Večjezični pouk je ministrstvu vseč_Scuola plurilingue, al ministero piace

Srečanje med ministrico H. Jaklitsch in županoma B. Preschernom in R. Zanettejem/L’incontro tra la ministra H. Jaklitsch e i sindaci di Malborghetto-Valbruna, B. Preschern, e Tarvisio, R. Zanette

V Kanalski dolini si domačini že dosti let prizadevajo za nastajanje šolskega sistema, ki bi vključil tudi domače manjšinske jezike. V zadnjih letih, še posebej po posvetu o želji po večjezičnem šolstvu, ki sta jo leta 2016 soorganizirali Združenji Don Mario Cernet in Don Eugenio Blanchini in z začetnimi prizadevanji Občine Naborjet-Ovčja vas, je z doprinosom slovenskih, nemških in furlanskih društev, domačih občinskih uprav in Večstopenjskega zavoda Trbiž prišlo do nastajanja večjezičnega šolskega modela, v okviru katerega sta poleg italijanščine učna jezika tudi slovenščina in nemščina. Ob tem poučujejo še furlanščino in angleščino.

V ponedeljek, 27. julija, je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklitsch, prišla na obisk v Kanalsko dolino tudi da bi preučila možnosti za sistemsko poučevanje slovenščine. Tako se je na županstvu v Naborjetu odvijalo srečanje z županoma Občin Naborjet-Ovčja vas, Borisom Preschernom, in Trbiž, Renzom Zanettejem.

Sestanka so se udeležili tudi državni sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Dejan Valentinčič, predsednica in podpredsednik SKS Planika, Nataša Gliha Komac in Rodolfo Bartaloth, predsednica Združenja Don Mario Cernet, Anna Wedam, ki je hkrati predsednica SSO-ja za vidensko pokrajino, deželni predsednik SSO-ja, Walter Bandelj, deželna in pokrajinska predsednica SKGZ-ja, Ksenija Dobrila in Luigia Negro, vodja Urada za slovenske šole in predsednik deželne komisije za slovenske šole, Igor Giacomini, ter ravnateljica Večstopenjskega zavoda Trbiž, Doris Siega.

Ministrica Jaklitsch, ki je že prej na srečanjih s predstavniki domačih slovenskih društev opozorila na pomembnost domače slovenske besede in njen pomen tudi na gospodarski ravni, je pozdravila prizadevanja krajevnih manjšinskih ustanov in uprav za sistemsko uveljavljanje slovenščine na šolski ravni.

Tako župan Preschern kot tudi župan Zanette sta izpostavila pomen večjezičnega šolskega modela, ki so ga leta 2017 s podporo Občine Naborjet-Ovčja vas sprožili v ukovškem šolskem poslopju in ki se je v zadnjem šolskem letu, s podporo Dežele Furlanije-Julijske krajine in po prizadevanjih odbornikov za šolstvo Občin Naborjet-Ovčja vas in Trbiž, Alberto Busettini in Barbara Lagger, širil na vse otroške vrtce in osnovne šole v Kanalski dolini. Večjezični pouk naj bi prispeval tako k ohranjanju domačih manjšinskih jezikov kot boljšim odnosom in učinkovitemu sodelovanju s sosednjimi državami.

Naborješko-oški župan Boris Preschern je prisotnim napovedal, da sta pred kratkim italijanska država in Dežela Furlanija-Julijska krajina v okviru triletnega načrta za manj razvita območja 250.000 evrov namenili prav projektu večjezičnega šolstva. Tako naj bi se poskusni pouk lahko za zdaj nemoteno nadaljeval.

Bralce spominjamo, da v okviru večjezičnega pouka, ki ga zdaj izvajajo v vseh otroških vrtcih in osnovnih šolah Kanalske doline, slovenščine ne poučujejo samo frontalno, saj je delno tudi učni jezik. V razredih osnovnih šol na primer tako slovenščino poučujejo dve uri tedensko frontalno; štiri ure tedensko je za približno polovico posamezne ure tudi učni jezik določenih predmetov, sicer ob soprisotnosti italijanskega jezika. Model, ki bi ga radi uveljavili za otroke od 3. do 19. leta starosti, še naprej uživa podporo staršev, je potrdila ravnateljica Siega. Občinske uprave so med drugim naslovile pismo Deželnemu šolskemu uradu za Furlanijo-Julijsko krajino, da bi ta posredoval na italijanskem ministrstvu za šolstvo v prid odobritvi večjezičnega šolskega modela.

Vodja urada za slovenske šole, Igor Giacomini, je prispeval k razpravi z razveseljivo novico. Na ministrstvu za šolstvo v Rimu naj bi poskusni večjezični šolski model pripravljeni odobriti. Težava tako ne bo razpolagati s potrebnim dekretom, a zaposliti potrebno učno osebje, saj je za poskusni šolski model osebje treba zaposliti poskusno. Zaposlili naj bi ga do začetka naslednjega šolskega leta (2021-2022). Italijanska ministrica za šolstvo, Lucia Azzolina, naj bi poverila Večstopenjskemu zavodu na Trbižu izvajanje eksperimentacije, na ravni osnovne šole pet let, na ravni srednje in višje šole tri leta. Giacomini je med drugim za učence predlagal zaključno certificiranje za pridobljene jezikovne kompetence.

V razpravo je posegla tudi Nataša Gliha Komac. Tudi na Planiki, kjer so sicer večkrat o večjezičnem šolskem modelu izrazili pomisleke, uveljavljanje sistemske rešitve za pouk slovenščine v okviru večjezičnega šolstva pozdravljajo. Še posebej kot članica mednarodne znanstvene komisije, ki sta jo imenovali Občini Naborjet-Ovčja vas in Trbiž in ki spremlja nastajanje večjezičnega šolskega modela strokovno, si Gliha-Komaceva želi, da bi bila na tekočem glede dogajanja v šoli.

Ministrica Jaklitsch je pozdravila prizadevanja občinskih uprav in društev ter obljubila nadaljnjo podporo in kadrovsko pomoč. Tako Zanette, ki je na vprašanje večjezičnega šolstva že opozoril slovenskega veleposlanika v Italiji, Tomaža Kunstlja, kot Preschern, sta jo prosili, naj na to željo opozarja deželno upravo Furlanije- Julijske krajine in vlado v Rimu. (Luciano Lister)

Da diversi anni la popolazione della Valcanale si sta adoperando affinché nasca un sistema scolastico che comprenda anche le lingue locali. Un impulso è giunto a seguito del convegno sulla richiesta d’istruzione plurilingue coorganizzato nel 2016 dalle associazioni Don Mario Cernet e Don Eugenio Blanchini, nonché da una spinta iniziale del Comune di Malborghetto-Valbruna. Negli ultimi anni, in collaborazione tra i circoli delle minoranze slovena, tedesca e friulana, le amministrazioni comunali e l’Istituto omnicomprensivo  di Tarvisio, è nato un modello scolastico plurilingue in cui italiano, sloveno e tedesco sono anche lingue veicolari. Oltre a queste lingue sono insegnati anche friulano e inglese.

Lunedì, 27 luglio, la ministra della Repubblica di Slovenia per le minoranze slovene d’oltreconfine e nel mondo, Helena Jaklitsch, è giunta in visita in Valcanale. Al municipio di Malborghetto ha incontrato i sindaci dei Comuni di Malborghetto-Valbruna, Boris Preschern, e Tarvisio, Renzo Zanette. In tale occasione ha esaminato le possibilità di soluzione sistemica per l’insegnamento dello sloveno. 

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il segretario di stato all’Ufficio della Repubblica di Slovenia per le minoranze slovene d’oltreconfine e nel mondo, Dejan Valentinčič, la presidente e il vicepresidente del Centro culturale sloveno Planika, Nataša Gliha Komac e Rodolfo Bartaloth, la presidente dell’Associazione Don Mario Cernet, Anna Wedam, che è anche presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso per la provincia di Udine, il presidente regionale della Sso, Walter Bandelj, le presidenti regionale e provinciale dell’Unione culturale economica slovena-Skgz, Ksenija Dobrila e Luigia Negro, il dirigente dell’Ufficio per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e presidente della commissione regionale per le scuole con lingua d’insegnamento slovena, Igor Giacomini, e la dirigente dell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio, Doris Siega.

La ministra Jaklitsch aveva richiamato l’attenzione sull’importanza dello sloveno, anche a livello economico, già agli incontri avuti in precedenza coi rappresentanti dei circoli sloveni locali. Ha espresso soddisfazione per gli sforzi dei circoli della comunità slovena e delle amministrazioni locali al fine di arrivare a un’affermazione sistemica dello sloveno in ambito scolastico.

I sindaci Preschern e Zanette hanno evidenziato l’importanza del modello scolastico plurilingue attivato nel 2017 col sostegno del Comune di Malborghetto-Valbruna in seno al plesso scolastico di Ugovizza. Nello scorso anno scolastico, col sostegno finanziario della Regione Friuli-Venezia Giulia e grazie all’impegno degli assessori all’Istruzione dei Comuni di Malborghetto-Valbruna e Tarvisio, Alberto Busettini e Barbara Lagger, questo modello scolastico è stato esteso a tutte le scuole d’infanzia e primarie della Valcanale. Il modello d’insegnamento plurilingue contribuirebbe sia al mantenimento delle locali lingue minoritarie sia a migliori rapporti e collaborazione con gli stati vicini.

Il sindaco di Malborghetto-Vabruna, Boris Preschern, ha annunciato ai presenti che di recente lo Stato italiano e la Regione Friuli-Venezia Giulia hanno stanziato, nell’ambito di un piano triennale rivolto alle aree meno sviluppate, 250.000 euro per il progetto di scuola plurilingue. La sperimentazione già in essere, quindi, per il momento potrà proseguire senza problemi.

Ricordiamo ai lettori che nell’ambito del progetto plurilingue, introdotto gradualmente in tutte le scuole d’infanzia e primarie della Valcanale, lo sloveno non è insegnato solo come materia, in modo frontale, ma è in parte anche lingua veicolare. Nelle classi delle scuole primarie in cui il modello scolastico plurilingue è attivo, ad esempio, è insegnato per due ore alla settimana frontalmente; per quattro ore a settimana, invece, per circa la metà del tempo è anche lingua veicolare. Vi vengono insegnate determinate materie, in compresenza con l’insegnante di lingua italiana. Il modello plurilingue, che si vorrebbe applicare ai gradi scolastici dai 3 ai 19 anni d’età, continua a godere del sostegno dei genitori, ha affermato la dirigente scolastica Siega. Le amministrazioni comunali hanno, peraltro, inviato una lettera all’Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, affinché medi in favore dell’approvazione del modello scolastico plurilingue presso il ministero italiano dell’Istruzione.

Il dirigente dell’Ufficio per le scuole con lingua d’insegnamento slovena, Igor Giacomini, ha contribuito al dibattito con una bella notizia. Ha, infatti, annunciato la disponibilità del ministero dell’Istruzione a dare l’ok alla sperimentazione del modello scolastico plurilingue. Il problema, quindi, non sarà disporre del relativo decreto, quanto assumere il necessario personale insegnante, visto che per un modello scolastico sperimentale va assunto personale in via sperimentale. La procedura di assunzione dovrebbe essere espletata entro l’inizio dell’anno scolastico 2021-2022. La ministra italiana dell’Istruzione, Lucia Azzolina, delegherebbe all’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio l’attuazione della sperimentazione, alle scuole primarie per cinque anni,;alle secondarie di primo e secondo grado per tre anni. Da canto suo, Giacomini ha proposto un sistema di certificazione che, alla fine del percorso di studi, attesti le competenze linguistiche conseguite dagli alunni.

Nella discussione è intervenuta anche Nataša Gliha Komac. A nome del Centro Planika, che in passato ha più volte espresso perplessità circa il modello scolastico plurilingue, la presidente si è detta soddisfatta nel vedere affermarsi una soluzione sistemica per l’insegnamento dello sloveno, in seno a un sistema d’istruzione plurilingue. Quale membro della commissione scientifica internazionale nominata dai Comuni di Malborghetto-Valbruna e Tarvisio al fine di seguire l’iter di nascita del modello scolastico plurilingue dal punto di vista scientifico, al contempo Gliha-Komac ha espresso il desiderio di essere tenuta al corrente di ciò che avviene nelle scuole della Valcanale.

Oltre a esprimere soddisfazione per gli sforzi profusi da amministrazioni comunali e circoli locali, la ministra Jaklitsch ha promesso ulteriore sostegno aiuto dal punto di vista del personale. Sia Zanette, che sulla tematica della scuola plurilingue ha già richiamato l’attenzione dell’ambasciatore sloveno in Italia, Tomaž Kunstelj, sia Preschern hanno chiesto a Jaklitsch di portare la richiesta della Valcanale all’attenzione dell’amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia e del governo nazionale a Roma.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp