Slovenščina v Kanalski dolini je_Valcanale, tornato lo sloveno

Cernet Zmavc2. oktobra je v Kanalski dolini spet stekel pouk slovenščine v vrtcih in osnovnih šolah. Da bi do tega prišlo je začasno na pomoč priskočil Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu; za nadaljevanje pouka bosta pa na pomoč priskočili še krovni organizaciji Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno gospodarska zveza, ki se bosta na Deželi Furlaniji-Julijski krajini tudi pozanimali za primerno rešitev te vsakoletne težave. Sklep je bil sprejet na srečanju, ki se je odvijalo v petek, 29. septembra, na sedežu Združenja Don Mario Cernet v Ovčji vasi in ki so se ga udeležili minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, državna sekretarka Aleksandra Pivec, vodja sektorja za Slovence v zamejstvu pri Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Robert Kojc, predsednica Združenja Don Mario Cernet Anna Wedam, podpredsednik Slovenskega kulturnega središča Planika Rudi Bartaloth, predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj in predsednik Slovenske kulturno gospodarske zveze Rudi Pavšič. O dogovoru med Uradom in slovenskimi organizacijami v Kanalski dolini, po katerem bi obnovili poučevanje slovenščine v Ukvah in Žabnicah ter na Trbižu, naj bi tekla beseda tudi na prihodnji seji deželne posvetovanke komisije, ki bo v sredo 4. oktobra. Pri rešitvi se bosta neposredno angažirali krovni organizacij SSO in SKGZ. V šolskem letu 2016-2017 je Združenje Don Mario Cernet finančno priskocilo na pomoč trbiškemu Večstopenjskemu zavodu Trbiž, da bi se pouk slovenščine naprej odvijal v otroških vrtcih v Ukvah, v Žabnicah, na Trbižu in na Centralnem Trbižu ter v osnovnih šolah v Ukvah, na Trbižu in na Centralnem Trbižu. Učiteljica Alma Hlede je v omenjenih šolah slovenščino učila skupno 23 ur tedensko; k pouku se je prijavilo 289 otrok. Združenje Cernet, ki si je prevzelo to finančno breme, da bi ohranilo neprekinjeno prisotnost slovenščine med šolskimi klopmi v Kanalski dolini, je vsekakor od začetka pojasnilo, da je ta rešitev bila le začasna. Na Cernetu enostavno niso razpolagali z vsemi potrebnimi sredstvi za celoletno poučevanje slovenšcine. Z nekaterimi sredstvi je kasneje Združenju Cernet priskočilo na pomoč čedajsko Združenje Don Eugenio Blanchini. Pri ostalem delu teh finančnih sredstev in pri sredstvih za poučevanje med šolskim letom, ki se je pravkar začelo, se je zapletlo na Deželi Furlaniji-Julijski krajini in na posvetovalni komisiji za slovensko jezikovno manjšino. Na seji posvetovalne komisije, ki se je v Trstu odvijala 20. septembra, je deželni odbornik za kulturo Gianni Torrenti obljubil le, da bo Dežela čim prej ustrezno rešila problem. Na srečanju v Ovčji vasi se je govorilo tudi o letošnjih težavah pri organiziranju brezplačnega izvenšolskega pouka slovenščine, ki ga tradicionalno ponuja Slovensko kulturno središče Planika. Do lanskega šolskega leta se je ta za otroke in najstnike tedensko odvijal v društvenih prostorih v Ukvah. Planikinih tečajev se lahko vsako leto udeležijo bodisi začetniki bodisi tisti, ki že obvladajo slovenščino, ampak trenutne razmere tudi središču Planika ne dovoljujejo, da bi si naprej naložilo finančno breme in organiziralo te tečaje. Prisotni so tudi izkoristili priliko za izmenjavo mnenj o želji po trijezičnem oziroma štirijezičnem šolstvu v Kanalski dolini, ter o pobudah občin Trbiž in Naborjet-Ovčja vas na tem področju. V Ukvah se je že začel poskusni trijezični pouk v zadnjem letniku vrtca ter prvem in drugem razredu osnovne šole.

Il 2 ottobre è ripreso l’insegnamento dello sloveno nelle scuole della Valcanale sarà garantito anche nell’anno scolastico 2017-2018. Questo è avvenuto dopo l’incontro che si è svolto venerdì, 29 settembre, nella sede dell’Associazione/Združenje Don Mario Cernet a Valbruna/Ovčja vas, cui hanno partecipato il ministro per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Gorazd Žmavc, la segretaria di Stato, Aleksandra Pivec, il responsabile per l’ambito degli sloveni d’oltreconfine presso l’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Robert Kojc, la presidente dell’Associazione Don Mario Cernet, Anna Wedam, il vicepresidente del Centro culturale sloveno-Sks Planika, Rudi Bartaloth, il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene, Walter Bandelj, e il presidente dell’Unione culturale economica slovena, Rudi Pavšič. Dell’accordo tra i circoli sloveni della Valcanale e l’Ufficio per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo, sulla base del quale l’insegnamento dello sloveno riprenderà a Ugovizza, Camporosso e Tarvisio, probabilmete si parlerà anche nella riunione della Commissiore regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena mercoledì 4 ottobre. Alla soluzione della questione contribuiranno direttamente le due organizzazioni confederative della minoranza slovena – la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e l’Unione culturale economica slovena-Skgz –, che interverrano con la Regione Friuli-Venezia Giulia, affinché il problema non si ripresenti ogni anno. Nell’anno scolastico 2016-2017 l’associazione Cernet aveva offerto il proprio sostegno all’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio/Trbiž, affinché l’insegnamento dello sloveno potesse proseguire nelle scuole d’infanzia di Ugovizza/Ukve, Camporosso/Žabnice, Tarvisio/Trbiž e Tarvisio Centrale/Centralni Trbiž, nonché nelle scuole primarie di Ugovizza, Tarvisio e Tarvisio Centrale. L’insegnante Alma Hlede aveva prestato servizio nei plessi menzionati per un totale di 23 ore a settimana; all’insegnamento avevano aderito 289 bambini. L’associazione Cernet, che si era assunta questo onere per mantenere ininterrotta la presenza dello sloveno sui banchi delle scuole della Valcanale, aveva in ogni caso subito specificato come questa soluzione potesse solo essere temporanea. Il sodalizio, infatti, non disponeva dei fondi necessari allo svolgimento dell’insegnamento per tutto l’anno scolastico. Più tardi, all’associazione Cernet è giunta in sostegno economico con una quota l’Associazione/Združenje Don Eugenio Blanchini. Rispetto alla parte restante di questi fondi e ai fondi per l’insegnamento dello sloveno nell’anno scolastico in corso, sono sorte difficoltà alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla commissione consultiva per la minoranza slovena. All’ultima seduta della commissione, che si è svolta a Trieste il 20 settembre, l’assessore alla Cultura, Gianni Torrent,i ha solamente promesso che la Regione avrebbe dato quanto prima un’adeguata soluzione al problema. All’incontro di Valbruna si è parlato anche dei problemi relativi all’organizzazione dei corsi extrascolastici gratuiti di sloveno, ormai tradizionalmente offerti dal Centro culturale sloveno Planika. Rivolti a bambini e ragazzi, principianti e non, fino allo scorso anno scolastico si svolgevano una volta a settimana nei locali del Centro a Ugovizza. Ma le condizioni attuali non permettono neanche al Planika di continuare a sostenere il carico finanziario della loro organizzazione. I presenti hanno, inoltre, approfittato dell’occasione per uno scambio di opinioni circa la richiesta di istruzione tri- e quadrilingue in Valcanale, nonché circa le iniziative dei Comuni di Tarvisio e Malborghetto-Valbruna in questo ambito. A Ugovizza è già partito l’insegnamento trilingue (italiano-sloveno-tedesco) sperimentale per l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e le prime due classi della primaria.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp