Velikonočni Porčinj_Pasqua con Porzus

Sveta Marija iz PorcinjaTik pred velikonočnimi prazniki je izšla nova številka versko-kulturnega biltena »Sveta Marija iz Porčinja«.

V uvodniku, ki ga je napisal msgr. Marino Qualizza, izstopa Porčinj kot idealen in čudovit kraj z dvojnim razgledom. Na jugu se širi furlanska nižina, nad njo je mogoče v dneh po silovitih nalivih videti morje, medtem ko se nam pogled izgublja v sinjini obzorja. Na severu nam gorski verigi Mužcev in Julijskih Alp dvigata pogled proti nebu, kjer se nam v oči prikradejo še neznanske in neizrekljive želje. Naše premišljevanje o Devici Mariji, ki združuje nebo in zemljo in prebuja v nas željo po večnih stvareh, še poudari ta dvojni razgled. Marija je otrok našega sveta, naše zemlje, hkrati pa je tudi Kraljica neba, ker je mati Sina Božjega. O Veliki noči, ki se nam približuje, se ti dve razsežnosti harmonično prepletata in nam pomagata, da svojo vero doživimo bolj globoko.

Na 2. strani duh. Vittorino Ghenda, ki je v Porčinju pastoralni skrbnik, razmišlja pred velikonočnimi skrivnostmi o križu, ali bolje o »križih« materialne narave in še zlasti moralnih in duhovnih križih, ki so zaznamovali zgodovino vasice Porčinj, vse od dogodkov, povezanih z Marijinimi prikazovanji septembra 1855. Devica Marija je namreč 30. septembra 1855, ob tretjem prikazovanju, vtisnila v zapestje vidkinje Tereze Duš križec velikosti treh centimetrov.

Nova številka biltena je izšla tik po začetku romarske sezone 2018, ki bo po ustaljeni navadi v tednu po Veliki noči. Tako bo v soboto, 7. aprila, ob 10.30 odprtje novega romarskega leta za slovenske vernike z evharistijo. Vodil ga bo dekan iz Nove Gorice, Alojzij Kržišnik. Na drugo velikonočno nedeljo, na praznik Božje Milosti, 8. aprila 2018 bo odprto novo romarsko leto ob 9. uri z romanjem peš iz Ahtna. Višek bo doseglo s slovesno sveto mašo ob 11.15, ki jo bo vodil častni nadškof msgr. Norbert Mtega iz mesta Songea (Tanzanija). Celotni spored romarskega leta 2018 si lahko preberete na 8. strani biltena.

Na 3. strani nam duh. Giuseppe Dush pripoveduje o Anzuli, ženski iz Porčinja, ki je vsako leto romala v oddaljeno svetišče na Sv. Višarje. V svojem življenju je zmolila dva milijona zdravamarij, a se je rešila le z eno.

Na 4. in 5. strani duh. Carlo Gamberoni objavlja v nadaljevanjih pričevanja o prikazovanjih, ki jih je zbiral v knjigi »… Kapelica, ki krasi Porčinj« (»… La piccola cappella ornamento di Porzus«) (1994).

Na 6. strani opozarja Giorgio Banchig na katekizem, ki ga je v krajevnem slovenskem narečju napisal Giovanni Grimaz. Gre za gosto popisan zvezek, v katerem je avtor napisal prevod besedila, ki ga je v italijanščini odobril nadškof msgr. Giovanni Maria Berengo (1884-1896). Na naslovnici piše «Dottrina Cristiana / Sslovenscca», na 3. strani pa: »Catechismo. Dottrina Cristiana Per linguaggio slavo e cragnolino« (»Katekizem. Krščanski nauk za slovensko in kranjsko govorico«). Očitno gre za avtorjevo jasno zavest o slovenskem izvoru tega narečja in za potrditev tega izvora.

Na 7. strani Katja Albreht poroča o romanju Marijanske vincencijanske mladine (MVM) v Porčinj in Oglej, ki se je odvijalo v nedeljo, 14. januarja 2018. V članku si avtorica želi nadaljnjih priložnosti, da se mladim pokaže ta prečudoviti »slovenski Lurd«.

Con l’avvicinarsi delle feste pasquali è uscito il nuovo numero del bollettino religioso-culturale «Santa Maria di Porzus».

Nell’editoriale, a firma di mons. Marino Qualizza, Porzus/Porčinj si presenta come un luogo ideale e fantastico per un duplice sguardo. A Sud si distende la pianura friulana che, nei giorni dopo la pioggia intensa, ci fa vedere il mare. E l’occhio si perde nell’orizzonte azzurro. A Nord la catena dei Musi e delle Alpi Giulie ci fa guardare in alto, verso il cielo, dove i nostri sguardi si riempiono anche di desideri intensi e inesprimibili. Questo duplice sguardo è aiutato dalla nostra contemplazione della Vergine, che riunisce cielo e terra e accende in noi il desiderio delle cose eterne. Maria è figlia del nostro mondo, della nostra terra, ma è anche Regina del cielo, in quanto madre del Figlio di Dio. Nella Pasqua a cui ci avviciniamo queste due dimensioni si intrecciano armonicamente e ci aiutano a vivere più profondamente la nostra fede.

A pagina 2 don Vittorino Ghenda, curatore pastorale di Porzus, davanti ai Misteri Pasquali riflette sulla Croce o, come è più opportuno dire, sulle diverse “croci” materiali e soprattutto morali e spirituali, che hanno segnato la storia del piccolo paese di Porzus. E questo a partire dagli avvenimenti delle Apparizioni mariane del settembre 1855. La Vergine Maria ha, infatti, durante la terza apparizione del 30 settembre 1855, impresso sul carpo della mano destra della veggente Teresa Dush una “crocetta” lunga 3 centimetri.

Il nuovo numero del bollettino è uscito prima dell’inizio della stagione dei pellegrinaggi 2018, che secondo una tradizione consolidata è fissato nella settimana successiva alla Pasqua. Così sabato, 7 aprile, alle 10.30, ci sarà l’apertura del nuovo anno dei pellegrinaggi per i fedeli di lingua slovena con l’Eucaristia presieduta, alle 10.30, dal decano di Nova Gorica, don Alojzij Kržišnik. Domenica, 8 aprile, il nuovo anno dei pellegrinaggi sarà aperto alle ore 9.00 dalla salita a piedi da Attimis/Ahten, che culminerà con la Santa Messa solenne alle 11.15, presieduta dall’arcivescovo mons. Norberto Mtega, emerito di Songea (Tanzania). Tutto il programma dell’anno dei pellegrinaggi 2018 è riportato a pagina 8 del bollettino.

A pagina 3 don Giuseppe Dush ci racconta di Angela, una donna di Porzus che andava ogni anno in pellegrinaggio al Monte Santo di Lussari/Svete Višarje. Nella sua vita aveva pregato due milioni di Ave Maria e si era salvata solo una.

A pagina 4 e 5 don Carlo Gamberoni pubblica, a episodi, le testimonianze sulle apparizioni da lui raccolte nel libretto «… La piccola cappella ornamento di Porzus» (1994).

A pagina 6 Giorgio Banchig richiama l’attenzione sul catechismo scritto da Giovanni Grimaz nel dialetto sloveno locale. Si tratta di un quaderno fittamente vergato nel quale Giovanni Grimaz ha tradotto il testo italiano del catechismo approvato dall’arcivescovo mons. Giovanni Maria Berengo (1884-1896). Sulla copertina sta scritto «Dottrina Cristiana / Sslovenscca» e a pagina 3: «Catechismo. Dottrina Cristiana Per linguaggio slavo e cragnolino». Si tratta di una chiara presa di coscienza e attestazione dell’origine slovena del dialetto.

A pagina 7, infine, Katja Albreht parla del pellegrinaggio della Gioventù mariana vincenziana (Marijanska vincencijanska mladina) a Porzus e Aquileia, avvenuto domenica, 14 gennaio 2018. Nell’articolo l’autrice auspica ulteriori occasioni in cui mostrare ai giovani questa «Lourdes slovena».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp