente fin dall’inizio. «Le prime sperimentazioni sono state fatte nell’asilo di Tarvisio Centrale. L’idea dell’insegnamento plurilingue nasce dall’ex assessore alla cultura Nadia Campana e dall’allora direttrice della scuola elementare Annamaria Contessi. Loro hanno un po’ la maternità o paternità del progetto, assieme, al tempo, al circolo della minoranza tedesca Kanaltaler Kulturverein, che ci ha sempre creduto molto, ha sempre sostenuto la questione, ha organizzato convegni in materia, anche assieme al Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia. La cosa fondamentale, per me, è coinvolgere tutte le lingue presenti sul territorio. Non ci sono lingue di serie A o di serie B, ma tutte le lingue hanno la stessa valenza. Perché i bambini hanno, comunque, diritto di avere l’istruzione e la formazione in tutte le lingue, a mio avviso, presenti sul territorio». Per impostare una scuola plurilingue, a Tarvisio stanno istituendo un comitato scientifico, composto da esperti nell’ambito del plurilinguismo provenienti dalle Università di Udine, Lubiana, Klagenfurt e, molto probabilmente, anche di Vienna.

Questo comitato scientifico sarà un organo diverso rispetto al tavolo scientifico istituito nell’ambito del progetto di insegnamento plurilingue che sarà effettuato nel comune di Malborghetto-Valbruna.

L’assessore Barbara Lagger ha già preso accordi con l’assessore all’istruzione del Comune di Malborghetto-Valbruna, Alberto Busettini, per un prossimo incontro con la coordinatrice dell’Ufficio scolastico regionale, Alida Misso. Insieme a Busettini, richiederanno in seguito un incontro a Roma col ministro all’istruzione Valeria Fedeli, o con uno dei dirigenti ministeriali. «Con Alberto Busettini auspichiamo addirittura a novembre di riuscire ad andare a Roma, perché è il momento di starci sotto e dobbiamo cercare di portare a casa finalmente questo riconoscimento ministeriale che sarebbe importantissimo, perché finalmente lo vuole l’istituto, nella persona del dirigente e delle vicarie, ce lo chiedono i genitori e, soprattutto, tutti i comuni sono concordi nel volerlo. E questo, credo, sia per tutta la valle assolutamente un valore aggiunto». L’assessore Lagger, pensa, inoltre, anche a stages in imprese in Slovenia o in Austria, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. In tal modo potrebbero aumentare, per loro, le possibilità di trovare impiego, non solo in Italia, ma anche in Slovenia e Austria.

In Valcanale e in parte del Canal del Ferro, quindi, c’è interesse a un sistema formativo che punti sul plurilinguismo dalla scuola d’infanzia fino alla maturità.

E se Valeria Fedeli ha ricevuto tutta la documentazione, questa è la prima volta che un ministro dell’istruzione italiano è al corrente circa le aspettative della Valcanale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp