Srečanje Serracchiani-Mirošič_Incontro Serracchiani-Mirošič

Nadaljevanje konstruktivnega zasledovanja sporazuma med Slovenijo in Hrvaško glede spora okrog morske meje, saj bi le-ta predstavljal pozitivno sporočilo za celoten balkanski prostor, ki je še kako potreben, da se na njem uredijo podobne še nerešene situacije. Evropa bi morala posvetiti večjo pozornost Balkanu.

Tako sta menila predsednica Dežele Furlanije Julijske krajine Debora Serracchiani in slovenski veleposlanik v Rimu Iztok Mirošič, ki se po petih letih opravljanja pomembne zadolžitve v večnem mestu službeno vrača na zunanje ministrstvo v Ljubljano.

Veleposlanik – kateremu gre priznanje, da se je zelo potrudil za poživitev in utrditev odnosov, še predvsem kulturnih, a ne le, med obema narodoma -, je v sklopu svojih poslovilnih srečanj v torek, 11. avgusta, obiskal v Vidmu predsednico FJK Serracchianijevo.

»Odnosi med Italijo, Furlanijo Julijsko krajino in Slovenijo, ki so v minulih letih postali čedalje bolj tesni, utečeni in kakovostnejši, se bodo še dodatno okrepili s ponovnim zagonom Skupnega odbora med Deželo FJK in Slovenijo,« sta ocenila institucionalna predstavnika.

Ob omembi dela, ki pričakuje v naslednjih mesecih Skupni odbor FJK-Slovenija, je Serracchianijeva izpostavila čezmejno sodelovanje na zdravstvenem, okoljskem in infrastrukturnem področju: “Pomislimo samo na razvojne možnosti, ki se nam ponujajo, glede okoljskega varstva rek ter sodelovanja med tržaškim in koprskim pristaniščem,« je podčrtala.
Veleposlaniku, ki je izpostavil pomen dela, ki ga je Dežela opravila v korist slovenske manjšine ter določeno zaskrbljenost, povezano z uresničevanjem deželne reforme krajevnih uprav, je Serracchianijeva obrazložila, da bodo statuti snujočih medobčinskih zvez (Uti) upoštevali specifičnosti in zagotavljali zaščito slovenske narodne skupnosti ob upoštevanju obstoječe deželne in državne zakonodaje.
Glede vsedržavne volilne reforme, ki ne zagotavlja mesta v italijanskem parlamentu predstavniku slovenske manjšine, je predsednica Serracchiani dejala, da določitev vzhodnega volilnega okrožja v FJK omogoča to izvolitev.

Na srečanju je tekla beseda tudi o izzivih, pred katerimi stojita obe državi oz. dežela: sodelovanje v okviru Jadransko-jonske makroregije in v Evropi nasploh; glede žaveljskega uplinjevalnika, ki “bega” obmejne skupnosti, se bo v septembru odvijala storitvena konferenca.

Mirošiča bo v Rimu nadomestil nekdanji slovenski veleposlanik v Lizboni in Kopenhagnu, Bogdan Benko. Videmskega poslovilnega srečanja, ki je potekalo v prijateljskem vzdušju, sta se udeležili tudi slovenski konzulki v Trstu, Ingrid Sergaš in Eliška Kersnič Žmavc.
E’ necessario continuare la ricerca costruttiva di un accordo tra la Slovenia e la Croazia riguardo il contenzioso sui confini marittimi, anche perché questo rappresenterebbe un segnale positivo per tutta l’area dei Balcani che ha fortemente bisogno di essere stabilizzata. L’Europa dovrebbe dedicare maggiore attenzione ai Balcani. Lo hanno affermato la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani e l’ambasciatore sloveno a Roma Iztok Mirošič, che dopo cinque anni lascia l’incarico per ritornare presso il ministero degli Esteri a Lubiana.

L’ambasciatore – al quale è stato riconosciuto di essersi speso molto per vivacizzare i rapporti, soprattutto di collaborazione culturale, tra i due popoli – si è recato martedì 11 agosto dalla presidente Serracchiani in visita di commiato. “I rapporti fra l’Italia, il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, che negli ultimi anni sono diventati sempre più intensi e caratterizzati da una nuova qualità, miglioreranno ulteriormente con il riavvio dei lavori del Comitato congiunto tra la Regione e la Repubblica di Slovenia”, hanno valutato i due rappresentanti istituzionali.

Nel corso dell’incontro, cordiale e amichevole, sono stati ricordati i risultati raggiunti e quelli ancora da perseguire tra le due realtà territoriali. Particolare attenzione è stata dedicata ai lavori del Comitato congiunto FVG-Slovenia, che è stato ricostituito lo scorso aprile a Trieste. “In tale ambito attraverso specifici gruppi di lavoro ci stiamo confrontando concretamente – ha spiegato Serracchiani – sui molti versanti della collaborazione transfrontaliera, dalla sanità, all’ambiente alle infrastrutture: pensiamo solo alle opportunità che ci offrono, in termini di sviluppo, la tutela ambientale dei fiumi e la cooperazione tra i porti di Trieste e Capodistria”.

All’ambasciatore, che si è soffermato sull’importanza del lavoro svolto dalla Regione a favore della minoranza slovena e sulle preoccupazioni legate all’attuazione della riforma regionale degli Enti locali, Serracchiani ha voluto ricordare come gli statuti delle Uti considereranno tale specificità garantendo la tutela della comunità slovena con richiamo all’esistente normativa nazionale e regionale.

In merito alla riforma elettorale, che non garantisce il seggio nel Parlamento italiano ad un rappresentante della minoranza linguistica, Serracchiani ha evidenziato come la definizione della circoscrizione orientale del Friuli Venezia Giulia permette tale elezione.

Nell’evidenziare gli ottimi rapporti tra le due realtà, riconfermata di recente all’Expo di Milano, la presidente ha parlato con l’ambasciatore delle prossime sfide che attendono i due Paesi all’interno della macroregione Adriatico-Ionica e in Europa. Tra i temi caldi dell’area di confine è emersa la questione del rigassificatore di Zaule, per il quale si terrà in settembre la conferenza dei servizi.

Al rientro di Mirosic nella capitale slovena sarà Bogdan Benko, già ambasciatore a Lisbona e Copenhagen, ad essere nominato nuovo ambasciatore della Repubblica slovena in Italia.

All’incontro hanno partecipato i consoli sloveni a Trieste, Ingrid Sergašš e Eliška Kersnič Žmavc.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp