6 Maggio 2015 / 6. maj 2015

Uscito lo Slovit di aprile
Izšel aprilski Slovit

Nel numero di aprile del bollettino “Slovit” che riporta informazioni sulla minoranza slovena in lingua italiana, in primo piano ci sono i seguenti temi: Il presidente Mattarella in Slovenia per rafforzare i rapporti bilaterali. Prima visita ufficiale in Slovenia del Capo dello Stato; Finalmente il bilinguismo si vede anche sull’autostrada Villesse-Gorizia. Autovie Venete ha iniziato a collocare i cartelli bilingui.

Aprilska številka informacijskega biltena “Slovit”, ki je namenjen italijansko govoreči javnosti, postavlja v ospredje naslednje teme: Predsednik Mattarella v Sloveniji, da bi okrepili meddržavne odnose. Prvi uradni obisk italijanskega predsednika v Slovenijo. Končno dvojezičnost na avtocestem odseku od Vileš do Gorice. Družba Autovie Venete je nastavila dvojezične table.

 

CLICCA PER LEGGERE IL BOLLETTINO/KLIKNI IN BERI BILTEN