Priznati večjezični šolski model_Per riconoscere il modello plurilingue

11Odrascam v vec jezikihObčina Naborjet-Ovčja vas bo do konca aprila finančno podprla projekt »Odraščam v več jezikih: furlanščini, slovenščini in nemščini«, ki ga izvajajo v šolskem poslopju v Ukvah. K projektu delno finančno prispevata tudi Združenje Don Mario Cernet in društvo nemško govorečih Kanalčanov Kanaltaler Kulturverein, s tem, da za en mesec krijeta stroške za poučevanje.

Kot smo že poročali v prejšnjih mesecih, se v okviru projekta otroci iz zadnjega letnika otroškega vrtca in prvega ter drugega razreda osnovne šole učijo nekaterih predmetov tudi v domačih jezikih. Poleg italijanščine so tako učni jeziki tudi slovenščina, nemščina in furlanščina; učenci imajo tudi ure angleščine. Izvajanje projekta zgleda ob upoštevanju rezultatov pri učencih uspešno; zelo dober je tudi odziv staršev in učnega osebja. Projekt predstavlja pomemben korak naprej večjezičnemu šolskemu sistemu naproti, vendar gre le za projektno dejavnost. Končni cilji seveda ostajajo tako redna finančna podpora, pridobitev potrebnih učnih kadrov in uradno priznanje novega večjezičnega šolskega modela s strani Ministrstva za šolstvo. Za dokončno uradno priznanje si še naprej posebno prizadevata Občini Naborjet-Ovčja vas in Trbiž. Prav v okviru projekta ustanavljanja večjezičnega šolskega sistema je na skupno pobudo odbornikov za šolstvo obeh občin, Alberta Busettinija in Barbare Lagger, že oktobra lani nastala mednarodna znanstvena komisija, ki bo izdelala fleksibilen model večjezičnega kurikuluma za šole vseh stopenj v okviru Večstopenjskega zavoda Trbiž. Prav ta model naj bi predstavili na Ministrstvu za šolstvo. Komisijo sestavljajo Fabiana Fusco z Univerze v Vidnu, Mihaela Knez s Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik na Univerzi v Ljubljani, Alexandra Krause z Univerze na Dunaju in Walter Tomada s Centra za dokumentacijo, raziskovanje in učno eksperimentiranje za furlansko šolo Docuscuele. (Luciano Lister)

Fino a fine aprile il Comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas finanzierà il progetto «Cresco in più lingue: friulano, sloveno e tedesco», al momento in sperimentazione nel plesso scolastico di Ugovizza/Ukve. Garantendo la copertura di un mese d’insegnamento, contribuiscono all’iniziativa anche l’associazione slovena Don Mario Cernet e il circolo della minoranza tedesca valcanalese Kanaltaler Kulturverein.

Come già riportato nei mesi scorsi, nell’ambito del progetto i bambini dell’ultimo anno della scuola d’infanzia e delle classi prima e seconda della scuola primaria imparano alcune materie anche nelle locali lingue minoritarie. Accanto all’italiano, sono così lingue veicolari anche lo sloveno, il tedesco e il friulano; agli alunni è, inoltre, insegnata anche la lingua inglese. In base ai risultati conseguiti finora dai ragazzi l’attuazione del progetto sembra essere di successo; molto buono è, inoltre, il gradimento registrato dall’iniziativa tra genitori e insegnanti. Il progetto, che rappresenta un importante passo in avanti verso un sistema scolastico plurilingue, costituisce tuttavia solo un’attività a progetto. Gli obiettivi finali continuano a restare, quindi, un finanziamento regolare dell’iniziativa, l’ottenimento delle cattedre necessarie e il riconoscimento ufficiale di un nuovo modello scolastico plurilingue da parte del Ministero dell’Istruzione.

Ai fini di un riconoscimento ufficiale definitivo si stanno adoperando in particolar modo i Comuni di Malborghetto-Valbruna e Tarvisio/Trbiž. Proprio nell’ambito del progetto d’istituzione di un sistema scolastico plurilingue, su iniziativa degli assessori all’istruzione dei due comuni, Alberto Busettini e Barbara Lagger, a ottobre dell’anno scorso è stata istituita una commissione scientifica internazionale, che sta preparando un modello flessibile di curriculum plurilingue per le scuole di ogni grado operanti entro l’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio. Tale modello dovrebbe essere, quindi, presentato al Ministero dell’Istruzione. Membri della commissione sono Fabiana Fusco dell’Università di Udine, Mihaela Knez del Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Centro per lo sloveno come lingua seconda e straniera) dell’Università di Lubiana, Alexandra Krause dell’Università di Vienna e Walter Tomada del Centro di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana Docuscuele.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp