Resia, medie salve grazie agli sloveni_Rezija, Slovenci rešujejo šolo

Sola v Reziji webLunedì 11 gennaio, nel tardo pomeriggio, presso la scuola secondaria di primo grado di Resia, facente parte dell’istituto comprensivo di Trasaghis, è stata convocata un’assemblea alla quale sono stati invitati i genitori degli alunni frequentanti la classe quinta della scuola primaria che il prossimo anno inizieranno il percorso formativo nella scuola media. L’incontro, condotto da due insegnanti della locale scuola, ha avuto lo scopo di presentare il modello orario attualmente in vigore e le proposte didattiche e organizzative della sede di Resia. Ormai da diversi anni, visto l’esiguo numero di bambini in età scolare presenti nel comune, questo appuntamento è atteso con una certa apprensione. Infatti già da tempo si prospetta il rischio di una possibile chiusura delle scuole. Anche quest’anno, come il precedente, i bambini residenti nel comune che dovrebbero frequentare la classe prima media sono 3 e con tali numeri, viste le normative in vigore, i timori sono più che fondati. Durante la riunione è emerso che fortunatamente, anche per l’anno scolastico 2016/2017, a Resia non ci saranno variazioni sostanziali e l’organico rimarrà invariato. Questa favorevole situazione non è dovuta a buonismo nei confronti della nostra comunità, ma come sottolineato anche dall’insegnante referente, è una positiva conseguenza dell’applicazione delle normative di tutela della minoranza linguistica slovena nella quale il comune di Resia è inserito e che consentono inoltre ai ragazzi di approfondire durante l’orario scolastico alcuni aspetti della cultura resiana. In più contesti emerge che la presenza delle scuole sul territorio comunale è fondamentale affinchè le famiglie, già purtroppo costrette ad un pendolarismo lavorativo giornaliero, decidano di continuare a far crescere i propri figli in una realtà di montagna impegnativa, ma nello stesso tempo ricca di valori altrove affievoliti. Negli ultimi anni sono stati diversi i ragazzi che dai comuni limitrofi hanno deciso di venire a scuola a Resia; questo anche grazie ai continui investimenti del comune di Resia per migliorare le strutture e le dotazioni tecnologiche del plesso. Inoltre l’orario settimanale su cinque giorni con tre rientri pomeridiani consente un’offerta formativa di qualità, permettendo lo svolgimento di attività laboratoriali, di recupero e potenziamento che sono più difficilmente attuabili in plessi con un’orario settimanale ridotto e con un alto numero di alunni. Dallo scorso anno per agevolare le famiglie non residenti a Resia il comune ha ativato un servizio di scuolabus da Resiutta a Resia e ha ridotto ulteriormente il costo del servizio di refezione scolastica, quest’ultimo particolarmente apprezzato poichè i pasti sono preparati direttamente dalla mensa interna alla scuola. E’ positivo sottolineare la collaborazione della scuola di Resia con il Parco regionale delle Prealpi Giulie che permette di svolgere delle attività di educazione ambientale sul territorio con personale altamente qualificato e apprezzate dei ragazzi. (Sandro Quaglia)

V ponedeljek, 11. januarja, je v poznih popoldanskih urah potekala v prostorih nižje srednje šole v Reziji, ki deluje v sklopu večstopenjske šole iz Trasagisa, srečanje staršev otrok, ki obiskujejo peti razred osnovne šole in ki bodo s prihodnjim šolskim letom vstopili v prvi razred nižje srednje šole. Namen srečanja, ki sta ga vodila dva člana učnega osebja z rezijanske šole, je bil predstaviti potek tedenskega urnika in didaktičnih ter organizacijskih ponudb šolskega sedeža v Reziji. Že nekaj let predstavlja to letno srečanje, glede na nizko število osnovnošolskih otrok v občini, precej negotovosti, ker se že nekaj časa čuti bojazen, da bi lahko prišlo do morebitnega zaprtja šole. Tudi letos, kot minulo leto, so v občini trije otroci, ki bi morali obiskovati prvi razred njižje srednje šole in s tako nizkim številom, glede na veljavne normative, je vsak strah več kot utemeljen. Med sejo je na srečo prišlo na dan, da tudi za šolsko leto 2016/2017 ni v Reziji bistvenih sprememb in tudi osebje ostane na istem mestu. To naklonjeno situacijo vsekakor ne gre pripisati kakšni posebni odprtosti do naše skupnosti, temveč, kot je poudaril odgovorni šolnik, gre za pozitivni učinek izvajanja zakona za zaščito slovenske manjšine, v sklopu katerega je vključena tudi občina Rezija, kar tudi omogoča dijakom, da lahko v sklopu šolskega pouka poglabljajo nekatere vidike rezijanskega kulturnega izročila. V več okoliščinah je prišlo do izraza, kako je prisotnost šole v samem kraju bistvenega pomena, da se družine, ki se zaradi službenih dolžnosti že itak morajo stalno voziti, odločijo, da njihovi otroci nadaljujejo vzgojno pot v tej nelahki gorski stvarnosti, ki pa je istočasno bogata na tistih vrednotah, ki so morda drugod že kar oslabljene. V zadnjih letih se je kar nekaj otrok iz sosednjih občin odločilo za šolanje v Reziji, za kar gre zasluga tudi občini sami, ki stalno vlaga v izboljšanje same strukture kot tehnične opreme šolskega zavoda. Poleg tega tudi urnik, ki predvideva na petih dneh tedenskega pouka kar trikrat popoldanski pouk. To omogoča večjo izobrazbeno kakovost z dodatnimi aktivnostmi v laboratorijih, z nadoknadenim poukom in s pospeševanjem učenja, kar je težje izvedljivo v zavodih z manjšim tedenskim urnikom in večjim številom dijakov. Z lanskim letom je občinska uprava uvedla šolabus s furlanske Bile (Resiutta) do Rezije in s tem prišla na pomoč družinam, ki ne živijo v Reziji. Naknadno je tudi znižala stroške šolske malice, kar je bilo še zlasti dobro sprejeto, tudi ker so obedi neposredno pripravljeni v domači šolski menzi. V pozitivnem smislu je treba tudi podčrtati sodelovanje med rezijansko šolo in Deželnim parkom Julijskega predgorja, ki omogoča, da se odvijajo na ozemlju dejavnosti naravovarstvene vzgoje z visoko kvalificiranim osebjem, kar tudi sami dijaki zelo cenijo. (Sandro Quaglia)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp