Za gradnjo Evropske Poti miru_Per una Via di pace europea

Konec junija se izteče projekt NETWORLD, sofinanciran na Interreg Danube Programu, ki ga v sodelovanju z drugimi 12 partnerji iz 9 držav vodita vodilni partner Posoški razvojni center (PRC) in idejni vodja Fundacija Poti miru. Namen projekta je povečati prepoznavnost dediščine prve svetovne vojne, v aktivnosti spoznavanja dogodkov in dediščine vključevati mlade ter širiti idejo Poti miru. Dejavnosti, ki so sledile tem ciljem, so bile: popis dediščine prve svetovne vojne in predstavitev na spletni strani https://ww1sites.eu/, priprava smernic upravljavskega načrta ter strategije ohranjanja dediščine, turistične zgibanke, manjša vzdrževalna dela na dediščini in zgodovinskih poteh, priprava dokumentacij za nadaljnjo urejanje zgodovinskih točk, študijsko-raziskovalne aktivnosti, organizacija konferenc, razstav in kulturnih dogodkov, izobraževalni material, priprava mobilnih aplikacij, študijski obiski itd.

Fundacija in PRC sta v Bovcu pred dnevi organizirala 2-dnevno mednarodno srečanje, na katero sta povabila NETWORLD partnerje in druge institucije, ki raziskujejo in predstavljajo dediščino prve svetovne vojne. Prvi dan so predstavniki 18 organizacij iz 9 držav (Slovenija, Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Belgija, Bolgarija, Češka, Slovaška) predstavili svoje izkušnje in dogodke iz časa obeleževanja stoletnic prve svetovne vojne ter prihodnje ideje. Fundacija pa je izpostavila možnost novih sodelovanj, kot na primer: nominacija Poti miru za uvrstitev med Kulturne poti pri Svetu Evrope, predlog širitve ideje Poti miru izven območja nekdanje soške fronte in možnosti pridobitev sredstev iz različnih EU razpisov. Predstavniki so obiskali Avstro-ogrsko vojaško pokopališče Log pod Mangartom ter se s prižigom sveče spomnili na vse vojake.

Drugi dan se je skupini udeležencev s prvega dneva priključilo še okrog 40 drugih posameznikov iz Slovenije in Italije. Vse prisotne je najprej pozdravil podžupan Občine Bovec Miro Bozja. Nato je direktorica PRC mag. Almira Pirih predstavila projekta NETWORLD in WALKofPEACE, ki se je začel izvajati na Interreg Programu Italija – Slovenija, in kjer sta moči ponovno združila PRC in Fundacija ter drugi partnerji iz Slovenije, Furlanije Julijske krajine in Veneta. Zdravko Likar, predsednik uprave fundacije, se je spomnil, kakšno poslanstvo ima ideja Poti miru. Sledila je zanimiva predstavitev iz Belgije, kjer sta Lea Winkeler in Piet Chielens povzela njihovo muzejsko in turistično izkušnjo iz obdobja obeleževanja stoletnic. Vesna Kozar iz PRC je predstavila rezultate NETWORLD projekta, Nicola Revelant iz Promoturisma FJK in Tadej Koren iz Fundacije pa sta opisala Pot miru od Alp do Jadrana, ki je eden od glavnih rezultatov strateškega projekta med Slovenijo in Italijo. Maša Klavora je povzela poslanstvo in vizijo ideje Evropske Poti miru ter se v imenu obeh organizatorjev zahvalila vsem udeležencem za dobro in spodbudbno srečanje. Zadnjo predstavitev je izvedla Neja Petek iz Agencije za razvoj in marketing v turizmu Nea Culpa, ki je spregovorila o kulturnem turizmu.

Najpomembnejše simbolno dejanje, ki se bo glede na veliko zanimanje in podporo vseh udeležencev gotovo uresničilo tudi v praksi, je bil podpis zgodovinske listine Zgradimo Evropsko Pot miru, ki so ga podpisali predstavniki 13 organizacij iz 9 držav. Po kosilu so organizatorji za partnerje iz tujine organizirali še voden ogled muzeja na prostem Kolovrat in nemške kostnice pri Tolminu.

A fine giugno termina il progetto NETWORLD, cofinanziato nell’ambito del programma Interreg Danubio e diretto dal Posoški razvojni center come lead partner e dalla Fondazione Poti miru quale promotrice del concetto. Realizzato in collaborazione con altri 12 partner da 9 stati, mira a incrementare la riconoscibilità del patrimonio della prima guerra mondiale, a includere i giovani nelle attività di conoscenza degli eventi e del patrimonio e a diffondere l’idea di Via di pace. Le attività volte a tale obiettivo sono state: il censimento del patrimonio della prima guerra mondiale e la presentazione sul sito internet https://ww1sites.eu/; la predisposizione di direttrici per un piano d’amministrazione e di una strategia di mantenimento del patrimonio; la realizzazione di pieghevoli turistici; piccoli lavori di manutenzione sul patrimonio e sui sentieri storici; la predisposizione di documentazioni per la creazione di ulteriori punti turistici; attività di studio e ricerca; organizzazione di conferenze, mostre e eventi culturali; la preparazione di materiale informativo e di applicazioni per telefonia mobile; visite di studio ecc.

Alcuni giorni fa la Fondazione Poti miru e il Posoški razvojni center hanno organizzato un incontro internazionale di due giorni, a cui sono stati invitati i partner di NETWORLD e altri enti attivi nella ricerca e nella presentazione del patrimonio della prima guerra mondiale. Nella prima giornata i rappresentanti di 18 organizzazioni da 9 stati (Slovenia, Italia, Austria, Ungheria, Croazia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia) hanno presentato le proprie esperienze e gli eventi nel periodo dei centenari della prima guerra mondiale, nonché le idee future. Al gruppo di partecipanti del primo giorno nella seconda giornata se ne sono uniti altri 40 circa, provenienti da Slovenia e Italia.

Di particolare significato è stata la firma della carta Zgradimo Evropsko Pot miru (Costruiamo una Via di pace europea), sottoscritta dai rappresentanti di 13 organizzazioni da 9 stati.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp