SSO in sen. Fasiolo za trijezično šolo_Per la scuola trilingue in Valcanale

Bandelj Fasiolo webDa bi v Kanalski dolini ustanovili trijezično šolo bo najbrž potreben amandma k državnemu zaščitnemu zakonu za slovensko manjšino, saj le ta zdaj predvideva šole s slovenskim učim jezikom oziroma dvojezične slovensko-italijanske šole. Zakon 38/2001 pa v petem členu ščiti tudi nemško govoreče prebivalstvo v Kanalski dolini. Z vidika ekonomskega bremena bi zadeva bila relativna, saj bi se verjetno spremenilo že obstoječo šolsko ustanovo.
Do te ugotovitve so prišli pri Svetu slovenskih organizaciji-SSO, kjer vseskozi pozorno sledijo vprašanju trijezičnega šolanja, ki sta ga uradno pred leti predlagali občini Naborjet-Ovčja vas in Trbiž. Še posebej je SSO aktiven po srečanju 9. septembra lani z naborješko-oškim županom Borisom Preschernom. Takrat je župan deželnega predsednika Sveta slovenskih organizacij Walterja Bandlja, ki so ga spremljali pokrajinski predsednik za vidensko Riccardo Ruttar in člana Izvršnega odbora sicer domačina iz Kanalske doline Anna Wedam in Luciano Lister, zaprosil za pomoč pri ustanavljanju večjezične šole v Ukvah in sodelovanje z ustanovitvijo delovne skupine, ki bi spremljala celoten administrativni postopek.
Po omenjenem srečanju so pri SSO vzeli v pretres celotno zadevo in se odločili za nadaljne korake. Predsednik Bandelj je prišel v stik s senatorko Lauro Fasiolo (DS), ki mu je izrazila pripravljenost za sestanek s Preschernom, da bi uskladili nadaljne korake. V kratkem pa bo predlagan tudi skupen obisk SSO in SKGZ pri Ladincih v avtonomni pokrajini Bocen, kjer že obstaja trijezičnen pouk, sicer v ladinščini, nemščini in italijanščini.
Uvedba pouka v treh jezikih, italijanščine, nemščine in slovenščine, je življenjskega pomena za zaščito narodnega in jezikovnega bogastva v Kanalski dolini. Obenem bi se mladim omogočilo tudi širša kulturna obzorja za strokovne in delovne možnosti.
»Naša mladina v tej dolini danes nima pogojev, da bi se naučila ne slovenščine in ne nemščine, zaradi tega sem svojega sina vpisal v nemško-slovensko dvojezično šolo na avstrijskem Koroškem«, je povedal Preschern na srečanju z delegacijo SSO. Dodal je še, da je za oba jezika dodeljenih premalo učnih ur in še manj finančnih sredstev. To pa je nedopustno, je še ugotovil naborješko-oški župan, ker se po drugi strani javna sredstva za slovensko narodno skupnost v Kanalski dolini uporabljajo za druge stvari, celo za pleskanje pročelja stavb.
Wedamova in Lister sta podčrtala, da si prebivalci zelo želijo trijezične šole. Občinska sveta v Naborjetu-Ovčji vasi in na Trbižu sta pred leti odobrila sklep, po katerem je bila na šolske in krajevne oblasti naslovljena prošnja za trijezičen pouk. Pristojni organi pa se na ta sklep niso nikoli odzvali. (NA FOTOGRAFIJI PREDSEDNIK BANDELJ IN SEN. FASIOLO)

Per istituire una scuola trilingue in Valcanale sarà probabilmente necessario un emendamento alla legge statale di tutela della minoranza slovena. Al momento, difatti, questa prevede solamente scuole con lingua d’insegnamento slovena o bilingui sloveno-italiano, ma all’articolo 5 la legge 38/2001 tutela anche le popolazioni germanofone della Valcanale. Gli onei finanziari, inoltre, sarebbe relativi, visto che con ogni probabilità si andrebbe a modificare l’istituzione scolastica già esistente.
È quanto ha potuto verificare la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, che segue con costante attenzione la questione dell’insegnamento trilingue, proposto ufficialmente dai comuni di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas e Tarvisio/Trbiž anni fa. La Sso è attiva soprattutto a seguito dell’incontro del 9 settembre scorso col sindaco di Malborghetto-Valbruna, Boris Preschern. In quella sede al presidente regionale, Walter Bandelj – accompagnato dal presidente per la Provincia di Udine, Riccardo Ruttar e dai membri del comitato esecutivo provenienti dalla Valcanale, Anna Wedam e Luciano Lister – il sindaco ha chiesto aiuto per giungere all’istituzione di una scuola plurilingue ad Ugovizza/Ukve e collaborazione tramite l’istituzione di un gruppo di lavoro, che accompagni l’intero iter amministrativo.
Successivamente a questo incontro la Sso ha preso in esame l’intera questione e compiuto come muoversi. Il presidente Bandelj ha avuto contatti con la senatrice Laura Fasiolo (Pd), che si è detta disponibile ad un incontro con Preschern per stabilire come muoversi. A breve sarà avanzata, inoltre, la proposta di una comune visita di Sso ed Unione culturale economica slovena-Skgz ai ladini nella provincia autonoma di Bolzano, dove l’insegnamento trilingue già esiste – ovvero in ladino, tedesco ed italiano.
L’introduzione dell’insegnamento in tre lingue, italiano, tedesco e sloveno è di vitale importanza per la tutela della ricchezza etnolinguistica della Valcanale. Al contempo offrirebbe ai giovani orizzonti culturali più ampi per le possibilità formative e lavorative.
«In questa valle i nostri giovani oggi non hanno le condizioni per imparare né lo sloveno né il tedesco e per questo ho iscritto mio figlio alla scuola bilingue tedesco-sloveno in Carinzia», aveva detto Preschern all’incontro con la delegazione della Sso aggiungendo, inoltre, che le ore d’insegnamento previste per entrambe le lingue sono troppo poche e ancor meno i mezzi finanziari loro riservati. Il sindaco di Malborghetto-Valbruna aveava affermato come questo sia intollerabile, visto che d’altro lato le risorse pubbliche per la comunità slovena in Valcanale vengono usate per altre cose, addirittura per tinteggiare le facciate delle case.
Wedam e Lister avevano rimarcato, da parte loro, come gli abitanti desiderino con forza la scuola trilingue. I consigli comunali di Malborghetto-Valbruna e di Tarvisio avevano deliberato anni fa in questo senso ed indirizzato alle autorità scolastiche e locali una richiesta di insegnamento trilingue. Ma gli organi competenti non hanno mai risposto a quelle deliberazioni. (NELLA FOTO IL PRESIDENTE BANDELJ E LA SEN. FASIOLO)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp