Slovenski šport v Benečiji_Sport in sloveno in Benecia

skupna-benecija-1Gibanje je zdravo, o tem ni dvoma. Več športa pomeni več zdravja. V luči sodelovanja med slovensko športno stvarnostjo v Italiji in šolskimi ter športnimi ustanovami v videmski pokrajini pa lahko to uveljavljeno razsvetljenje napreduje v koristen sklep, da v Benečiji več športa pomeni tudi več slovenščine.

V lanskem letu je ZSŠDI v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim institutom predstavilo izsledke študije o zunajšolskih dejavnostih otrok, ki obiskujejo slovenske šole in prišlo do neizpodbitne ugotovitve, da je znanje slovenskega jezika na splošno zelo pomanjkljivo. To izhaja iz vprašalnikov, na katere je odgovorilo nad 2000 učencev in dijakov. Drugo dejstvo je to, da imamo v naših športnih društvih veliko otrok, ki slovenščine ne poznajo, ker so hčere in sinovi neslovenskih družin, pa bi se radi prav ob sproščeni športni vadbi naučili vsaj nekaj osnov slovenskega jezika, če že ne aktivno, vsaj pasivno.

To je torej jezikovno stanje najmlajših članov slovenske narodnostne skupnosti v Italiji.

S strokovnjaki na jezikovnem področju se je ZSŠDI nad situacijo zamislilo in začelo iskati formule, kako bi lahko nastale vrzeli uspešneje premagovali. In tako je nastal širok športno jezikovni projekt, ki zaobjema vse območje dežele Furlanije Julijske krajine, kjer je naša slovenska narodnostna skupnost prisotna na teritoriju in predvsem  Benečijo, kjer jezikovno stanje predstavlja posebno poglavje.

Tako je v mesecu oktobru zaživel dolgoročen projekt z imenom Slovenščina naš jezik, ki je obogatil športno ponudbo namenjeno beneškim otrokom z novimi vsebinami pod vodstvom slovensko govorečih vaditeljev, za katerega so združili moči Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru, Planinska družina Benečije in Združenje slovenskih športnih društev v Italiji.

»Gre za plodno in zelo pomembno sodelovanje, ki nam pomaga pri izboljšanju in nadgradnji kompetenc na področju telesne vzgoje in nudi učencem dodatno oporo pri osvajanju slovenskega jezika in pri razvoju narodne identitete in občutka pripadnosti«, pravi ravnateljica dvojezične šole v Špetru dr. Sonja Klanjšček, ki se skupaj s številnimi družinami, ki so pristopili k projektu, veseli novih zunajšolskih pobud, ki jih prireja ZSŠDI. Kako športna dejavnost lahko pozitivno vpliva na nivo obvladanja slovenskega jezika  v Benečiji je razvidno iz analize naslednjih številk. 23 učencev nižje srednje šole in petega razreda osnovne šole se enkrat tedensko udeležuje rokometnega krožka, ki ga vodi profesorica slovenščine na špetrski srednji šoli in bivša igralka rokometa Vesna Jagodic. Skupno v enem šolskem letu je bilo rokometu namenjenih 45 ur vadbe.  Tjaša Šušteršič pa vodi delavnico osnovne motorike za zadnji letnik vrtca in prva dva razreda osnovne šole. Udeležuje se je 24 otrok, ki marljivo vadijo dvakrat na teden in bodo do konca šolskega leta v telovadnici preživeli skupno 60 ur. V občinskem bazenu v Čedadu pa potekajo tečaji plavanja, ki jih prirejata Planinska družina Benečije in ZSŠDI. 30 otrok se uči plavanja in osvaja elemente slovenskega jezika pod vodstvom slovensko govorečih trenerjev.

V naslednjih mesecih bodo v okviru projekta Slovenščina naš jezik v Benečiji zaživele tudi druge pobude v režiji Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Že konec meseca novembra bodo na nižji srednji šoli v Špetru izvedli etapo šolskega Jezikovnega poligona, ki je namenjen učencem in učenkam tretjega razreda. Sledile bodo plesne delavnice za osnovnošolce projekta Skokica pleše, v zimskem času pa bodo na vrsti Skokičin vrtiljak, deželno tekmovalni projekt ZSŠDI v igri med dvema ognjema in tečaj smučanja v sodelovanju s Planinsko družino Benečije in Osnovno organizacijo zamejskih učiteljev smučanja.

Ravnateljica Sonja Klanjšček zadovoljno ugotavlja, da je »projekt izvajan na zelo visoki strokovni ravni«. Da bo ponudba v bodočnosti še kakovostnejša, pa je v pripravi podpis protokola uradnega sodelovanja med Državno večstopenjsko dvojezično šolo v Špetru in ZSŠDI z namenom, da se otrokom v Benečiji zagotovi več športa v zunajšolskem času in torej več zdravja in več slovenščine.

Muoversi è sano, a riguardo non c’è dubbio. Più sport significa più salute. Grazie alla collaborazione tra la realtà dello sport della minoranza slovena in Italia e le istituzioni scolastiche e sportive della provincia di Udine, questa affermata illuminazione si può evolvere con un utile intervento, che fa sì che in Benecia più sport significhi anche più sloveno.

L’anno scorso l’Unione dei circoli sportivi sloveni in Italia-Zveza slovenskih športnih društev v Italiji ha presentato in collaborazione con l’Istituto sloveno di ricerche-Slori i risultati di uno studio sulle attività extrascolastiche dei bambini frequentanti le scuole con lingua d’insegnamento slovena e è giunto all’inconfutabile affermazione che la conoscenza dello sloveno sia genericamente molto lacunosa. Ciò risulta dai questionari cui hanno risposto oltre 2000 alunni e studenti delle scuole superiori. Un altra constatazione è che nei circoli sportivi della minoranza slovena ci sono molti bambini che non conoscono lo sloveno perchè provenienti da famiglie non di lingua slovena, ma a loro piacerebbe comunque, in un disteso allenamento fisico, imparare almeno qualche fondamento di lingua slovena – se non a livello attivo, almeno a livello passivo.

Questa è, quindi, la situazione linguistica tra i membri più giovani della comunità etnica slovena in Italia.

Con esperti in ambito linguistico, la Zsšdi ha riflettuto sulla situazione e iniziato a cercare formule con cui fronteggiare le lacune sorte. È nato, così, un ampio progetto sportivo-lingustico, attivato in tutta la zona della regione Friuli-Venezia Giulia dove la comunità etnica slovena è presente e soprattutto in Benecia, dove la situazione linguistica rappresenta un particolare capitolo.

A ottobre è sorto un progetto a lungo termine dal titolo Slovenščina naš jezik (Lo sloveno, la nostra lingua), che è andato a arricchire l’offerta sportiva rivolta ai ragazzi della Benecia di nuovi contenuti, sotto la regia di allenatori parlanti sloveno. Per questo progetto hanno unito le forze l’Istituto comprensivo con lingue d’insegnamento slovena e italiana di San Pietro al Natisone/Špietar, il circolo alpinistico Planinska družina Benečije e l’Unione dei circoli sportivi sloveni in italia-Zsšdi .

«Si tratta di una collaborazione fruttuosa e molto importante, che ci aiuta amigliorare e implementare le competenze nell’ambito dell’educazione fisica e che offre agli alunni un ulteriore supporto nell’apprendimento dello sloveno e nello sviluppo dell’identità etnica e del sentimento di appartenenza», dice la dirigente della scuola bilingue di San Pietro, dott. sa Sonja Klanjšček, che, assieme a numerose famiglie aderenti al progetto, è felice delle nuove iniziative extrascolastiche organizzate dalla Zsšdi. Come l’attività sportiva possa influenzare positivamente il livello di padronanza dello sloveno nella Slavia Friulana è evidente dall’analisi dei seguenti numeri. 23 alunni della scuola secondaria di primo grado e della classe quinta della scuola primaria partecipano una volta a settimana alle lezioni di pallamano tenute da Vesna Jagodic, professoressa di sloveno alla scuola secondaria di primo grado di San Pietro e ex giocatrice di pallamano. Nel complesso, in un anno scolastico sono state dedicate alla pallamano 45 ore di allenamento. Tjaša Šušteršič guida, invece, il laboratorio di motorietà di base per l’ultimo anno della scuola d’infanzia e le prime due classi della scuola primaria. A esso partecipano 24 bambini, che si allenano diligentemente due volte a settimana e che per la fine dell’anno scolastico avranno passato in palestra totali 60 ore. Alla piscina comunale di Cividale si svolgono, invece,i corsi di nuoto organizzati dalla Planinska družina Benečije e dalla Zsšdi. 30 bambini imparano a nuotare e apprendono gli elementi dello sloveno, diretti da allenatori che parlano sloveno.

Nell’ambito del progetto Slovenščina naš jezik, nei prossimi mesi in Benecia prenderanno il via anche altre offerte sotto la regia della Zsšdi. Già alla fine di novembre, alla scuola secondaria di primo grado di San Pietro si svolgerà una tappa del poligono sloveno scolastico Jezikovni poligon, rivolto alle alunne e agli alunni delle classi terze. Seguiranno i laboratori di ballo per gli alunni delle scuole primarie del progetto Skokica pleše (La pulce balla); in inverno toccherà a Skokičin vrtiljak (La giostra della pulce), a un progetto di competizione regionale nel gioco med dvema ognjema e a un corso di sci in collaborazione con la Planinska družina Benečije e con l’organizzazione di insegnanti di sci della minoranza slovena Osnovna organizacija zamejskih učiteljev smučanja.

La dirigente Sonja Klanjšček ha potuto constatare con soddisfazione che «il progetto viene eseguito a un livello tecnico molto avanzato». Affinché l’offerta sia in futuro ancora più qualitativa, si sta lavorando alla firma di un protocollo di collaborazione ufficiale tra l’Istituto comprensivo bilingue di San Pietro e la Zsšdi, allo scopo di assicurare ai bambini della Benecia più sport nei momenti extrascolastici e quindi più salute e più sloveno.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp