V 7 letih so vrtci izgubili 46% otrok_In 7 anni meno 46% di bimbi negli asili

V vartace Nediških dolin so za šuolsko lieto 2021-2022 vpisali 96 otruok, se pravi 15 manj ku v lietošnjem lietu; v lietu 2015-2016 je bluo v dvojezičnem, ažlijskim, podutanskim in podbunieškem vartacu 179 otruok. V sedmih lietih je število padlo za 83 otruok, tuo je za vič ku 46 par stuo.

Tuole lepuo kaže, kakuo je katastrofalna demografska slika Benečije. Že pisali smo, de zibiele na tečejo in se šuole praznijo, a gre vsako lieto na slaviš.

Četudi bo imeu 8 otruok manj ku lani, dvojezični vartac v Špietru ostaja te narguorš, saj so vpisali 50 otruok. Od šetemberja ga bo obiskalo 50 otruok, kar je 52 par stuo vsieh predšuolskih otruok v Nediških dolinah. 19 vpisanih je v Ažli (+3), 14 v Podbuniescu (-1) in 13 v Gorenji Miersi (-9). Tudi v primarnih šuolah bo manj šuolarju. Narvič jih bo v dvojezični, 140 (-10), 56 v adnojezični v Špietru (-12) in 42 v Gorenji Miersi (-1). Buj majhan bo upad v nižjih srednjih šuolah. V dvojezični bo 77 čeč in puobu (+3), 80 v adnojezični v Špietru (-1) in 32 v Gorenji Miersi (-6).

Pogledmo tudi število vpisanih v ostalih šuolah, kjer imajo manjku kajšno uro slovenskega jezika.

V Prapotnem bo 16 otruok v vartacu (-9) in 63 v primarni šuoli (tarkaj ku lietos). V Tipani bojo imeli 11 otruok v vartacu (-1) in 14 šuolarju v primarni šuoli (+5). Na Njivici, kjer so šuole barskega kamuna, so vpisali 9 otruok v vartac (-2) in 36 šuolarju v primarno šuolo (-3).

Na Ravanci v Reziji je 19 vpisanih v vartac (-3), 21 v primarno šuolo (+5) in 10 v nižjo srednjo šuolo.

V Kanalski dolini v vartacih in primarnih šuolah imajo trijezični pouk. Od šetemberja bo 18 otruok v vartacu v Ukvah (tarkaj ku lietos), 17 v Žabnicah (+9) in 49 na Tarbižu (-10). Primarno šuolo bo obiskalo 51 otruok v Ukvah (-1) in 111 na Tarbižu (+4), kjer bo v nižji sriednji šuoli 106 učencev (-5).

Per l’anno scolastico 2021-2022 alle scuole d’infanzia delle Valli del Natisone sono stati iscritti 96 bambini, ovvero 15 in meno rispetto all’anno scolastico in corso. Nell’anno scolastico 2015-2016, invece, a frequentare le scuole d’infanzia di Azzida/Ažla, San Leonardo/Svet Lienart, Pulfero/Podbuniesac e bilingue di San Pietro al Natisone/Špietar erano 179 bambini. In sette anni il numero è sceso di 83 bambini, ovvero di oltre il 46%.

Il dato conferma in modo lampante la crisi demografica della Slavia. Le culle sono ferme, le scuole vanno svuotandosi e la situazione continua a peggiorare.

Anche se conta 8 iscritti in meno rispetto all’anno scorso, a San Pietro la scuola d’infanzia bilingue continua a registrare il dato migliore, con 50 bambini registrati in vista dell’inizio delle attività didattiche a settembre. Il numero corrisponde a oltre il 52% di tutta la popolazione in età prescolare delle Valli del Natisone. Azzida conta 19 iscritti (+3), Pulfero 14 (-1) e Merso Superiore/Gorenja Miersa 42 (-1). Anche le scuole primarie registrano un numero d’iscrizioni in calo. Quello più alto è di nuovo quello della scuola con lingua d’insegnamento italiana e slovena di San Pietro al Natisone, dove i bambini saranno 140 (-10), mentre in paese saranno 56 i bambini che frequenteranno la scuola con lingua d’insegnamento italiana (-12); a Merso Superiore, invece, gli alunni saranno 42 (-1). Minore sarà il calo alle scuole secondarie di primo grado. A San Pietro, a frequentare quella bilingue saranno 77 ragazzi (+3), mentre 80 frequenteranno quella con lingua d’insegnamento italiana. Sono 32, invece, gli iscritti al plesso di Merso Superiore (-6).

Diamo un’occhiata anche al numero d’iscritti alle scuole in cui, in provincia di Udine, è impartita almeno qualche ora d’insegnamento dello sloveno.

A Prepotto ci saranno 16 bambini alla scuola d’infanzia (-9) e 63 alla primaria (numero stabile rispetto all’anno scolastico in corso). A Taipana/Tipana gli iscritti alla scuola d’infanzia saranno 11 (-1), mentre 14 quelli alla scuola primaria (+5). A Vedronza/Njivica (Lusevera/Bardo), sono 9 i bambini iscritti alla scuola d’infanzia (-2) e 36 quelli iscritti alla primaria (-3).

A Prato di Resia/Ravanca sono 19 gli iscritti alla scuola d’infanzia (-3), 21 gli iscritti alla scuola primaria (+5) e 10 quelli che frequenteranno la scuola secondaria di primo grado.

Nelle scuole d’infanzia e primarie della Valcanale è attiva la sperimentazione del progetto plurilingue. A settembre di quest’anno la scuola d’infanzia di Ugovizza/Ukve sarà frequentata da 18 bambini (numero stabile rispetto all’anno scolastico in corso), quella di Camporosso/Žabnice da 17 (+9), mentre quella di Tarvisio/Trbiž da 49 piccoli alunni (-10). Nelle scuole primarie saranno 51 gli iscritti a Ugovizza (-1) mentre quelli 111 a Tarvisio (+4), dove le scuole secondarie di primo grado saranno frequentate da 106 ragazzi (-5).

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp