Več otrok v dvojezičnem vrtcu_Più bambini all’asilo bilingue

Iz predvpisu v šuolsko lieto 2023-2024 parhaja liepa novica, de so v dvojezični vartac v Špietru vpisali kar 24 otruok, se pravi 11 vič ku lani. K telim je trieba dodati še 8 majhanih v pomladnem oddelku, ki lahko sprime narvič deset otruoh; na vičstpinskem inštitutu Pavla Petričiča so prepričani, de bojo do šetemberja napunili tudi ostali dvie mesti. V varcu bo od šetemberja še 13 otruok v drugem lietniku in 23 v trečjem. V primarni šuolo bo 16 otruok v parvem rezredu, 13 v drugem, 21 v trečjem, 23 v četartem in 23 v petem. V nižji sriednji šuoli bota po dva razreda za vsak lietnih, saj bo 29 učencu v parvem razredu, 24 v drugem in 30 v trečjem. Takuo kaže de bo šetemberja v vičstopinjsem dvojezičnem inštitutu vse kupe 247 učencu. Se pravi 7 manj ku telem šuolskem lietu.

Dalle preiscrizioni all’anno scolastico 2023-2024 arriva la bella notizia che saranno ben 24 i bambini al primo anno dell’asilo bilingue dell’Istituto comprensivo «Paolo Petricig» di San Pietro al Natisone. A questi vanno aggiunti gli 8 piccolissimi preiscritti alla sezione primavera, che può accogliere un massimo di 10 bambini (e ci si attende che anche gli ultimi due posti disponibili vengano coperti entro settembre). Nell’asilo bilingue da settembre ci saranno 13 bambini nel secondo anno e 23 nel terzo. La scuola primaria, secondo le preiscrizioni, conterà 16 alunni in prima, 13 in seconda, 21 in terza e 23 in quarta e 23 in quinta. Alle medie inferiori si saranno per la prima volta due sezioni per ogni classe, dato che gli studenti preiscritti sono 29 per la prima classe, 24 per la seconda e 30 per la terza. Stando alle preiscrizioni, l’istituto comprensivo bilingue nel prossimo anno scolastico sarà frequentato da 247 allievi, sette in meno rispetto all’attuale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp