Trijezična šola že od septembra_Scuola trilingue già da settembre

1Ukve solaV otroškem vrtcu in osnovni šoli v občini Naborjet-Ovčja vas bodo od septembra začeli izvajati eksperimentiranje večjezičnega šolskega modela. Tako je napovedal tamkajšnji odbornik za kulturo in šolstvo, Alberto Busettini.
»Odločili smo se, da bomo naložili v prihodnost doline in novim rodovom v prid. Naučiti se jezikov in jih govoriti ne pomeni samo ščititi naše korenine in našo kulturno dediščino, a tudi začeti pot odraščanja, ki ponuja mogočna logična orodja in tudi možnost, da bi nadaljevali izobrazbo in delali v bližnjih Avstriji in Sloveniji«, pojasnjuje odbornik. V sodelovanju z izkušenim profesorjem Gombosom z Univerze v Celovcu, bo Občina Naborjet-Ovčja vas ustanovila tehniško-znanstveni odbor, ki bo izdelal dokončni model, ki ga bodo spomladi predstavili Ministrstvu za šolstvo. »Profesor Gombos je zelo dober poznavalec Kanalske doline – poudarja Busettini –; delal je že za naš šolski zavod in je med drugim izdelal modele za dvojezične šole na avstrijskem Koroškem.« V delovnem omizju bodo zastopani tudi učitelji, starši in društva manjšinske skupnosti, da bi celotna Kanalska dolina bila soudeležena.
»S strani šole, prejšnjih občinskih uprav in društev slovenske in nemške manjšinske skupnosti je bilo v teh letih izvedeno obilo dela; zdaj je čas, da preidemo k bistvu,« razlaga Busettini. »Zato sem stopil na plin: v prejšnjih dneh smo eksperimentiranje predstavili družinam. To bo omogočilo preverjanje učinkovitosti novega modela v otroškem vrtcu in v prvem in drugem razredu osnovne šole. Od septembra bo torej pristop do nekaterih predmetov in panog v jeziku in zato se bomo obrnili na dvojezične učitelje ali učiteljice, ki furlanščino, slovenščino in nemščino govorijo kot materni jezik. Tem učiteljem bodo ob strani učitelji ukovške šole. Občinska uprava bo obnovila nekatere učilnice in multimedijsko učilnico. Tako bo olajšala inovativne učne metode, ki dobro ustrezajo večjezičnemu pristopu.«
Eksperimentiranje je nastalo v okviru projekta z naslovom »Cresco in più lingue: friulano, sloveno e tedesco« (»Odraščam v več jezikih: furlanščini, slovenščini in nemščini«), ki ga je Večstopenjski zavod Trbiž pripravil prav za občino Naborjet-Ovčja vas. Projekt spremlja konvencija, ki pri dosegi ciljev združuje Občino Naborjet-Ovčja vas, Zavod Bachmann, deželno agencijo za furlanski jezik Arlef in društva nemške in slovenske jezikovne skupnosti – Kanaltaler Kulturverein, Združenje Cernet, Središče Planika in Združenje Blanchini. Odbornik se bo naslednje leto z novim modelom in podatki o eksperimentiranju mudil na obisku na Ministrstvu za šolstvo, da bi dobil dokončno odobritev nove šolske ponudbe.
Da bi izvedla ta projekt, je občinska uprava skupaj s šolo Deželi predstavila prošnjo za financiranje posebnega projekta. Projektu je Občina Naborjet že namenila 18.000 evrov iz lastne blagajne, računa pa tudi na podporo iz postavke, ki jo posebnim vzgojnim projektom namenja Dežela. V ponedeljek, 19. junija, so ta projekt predstavili tudi podpredsedniku deželnega sveta Igorju Gabrovcu, ki se je mudil na obisku v Naborjetu prav za to, da bi se soočil z vprašanjem večjezične šole. Srečanja so se udeležili tudi odgovorna za slovensko jezikovno okence na Občini Anna Wedam (ki je sicer tudi pokrajinska predsednica SSO za Vidensko in predsednica Združenja Cernet) in člani vodstva društva Kanaltaler Kulturverein s predsednikom Alfredom Sandrinijem na čelu. Gabrovec je spomnil, da je želja po večjezičnem šolstvu v Kanalski dolini spet bila poudarjena na posvetu, ki sta ga novembra 2016 prav v Naborjetu organizirali združenji Cernet in Blanchini. Posvetu sta tudi sledila podpis skupne resolucije in izlet v dolini Fassa in Badia. Gabrovec je tudi opozoril na večletni trud, ki so ga krajevne občinske uprave in društva vložil v prid večjezičnemu šolstvu, kot tudi na zanimanje, ki so ga starši neprekinjeno dokazali in tako zagotovil projektu svojo podporo. (Luciano Lister)

11Srecanje na obciniNelle scuole dell’infanzia e primaria nel comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas il prossimo settembre sarà avviata la sperimentazione del modello plurilingue. A annunciarlo è Alberto Busettini, assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Malborghetto. «Abbiamo deciso di fare un grande investimento sul futuro della valle, per le future generazioni. Imparare e parlare le lingue vuol dire non solo tutelare le nostre radici e il nostro bagaglio culturale, ma anche intraprendere un percorso di crescita che fornisce potenti strumenti logici, oltre alla possibilità di poter studiare e lavorare anche nelle vicine Austria e Slovenia», spiega l’assessore.

Grazie alla collaborazione e all’esperienza del prof. Gombos dell’Università di Klagenfurt, il Comune di Malborghetto sta attivando un comitato tecnico-scientifico che produrrà il modello definitivo da presentare al ministero dell’Istruzione in primavera. «Il professor Gombos – spiega Busettini, – è un profondo conoscitore della Valcanale; ha già lavorato per il nostro istituto scolastico e ha, inoltre, costruito modelli di scuole bilingui per la Carinzia. Il tavolo di lavoro riunirà anche insegnanti, genitori e le associazioni di lingua, in modo tale che il percorso sia condiviso dall’intera comunità.

Grazie alla scuola, alle precedenti amministrazioni comunali e alle associazioni delle minoranze linguistiche slovena e tedesca molto lavoro è stato fatto in questi anni; ora è il momento di arrivare al dunque. È per questa ragione che ho voluto premere l’acceleratore: nei giorni scorsi la sperimentazione è stata presentata alle famiglie e permetterà di saggiare l’efficacia del nuovo modello nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo della primaria. Da settembre l’approccio ad alcune materie e aree disciplinari sarà, quindi, in lingua, avvalendosi di insegnanti madrelingua o bilingue, affiancati dalle insegnanti della scuola. L’amministrazione comunale ristrutturerà alcune aule, compresa quella informatica, al fine di agevolare metodologie di insegnamento innovative che ben si adattano ad un approccio plurilingue.

La sperimentazione è frutto di un progetto strutturato dall’Istituto Bachmann appositamente per il comune di Malborghetto-Valbruna dal titolo «Cresco in più lingue: friulano, sloveno e tedesco». Il progetto è accompagnato da una convenzione che vede uniti nel raggiungimento degli obiettivi del progetto il Comune di Malborghetto-Valbruna, l’Istituto Bachmann, l’Arlef e le associazioni delle minoranze linguistiche tedesca e slovena – Kanaltaler Kulturverein, Associazione Cernet, Centro Planika e Associazione Blanchini. All’assessore spetterà il compito, in primavera, di recarsi al ministero dell’Istruzione con il modello e i dati risultati dalla sperimentazione, per strappare al ministro un sì definitivo a favore di una scuola di cui beneficerà tutta la Valcanale.

Per realizzare questo progetto l’amministrazione comunale ha presentato alla Regione, assieme alla scuola, una domanda di finanziamento di progetto speciale. Al progetto il Comune ha già riservato 18.000 euro di fondi propri, ma conta anche sul sostegno del fondo riservato ai progetti speciali. Lunedì, 19 giugno, il progetto è stato presentato anche a Igor Gabrovec, vicepresidente del Consiglio regionale, giunto in visita a Malborghetto appositamente per affrontare l’argomento della scuola plurilingue. All’incontro hanno partecipato anche la responsabile dello sportello per la minoranza linguistica slovena del Comune, Anna Wedam (che è anche presidente per la provincia di Udine della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e presidente dell’associazione slovena Cernet) e alcuni membri del direttivo del Kanaltaler Kulturverein, tra cui il presidente Alfredo Sandrini. Gabrovec ha ricordato come il desiderio d’istruzione plurilingue in Valcanale sia stato nuovamente portato alla ribalta dal convegno organizzato a novembre 2016 dalle associazioni slovene Cernet e Blanchini a Malborghetto. A tale convegno sono seguite la firma di una risoluzione congiunta e una visita nelle valli di Fassa e Badia. Gabrovec ha, inoltre, evidenziato lo sforzo profuso da anni dalle amministrazioni pubbliche e dai circoli locali in favore di un’istruzione plurilingue. Rimarcando anche l’interesse costantemente dimostrato dai genitori riguardo alla tematica, ha assicurato il proprio sostegno al progetto.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp