Za pluralizem in demokracijo_Per il pluralismo e la democrazia

4DomŠtirinajstdnevnik Dom ima za Slovence v videnski pokrajini nenadomestljivo vlogo, saj je informacijsko sredstvo in hkrati orodje za jezikovno promocijo. Prav zaradi tega ne bo nikdar in pod nobenim pogojem opustilo svojega prizadevanja, ki raste iz krščanskih vrednot in iz spoštovanja do dediščine vseh duhovnikov, ki so s svojim delovanjem omogočili, da se je identiteta Benečije, Rezije in Kanalske doline ohranila do naših dni.
Na redakcijski seji preteklega 30. julija so uredniki izpovedali svojo veliko zaskrbljenost zaradi hudega zmanjšanja javne dotacije (za tretjino) zadrugi Most, ki izdaja naš štirinajstdnevnik, hkrati pa so izrazili trden namen, da bodo s svojim delom nadaljevali brez strahu in tako bili glasniki slovenske skupnosti od Trbiža do Prapotnega, ne da bi podlegli kakršnemu koli postavljanju pogojev; raje se bodo usmerili izključno v spodbujanje človeške rasti in v zaščito pravic naših ljudi.
«Naše prizadevanje se bo nadaljevalo, tudi če bi bili prisiljeni uporabljati ciklostil», so zatrdili uredniki in tako razodeli svoj strah, da se izvajajo poskusi zatrtja svobodnega in samostojnega glasila, ki je zaradi teh značilnosti v napoto zagovornikom enoumja v miselnosti slovenske manjšine.
To ni samopomilovanje! Le nekaj dni po omenjeni redakcijski seji je bilo namreč objavljeno pismo Rudija Pavšiča predsednika Slovenske kulturno gospodarske zveze deželnemu odborniku Gianniju Torrentiju in članom posvetovalne komisije za slovensko manjšino, v katerem je Pavšič med drugim prevzel očetovstvo načrta, da bi pod pretvezo racionalizacije in varčevanja ter nekakšne domnevno večje učinkovitosti enega samega časopisa za Slovence v videmski pokrajini utišali Dom.
Kako si Pavšič zamišlja to “novo” informacijsko sredstvo, nam razkrije njegov namig, ki kaže, da mu ni bila všeč uredniška usmeritev Doma ob priložnosti pred kratkim izvedenih občinskih volitev, še manj pa ob žalostnem dogodku, (morebiti je bila to celo zamujena zgodovinska priložnost!), ko se je izjalovila možnost dvojezičnega šolstva v Terskih dolinah, zlasti zaradi sporov med predstavniki organizacije, katere predsednik je Pavšič. Vendar pa, namesto da bi se zamislil v storjene napake, stresa svojo jezo na tistega, ki opravlja le svojo dolžnost in informira javnost.
Njegovo neupravičeno poseganje pa ima kljub vsemu neko prednost, saj še bolj poudarja, do kolikšne mere je Dom nenadomestljiv za pluralizem in demokratično razpravo v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini.

Il quindicinale Dom riveste un ruolo insostituibile per gli sloveni della provincia di Udine, in quanto mezzo di informazione e strumento di promozione linguistica. Pertanto non intende rinunciare per alcuna ragione al suo impegno ispirato ai valori cristiani nel rispetto dell’eredità dei sacerdoti che hanno fatto sì che l’identità di Benecia, Resia e Valcanale si conservasse fino ai nostri giorni.
Nella riunione del gruppo redazionale, tenutasi lo scorso 30 luglio, è stata espressa grande preoccupazione per la pesante riduzione (un terzo) dei contributi pubblici alla cooperativa Most, editrice del quindicinale, ma è emersa altresì la volontà di continuare senza timori a dare voce alla comunità slovena da Tarvisio a Prepotto, senza condizionamenti di sorta, ma volti esclusivamente alla promozione umana e alla tutela dei diritti della nostra gente.
«Il nostro impegno proseguirà anche se fossimo costretti a ricorrere al ciclostile», è stato affermato, palesando il timore che siano in atto manovre per spegnere una voce libera e indipendente, in quanto tale di intralcio ai fautori del pensiero unico all’interno della minoranza slovena.
Non è vittimismo! Pochi giorni dopo la riunione è stata pubblicata una lettera del presidente dalla Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Rudi Pavšič, all’assessore regionale Gianni Torrenti e ai membri della Commissione consultiva per la minoranza slovena, nella quale lo scrivente, tra l’altro, rivendica la paternità del disegno dal quale trapela il desiderio di spegnere il Dom col pretesto di razionalizzazioni e risparmi, nonché la presunta maggiore efficacia di un solo giornale per gli sloveni della provincia di Udine.
Come concepisca il «nuovo» mezzo d’informazione, Pavšič lo lascia intendere laddove mostra di non gradire la linea del Dom in occasione delle recenti elezioni comunali e ancor più sulla triste vicenda (forse si è persa un’occasione storica!) del mancato avvio dell’istruzione bilingue nelle Valli del Torre, dovuta in primo luogo a divergenze tra esponenti dell’organizzazione che lui presiede. Ma, piuttosto di meditare sugli errori, se la prende con chi ha adempiuto solo al dovere di informare.
L’indebita ingerenza ha, tuttavia, il pregio di evidenziare ulteriormente quanto il Dom sia indispensabile al pluralismo e al dibattito democratico in Benecia, Resia e Valcanale.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp