»Rešitev iz težav je le skupna«_«Insieme troveremo le soluzioni»

Mariano Zufferli webV Kobaridu je 20. januarja potekalo 48. novoletno srečanje Slovencev iz Videnske pokrajine in Posočja. V sklopu srečanja je najprej potekala okrogla miza na temo demografije na obeh straneh nekdanje meje in sodelovanju med Benečijo in Posočjem. V imenu občinskih uprav z italijanske strani je govoril špietarski župan Mariano Zufferli. “Vsem prinašam najlepše pozdrave v svojem imenu in v imenu vseh županov navzočih občinskih uprav. Iskreno se vam zahvaljujem, da ste nas povabili na to srečanje, ki nam pomeni zelo lepo priložnost za pogovore in razprave in za to, da pripravimo boljšo prihodnost našemu ozemlju in našim ljudem. Tudi zaradi tega, ker ima to področje na stiku italijansko slovenske meje z mnogih zornih kotov enake zemljepisne, družbene in kulturne značilnosti. Prav zaradi tega so si problemi, s katerimi se spoprijemamo, zelo podobni. Skupaj lahko najdemo učinkovite rešitve zanje. Pred desetimi leti so popolnoma odprli mejo med Italijo in Slovenijo. Praktično je od meje ostala v skupni evropski hiši samo še administrativna črta. Res je, to ni imelo čudežnega učinka na reševanje problemov. Še več, nekateri problemi so se, zlasti na naši strani, zaostrili, kot nam to očitno kaže demografska težnja. V vsakem primeru pa se je okrepilo sodelovanje. Z Zgornjo Soško dolino sodelujejo občinske uprave, sodelujejo šole (na primer dvojezična večstopenjska šola v Špetru in tista iz šolskega središča v Tipani), sodelujejo kulturna društva, sodelujejo gostinci in turistični delavci, športniki in civilna zaščita … V večini primerov pa je vse prepuščeno osebni pobudi. Nujno je potreben režijski prostor, da bi tako pripomogli k trajnosti in razvoju sodelovanja, tudi z izdelavo lestvice prioritet. Z naše strani predlagamo, da bi na obeh straneh tega ozemlja izbrali župana ali njegovega pooblaščenca, ki bi imel nalogo, da skrbi za stalne stike, nenehno informira o vsem svoje kolege in, kadar bi bilo to potrebno, skliče delovne sestanke. Na italijanski strani so občinske enote zelo majhne, nekatere so izredno majhne, in nimajo zadostne moči in struktur, da bi enakovredno vodile razgovore s tremi občinskimi upravami Posočja/Zgornje Soške doline. Tako se dogaja, da morajo slednje voditi pogovore z večjimi upravnimi enotami furlanske nižine. To nas oškoduje pri možnosti pristopa k evropskim razpisom in nas še bolj potiska na rob razvoja. Pri tem nam reforma krajevnih avtonomij v Furlaniji-Julijski krajini prav nič ne pomaga. Naše občine so vključili v medobčinske teritorialne zveze (Uti), v katerih pa imajo v primerjavi z velikimi nižinskimi središči zelo malo demografske in ekonomske veljave. Na tak način tvegamo, da naših problemov in naših predlogov ne bo nihče zadostno upošteval. Medobčinska teritorialna zveza iz Železne doline – Kanalske doline se je že rodila kot zakrnela, ker ji ni uspelo združiti v sebi pomembnih občin tistega obmejnega področja, za katerega je značilno – in to je edini primer v Evropi – da se tam govorijo štirje jeziki. Mi smo se bojevali za to, da bi v okviru nadiške medobčinske zveze imeli pravno valenco, Dežela pa nas ni hotela poslušati. Zaradi tega se nahajamo v težki situaciji, saj nimamo na razpolago ustanove, ki bi združevala in predstavljala ve naše občine in bi se bila sposobna dogovarjati tudi z Zgornjo Soško dolino. Vendar se ne nameravamo predati. Združiti se moramo in ponovno postaviti bodoči deželni upravi Furlanije-Julijske krajine zahtevo, naj preveri izvajanje reforme krajevnih uprav, tako da bo mejno in gorsko področje lahko delovalo avtonomno. Samo na tak način bomo lahko svojo usodo krojili sami. Sedaj imamo zvezane roke. Prosimo kolege iz Zgornje Soške doline in samo vlado Republike Slovenije, naj upoštevajo to našo težko upravno situacijo in naj predstavijo naše neudobje in naša prizadevanja na dvostranskih odnosih, ki jih imajo z deželo Furlanijo-Julijsko krajino. Našo zahtevo po krajevni samostojni vladi krepi navzočnost slovenske jezikovne skupnosti. Na našem ozemlju je ta jezikovna skupnost prisotna. To je vir za kulturni, pa tudi za gospodarski razvoj področja. Sam zaščitni zakon št. 38/2001 predvideva gospodarske posege, ki naj bi bili usmerjeni v razvoj ozemelj v Nadiških in Terskih dolinah, v Dolini Rezije in v Kanalski dolini. Ta zakonska odredba, ki je v veljavi že 17 let, uveljavlja neke vrste “prosto carinsko cono”, za katero so dovoljene izredne investicije. Od leta 2001 do danes pa tega zakona niso dopolnili, kakor smo si želeli, z državnimi in deželnimi dotacijami. Ura je že, da se to naredi.”

Nell’ambito del 48° incontro degli sloveni della provincia di Udine e dell’Alta valle dell’Isonzo, il 20 gennaio a Kobarid ha avuto luogo avrà una tavola rotonda nel corso della quale i sindaci e altri ospiti invitati di entrambi hanno trattato della tragica situazione demografica nelle Valli del Natisone e del Torre e le possibili risposte per il futuro. A nome delle amministazioni comunali del versante italiano ha parlato il sindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli. Ecco il suo intervento. “Porgo i miei migliori saluti a nome mio e dei Sindaci e delle Amministrazioni Comunali presenti. Vi ringrazio per averci invitato a questo incontro che per noi è proprio una bella occasione per parlare e discutere, e per dare un migliore futuro ai nostri territori e alla nostra gente. Anche perché il territorio a cavallo del confine italo-sloveno presenta caratteristiche geografiche, sociali e culturali per molti versi comuni. Perciò simili sono anche i problemi che ci troviamo adaffrontare. Insieme possiamo trovare soluzioni efficaci. Dieci anni fa il confine tra Italia e Slovenia è stato completamente aperto. In pratica è rimasta solo una linea amministrativa nella comune casa europea. Certo, ciò non ha avuto l’effetto miracoloso di risolvere i problemi. Anzi alcuni, soprattutto sul nostro versante, si sono acuiti, come ben evidenziato dall’andamento demografico. In ogni caso, la collaborazione è aumentata. Collaborano con l’Alta Valle dell’Isonzo le amministrazioni comunali, collaborano le scuole (è il caso dell’istituto bilingue di San Pietro al Natisone e del plesso di Taipana), collaborano le associazioni culturali, collaborano i ristoratori e gli operatori turistici, collaborano gli sportivi, collabora la protezione civile… Nella maggior parte dei casi, però, tutto è lasciato all’iniziativa personale. C’è necessità di una cabina di regia per dare continuità e sviluppo alla collaborazione, anche stilando una graduatoria di priorità. La nostra proposta è di individuare su entrambi i versanti un sindacoo suo delegato incaricato di tenere costantemente i contatti, informare i colleghi e, se necessario, convocare riunioni operative. I Comuni dalla parte italiana hanno piccole dimensioni, molti addirittura piccolissime, e non hanno la forza e la struttura per dialogare alla pari con i tre Comuni del Posočje/Alta Valle dell’Isonzo. Così questi ultimi si trovano costretti a dialogare con gli enti più grossi della pianura friulana. Questo ci penalizza nella partecipazione ai bandi europei e ci pone ulteriormente ai margini dello sviluppo. La riforma delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia non ci aiuta. I nostri Comuni sono stati inseriti in Unioni territoriali intercomunali (Uti), nelle quali, al cospetto dei grossi centri della pianura hanno scarso peso demografico ed economico. Così i nostri problemi e le nostre proposte rischiano di non essere prese nella giusta considerazione. L’Uti del Canal del Ferro-Vacanale è nata monca non essendo riuscita ad aggregare importanti Comuni di quel territorio di confine caratterizzato dalla presenza, caso unico in Europa, della presenza di quattro lingue. Noi abbiamo combattuto per avere una valenza giuridica all’interno della ‘Uti del Natisone ma la Regione non ha voluto ascoltarci. Di conseguenza ci troviamo in una situazione difficile in quanto non disponiamo di un ente che unisca e rappresenti tutti i nostri Comuni e sia in grado di dialogare anche con l’Alta valle dell’Isonzo. Ma non intendiamo arrenderci. Dobbiamo unirci e reiterare alla prossima amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la richiesta di rivedere l’applicazione della riforma degli Enti Locali, affinché il territorio di confine e montano possa operare in autonomia; Solo così potremo essere artefici del nostro destino. Ora abbiamo le mani legate. Chiediamo ai colleghi dell’Alta Valle dell’Isonzo e allo stesso Governo della Repubblica di Slovenia di tenere in conto la nostra difficile situazione amministrativa e di fare presenti il nostro disagio e la nostra aspirazione nei rapporti bilaterali che intrattengono con la Regione Friuli Venezia Giulia. La nostra richiesta di autogoverno locale è rafforzata dalla presenza della minoranza linguistica slovena. Essa è una risorsa anche perlo sviluppo economico, oltre che culturale del territorio. La stessa legge di tutela 38/01 prevede interventi economici volti allo sviluppo dei territori di Valli del Natisone e del Torre, della Val Resia e della Valcanale. Questa disposizione legislativa, invigore da 17 anni rappresenta una sorta di “zona franca”, nella quale sono consentiti investimenti straordinari. Purtroppo, dal 2001 a oggi non è stata implementata, come si auspicava, da stanziamenti statali e regionali. È ora che venga fatto.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp