Za turistični potencial Kozlovega roba_Per il potenziale turistico di Kozlov rob

Grad na Kozlovem robu v vizualiciji Simona Kutina/Il castello di Kozlov rob nel rendering di Simon Kutin

V sklopu projekta »Grad na Kozlovem robu – preteklost za prihodnost«, ki ga Občina Tolmin izvaja v sodelovanju s Tolminskim muzejem in Zavodom za turizem Dolina Soče, bo v letošnjem in prihodnjem letu Tolminski grad deležen obnove in novih vsebin.

S projektom želijo revitalizirati ruševine gradu, z vsebinsko obogatitvijo in novimi turističnimi produkti, pa izboljšati njegov turistični potencial. Gre za 2 milijona vreden projekt, pri čemer je občina dobro polovico potrebnih sredstev pridobila na javnem razpisu za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Konec preteklega leta so že pričeli s pripravljalnimi deli in grajsko vzpetino opremili s komunalnimi vodi, elektriko in optiko, kar je osnova za vse nadaljnje aktivnosti. Urejena je tudi že nova infrastruktura potrebna za dostop, vključno z novim mostičkom in novo razgledno točko.

Tekom pomladi bodo pričeli tudi z osrednjimi gradbenimi deli, kjer glavni del projekta predstavlja obnova in nadkritje severozahodnega grajskega stolpa. Poleg tega bo izvedena še obnova ruševin zahodnega obzidja ter sanacija in nadgradnja nekaterih notranjih prostorov. Na novo bo urejen kletni prostor nekdanje konjušnice, kamor bodo umeščene informacijska točka, trgovina s spominki in toalete, do katerih bo dostop po pokritem stopnišču z razgledišča na vrhnjem platoju ruševin.

V severozahodnem stolpu bo svoj prostor dobila stalna razstava Tolminskega muzeja o zgodovini, dosedanjih raziskavah in obnovah Tolminskega gradu, ki bo vsebovala preplet klasične panojske razstave z modernimi elementi, ki vključujejo zvočne efekte, 3D makete in replike arheoloških predmetov. Ob spustu po treh etažah stolpa se bo obiskovalec sprehodil skozi čas, za zaključek pa si bo ogledal 360-stopinjsko projekcijo v kapeli sv. Martina.

Med novimi turističnimi produkti, ki jih snujejo skupaj z Zavodom za turizem Dolina Soče in Tolminskim muzejem, so animacijsko vodenje po Kozlovem robu, kulinarično-zgodovinski dogodek na Kozlovem robu ter Pot treh gradov – sprehajalna pot, ki bo grad na Kozlovem robu povezala še s Coroninijevo graščino, v kateri domuje tudi Tolminski muzej ter s patriarhovim dvorcem, katerega ostanki se nahajajo pod zemljo v predelu Tolmina, imenovanem Na Doru.

Za razstavo z inovativno interpretacijo grajske dediščine bo potrebno plačati vstopnino, dostop do vrha ruševin gradu bo ostal prost, saj Kozlov rob predstavlja pomembno sprehajalno in rekreacijsko točko za lokalno prebivalstvo. (P. U.)

Grazie al progetto «Grad na Kozlovem robu – preteklost za prihodnost» (in italiano «Il castello di Kozlov rob – Il passato per un futuro»), messo in campo dal Comune di Tolmin insieme al locale Museo e all’Ente per il turismo della Valle dell’Isonzo, in questo anno e nel prossimo il castello di Tolmin sarà sottoposto a lavori di restauro e valorizzazione.

Gli interventi saranno finanziati con due milioni di euro. Circa la metà delle risorse proviene da un bando a valere sui fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza, rivolto a progetti volti per il restauro sostenibile e la rivitalizzazione di monumenti culturali di proprietà comunale, anche per il loro inserimento nell’offerta turistica slovena.

Ne mesi scorsi sono terminati i lavori preparatori, con l’allacciamento dell’area del castello alle reti idrica, elettrica e di fibra ottica. Sono stati, inoltre, effettuati  gli interventi necessari a permettere l’accesso all’area.

In estate si procederà con la fase principale, che prevede la ristrutturazione e la copertura della torre nordoccidentale. Saranno, inoltre, sistemate le mura occidentali e alcuni spazi interni. Nelle cantine delle scuderie troveranno posto un punto informativo, un negozio di souvenir e i servizi pubblici, accessibili tramite una scala coperta.

Nella torre nordoccidentale troverà posto una mostra del Museo di Tolmin sul castello stesso, sviluppata su tre piani con pannelli e allestimenti multimediali.

Il castello di Kozlov rob sarà valorizzato anche con visite animate, un evento storico-culinario e il nuovo percorso «Pot treh gradov» (in italiano «Il sentiero dei tre castelli»), che collegherà l’area a Palazzo Coronini, sede del Museo di Tolmin, e ai resti sotterrati del palazzo patriarcale, situati nell’area di Tolmin chiamata «na Doru».

In futuro al castello di Kozlov rob sarà necessario pagare un biglietto solo per visitare la mostra; l’area, invece, resterà accessibile a tutti a titolo gratuito.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp