V Terskih dolinah brez dvojezične šole_Le valli del Torre senza scuola bilingue

Zelo verjetno je, da v šolskem letu 2015-2016 33 učencev (9 iz vrtca in 24 iz osnovno šole), ki so se prijavili v šolo na Njivici v občini Bardo, in 34 učencev (10 iz vrtca in 24 iz osnovne šole) v Tipani ne bo imelo pouka v slovenščini, tudi če je Dežela že decembra 2013 odobrila dvojezični pouk.
Po lanskem vetu, ki je preprečil, da bi prišlo do eksperimentalnega pouka, z večstopenske šole v Čenti sporočajo,  da preko razpisa za določitev sredstev in  usposobljenega osebja nadaljujejo s prizadevanji, da bi v obeh polih prišlo do te uveljavitve, kar bi s poučevanjem sloveščine predstavljalo obogatitev samega izobraževalnega poteka.
V tem šolskem letu, kljub temu da se je zavod držal istega postopka kot prejšnja leta, ni dobil sredstev. Zato ni stalnih ur pouka slovenščine, in v kolikor je mogoče, skuša prisotno učno osebje to nadoknaditi. Osnovna šola v Tipani je na primer skupaj z učiteljico Arianno Trusgnach sodelovala pri natečaju Naš domači izik v Špietru. Vsekakor v Čenti poudarjajo, da jim je veliko do tega, da bi lahko na Njivici in v Tipani bilo zagotovljeno izobraževanje tudi v slovenščini.
Že leta 2011 sta občini Bardo in Tipana  v bistvu soglasno odobrili prošnjo, da bi prešli na dvojezični tip šole. Po odločitvi Deželnega odbora je lansko pomlad večstopenska šola v Čenti predložila načrt, na osnovi katerega bi že s šolslim letom 2014-2015 uvedli dvojezični obrazec v vrtcih in v prvih dveh razredih osnovne šole, medtem ko bi v ostalih treh razredih začeli z nekaj urami pouka slovenskega jezika. V naslednjem šolskem letu pa naj bi bila uvedena dvojezična sekcija na nižji srednji šoli v Nemah. Deželni šolski urad pa je to prošnjo zavrnil, češ da je dvojezično poučevanje možno samo v sklopu Večstopenjske dvojezične šole v Špietru.
Perspektiva, da bi ločili pola v Njivici in Tipani od večstopenske šole v Čenti in ju priključili dvojezični večstopenski šoli v Špetru je sprožila odpor.
Starši, ki so bili naklonjeni postopni uvedbi dvojezičnosti v obstoječih šolskih razmerah, so se potegnili nazaj.
»Na neki seji v Trstu so nam povedali, da projekt večstopenske šole v Čenti ni v skladu z zakonom o zaščiti slovenske narodne skupnosti. Po mojem mnenju je ravnateljica Annamaria Pertoldi naredila vse, kar se je dalo, in sem ji za to hvaležen. Delali smo javno in za naš projekt so vsi lahko vedeli. Zakaj nam niso prej rekli, da se tega ne da narediti? To sem tudi vprašal na tisti seji, a nisem dobil odgovora,« je v intervjuju za naš petnajsdnevnik razložil tipanski podžupan Elio Berra.
Da je spodletel ta projekt, je krivo predvsem to, da ni bilo soglasja med zainteresiranimi občinami. »Vedno sem smatral, da bi bilo potrebno se zmeniti z Bardom – je dejal Berra –. Niso nam dali niti možnosti, da bi o tem razpravljali. S številom učencev, ki jih imamo, v teh kriznih časih bi ne bilo odgovorno imeti dve dvojezični šoli v Terskih dolinah. V Bardu so menili, da bodo lahko kar sami šli po svoji poti naprej, in rezultat je pač tak, kot ga lahko vsi vidimo.«
Po mnenju podžupana je del odgovornosti treba pripisati tudi slovenskim organizacijam. »Morale bi zavzeti stvarno stališče in posredovati med obema občinama – podčrtuje –. Potrebno je bilo vzeti v pretres situacijo, a SKGZ je vedno želela, da bi bila dvojezična šola v obeh krajih in to kot podružnica špeterske. Mi pa v resnici nismo dali takega poudarka temu drugemu aspektu, ki se je potem izkazal odločilen.«
Pri vsem tem so nastradali otroci, ki so prikrajšani za njihovo naravno pravico, in pa celotna slovenska skupnost v Italiji.

È altamente probabile che nell’anno scolastico 2015-2016 i 33 alunni (9 all’asilo e 24 alle elementari) iscritti a Vedronza (Njivica) nel comune di Lusevera e i 34 alunni (10 all’asilo e 24 alle elementari) non abbiano l’insegnamento in sloveno, anche se la Regione ha deliberato l’insegnamento bilingue già nel dicembre 2013. Dopo i veti dell’anno scorso, che hanno impedito l’avvio della sperimentazione, dall’Istituto comprensivo di Tarcento (Čenta) fanno sapere che, attraverso la partecipazione a bandi per l’individuazione di fondi e di personale specificatamente formato, stanno continuando a lavorare per attivare nei due plessi dei percorsi per l’arricchimento dell’offerta formativa con l’insegnamento dello sloveno. Per l’anno scolastico in corso, pur avendo espletato la stessa procedura degli anni precedenti, l’Istituto non ha ricevuto fondi. Non ci sono, pertanto, ore fisse di sloveno e si sono dovute mettere in atto, per quanto possibile, attività con i docenti presenti. La scuola elementare di Taipana, ad esempio, ha partecipato, con l’insegnante Arianna Trusgnach, al concorso «Naš domači izik» a San Pietro al Natisone. In ogni caso, da Tarcento sottolineano che ci tengono molto, affinché a Vedronza e Taipana ci sia la possibilità di fornire una formazione anche in sloveno. Già nel 2011 i comuni di Lusevera e Taipana avevano approvato, praticamente all’unanimità, la richiesta del passaggio al modello bilingue. Dopo la decisione della Giunta regionale, la scorsa primavera l’istituto comprensivo di Tarcento aveva presentato un progetto secondo il quale fin dall’anno scolastico 2014-2015 sarebbe stato introdotto il modello bilingue nelle scuole per l’infanzia e nelle prime due classi delle primarie, mentre nelle restanti tre classi avrebbero inserito alcune ore di insegnamento della lingua slovena. E dall’anno scolastico successivo sarebbe stata attivata una sezione bilingue alle medie inferiori di Nimis (Neme). Ma l’Ufficio scolstico regionale ha poi bocciato il progetto, dicendo che l’insegnamento biligue era possibile solo nell’ambito dell’Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone. È stata la prospettiva di scorporare i plessi di Vedronza e Taipana dall’istituto comprensivo di Tarcento per passarli a quello bilingue di San Pietro al Natisone a minare il progetto. I genitori, favorevoli invece all’introduzione graduale del bilinguismo nel contesto scolastico attuale, si sono tirati indietro. «In una riunione a Trieste ci è stato detto che il progetto dell’Istituto comprensivo di Tarcento non era conforme alla legge di tutela della minoranza slovena. Secondo me la dirigente Pertoldi stava facendo tutto il possibile e io la ringrazio per questo. Lavoravamo alla luce del sole e il nostro progetto era noto. Perché non ci hanno detto prima che non si poteva fare? In quella riunione l’ho chiesto, ma non ho avuto risposta», ha spiegato in un’intervista con il quindicinale Dom il vicesindaco di Taipana, Elio Berra. Al fallimento del progetto ha contribuito molto la mancanza di intesa tra i comuni interessati. «Io ho sempre ritenuto che fosse necessario un accordo con Lusevera – ha detto Berra –. Ma non ci hanno dato nemmeno la possibilità di discuterne. Con il numero di alunni che abbiamo e in questi tempi di crisi economica non sarebbe serio fare due scuole bilingui. A Lusevera pensavano di poter andare avanti per conto loro e il risultato è sotto gli occhi di tutti». Secondo il vicesindaco una parte di responsabilità è anche delle organizzazioni slovene. «Avrebbero dovuto prendere una posizione realistica, mediando tra i due comuni – sottolinea –. Si trattava di prendere atto della situazione, ma la Skgz ha sempre voluto la scuola bilingue da due parti, come sezioni staccate di San Pietro. Noi, in realtà, avevamo sottovalutato questo secondo elemento, che poi è risultato determinante». In questa siuazione a rimetterci sono i bambini, privati di un diritto naturale, e l’intera comunità slovena in Italia.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp