Še brez oskrbe v domačih jezikih_Ancora senza cura nelle lingue locali

g. Alan Iacoponi, g. Gabriel Cimpoesu in p. Peter Lah/ don Alan Iacoponi, don Gabriel Cimpoesu e p. Peter Lah

Minilo je že eno leto, odkar je bivši trbiški župnik, gospod Claudio Bevilacqua, po župnijah Pastoralnega sodelovanja Trbiž sporočil vest o svojem odstopu. Bevilacqua, ki je zdaj star 76 let, je vodil župnijo Trbiž od leta 2002 do leta 2019. Odločitev je gospod Claudio s škofom sprejel potem, ko je ugotovil, da je zanj breme že zdavnaj bilo pretežko, saj so tamkajšnje skupnosti v zadnjih letih postopoma zapustili msgr. Dionisio Mateucig (župnik v Žabnicah in rektor na Svetih Višarjah), g. Giuseppe Morandini (župnik v Beli Peči, Rablju in na Kokovi) in g. Mario Gariup (župnik v Naborjetu- Ovčji vasi in Ukvah).

Novembra 2019 je mesto župnika na celem Pastoralnem sodelovanju Trbiž in tako na župnijah Trbiž, Žabnice, Bela Peč, Rabelj, Ukve in Naborjet-Ovčja vas prevzel gospod Alan Iacoponi. Gospod Iacoponi, ki je prej bil vikar v Guminu, je star 43 let. Rodil se je v Boliviji, a ima toskanske korenine. Trenutno mu v Kanalski dolini stalno pomaga le kaplan g. Gabriel Cimpoesu, 44-letni duhovnik, ki je po rodu iz Romunije. Ko se je gospod Iacoponi novembra lani predstavil skupnosti, je pokazal precejšnjo odprtost in obljubil, da se bo naučil slovenščine in nemščine.

Razen na Svetih Višarjah je v zadnjem letu na cerkvenem področju slovenščina v Ukvah in Žabnicah bila prisotna še posebej na pobudo vernikov, ki so prispevali z branjem, ali pri kakšni dvojezični molitvi; v Ovčji vasi še preko petja, ki so ga lani oživeli. Precejšnjo odprtost je od novembra lani do septembra letos pokazal g. Giovanni Driussi, ko je še posebej ob koncih tedna pomagal v župnijah Pastoralnega sodelovanja Trbiž.

Če izvzamemo p. Petra Laha, ki predvsem poleti skrbi za svetišče na Svetih Višarjah, duhovne oskrbe v slovenskem jeziku in drugih domačih jezikih v Kanalski dolini tudi v novem pastoralnem letu vsekakor ni. Tako je, odkar je novembra lani odšel p. Jan Cvetek, tik pred prihodom gospoda Iacoponija na Trbiž. 39-letni frančiškan iz Bohinja je od novembra 2018 vse do novembra lani pomagal še posebej v cerkvah, za katere je do svoje smrti bil odgovoren g. Mario Gariup. To je v Naborjetu, s podružničnimi cerkvami v Lužnicah, Šenkatriji in Ovčji vasi, in v Ukvah. Po izteku pogodbe med vidensko nadškofijo in slovensko frančiškansko provinco so verniki Kanalske doline sestavili pismo, s katerim so cerkvene predstojnike prosili, naj p. Cvetka spet sprejmejo v vidensko nadškofijo in ga k njim napotijo. Pismo je podpisalo okrog tisoč Kanalčanov iz cele Kanalske doline. Območje zmore le okoli pet tisoč prebivalcev. Dokument so predstavniki raznih župnij Kanalske doline izročili videnskemu nadškofu Andreji Brunu Mazzoccatu že decembra lani, na odgovor pa še naprej čakajo, prav tako na versko oskrbo v domačih jezikih. (Luciano Lister)

È trascorso un anno da quando l’ex parroco di Tarvisio/Trbiž, don Claudio Bevilacqua, ha annunciato alle parrocchie della Collaborazione pastorale le proprie dimissioni. Bevilacqua, che ora ha 76 anni, ha guidato la parrocchia di Tarvisio, allora sede foraniale, dal 2002 al 2019. Ha assunto la decisione di lasciare l’incarico di concerto con l’arcivescovo Mazzoccato, dopo avere rilevato come l’incarico gli fosse da tempo gravoso. Negli ultimi anni, infatti, è mancato dapprima mons. Dionisio Mateucig (parroco a Camporosso/Žabnice e rettore al santuario di Lussari/Svete Višarje), quindi don Giuseppe Morandini (parroco a Fusine, Cave del Predil e referente della comunità di Coccau) e, infine, don Mario Gariup (parroco a Ugovizza/Ukve e Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas).

A novembre 2019 l’incarico di parroco della Collaborazione pastorale di Tarvisio, con la cura delle parrocchie di Tarvisio, Camporosso, Fusine, Cave del Predil, Ugovizza e Malborghetto-Valbruna, è stato assunto da don Alan Iacoponi. Ha 43 anni e prima ha prestato servizio, da vicario parrocchiale, a Gemona del Friuli. È nato in Bolivia ed ha origini toscane. Ad aiutarlo in pianta stabile nelle parrocchie della Valcanale, come vicario parrocchiale, in questo momento c’è solo don Gabriel Cimpoesu, che ha 44 anni e viene dalla Romania.

Nel presentarsi alla comunità, l’anno scorso don Iacoponi aveva mostrato molta apertura, promettendo che avrebbe imparato anche lo sloveno e il tedesco.

Con l’eccezione di Lussari/Svete Višarje, nell’ultimo anno nella vita religiosa di Ugovizza e Camporosso lo sloveno è stato presente soprattutto su iniziativa dei fedeli, che hanno contribuito con letture, quando non con qualche preghiera bilingue; a Valbruna col canto. Un certo coinvolgimento rispetto alla multiculturalità della fede locale è stato dimostrato da don Giovanni Driussi, che tra novembre 2019 e settembre di quest’anno ha prestato aiuto nelle parrocchie della Collaborazione pastorale soprattutto nei fine settimana.

Escludendo p. Peter Lah, che si occupa del santuario di Lussari in particolar modo nei mesi estivi, nel nuovo anno pastorale della Valcanale ancora non c’è cura spirituale in sloveno e nelle altre lingue tradizionali. Questa situazione si protrae da novembre dell’anno scorso, quando, poco prima dell’arrivo di don Iacoponi a Tarvisio, è partito p. Jan Cvetek. Il padre francescano, che ha 39 anni e proviene da Bohinj, aveva prestato aiuto soprattutto nelle parrocchie di cui fino alla morte era stato titolare don Mario Gariup, ovvero a Malborghetto, con le filiali di Bagni di Lusnizza, Santa Caterina e Valbruna/Ovčja vas, e Ugovizza/Ukve.

Allo scadere del relativo accordo tra l’arcidiocesi di Udine e la provincia francescana slovena i fedeli della Valcanale hanno preparato una lettera, con cui hanno chiesto agli esponenti del clero diocesano competenti di accogliere nuovamente p. Cvetek nell’arcidiocesi di Udine, indirizzandolo alle loro comunità. La lettera è stata sottoscritta da un migliaio di fedeli da tutte le località valcanalesi – e nella valle risiedono circa cinquemila abitanti. Il documento è stato consegnato dai rappresentanti di varie parrocchie della Valcanale all’arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzoccato, già a dicembre dell’anno scorso. La risposta alla lettera, tuttavia, deve ancora arrivare, così come la cura delle anime nelle lingue locali.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp