Posvet o večjezičnosti_Plurilinguismo e educazione

“Večjezičnost in izobraževanje. Izkušnje, rezultati in izzivi v prostoru med Italijo in Slovenijo.” je naslov mednarodnega posveta, ki ga organizira Mednarodni center za večjezičnost Univerze v Vidmu. Začel se bo v četrtek, 6. septembra 2012 (od 15.00 dalje), nadaljeval pa v petek, 7. septembra 2012 (od 9.30 dalje). Srečanje bo v dvorani “Gusmani” v Palači Antonini (Ulica T. Petracco 8 v Vidmu).
Dvodnevno srečanje se bo začelo s pozdravnim govorom rektorice videmske univerze Cristiane Compagno. V ospredju bodo raziskave, prakse in izkušnje, didaktični pripomočki kot del večjezičnega izobraževanja ter kulturne in književne povezave.
Posvet je ena izmed dejavnosti, izpeljanih v okviru mednarodnega projekta “Jezik – Lingua – Večjezičnost kot bogastvo in vrednost čezmejnega prostora med Italijo in Slovenijo” realiziranega v okviru Programa za čezmejno sodelovanje Italija – Slovenija 2007–2013. Projekt zastopa italijansko Ministrstvo za gospodarstvo in finance ter slovensko Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
“Namen posveta je – pravi Roberto Dapit, znanstveni koordinator pobude – spodbujati povezave med znanstvenim diskurzom in večjezično prakso, ki je “naravna” značilnost prostora med Italijo in Slovenijo. V okviru aplikativnih študij se prepletajo vprašanja, ki zadevajo bodisi stvarno rabo in učenje jezikov bodisi kognitivne procese, pri čemer se pojavljajo teoretične in praktične potrebe, ki jih nalagajo spremembe v razmerju med jezikom in pričakovanji skupnosti govorcev.”
V projektu bodo poleg Ciljnega začasnega združenja “Jezik – Lingua”, ki je vodilni partner, sodelovali še: Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti – Italijanska unija; Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče “Carlo Combi”; Študijski center “Jacques Maritain”; Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper; Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper; Univerzitetni konzorcij Furlanije; Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper; Oddelek za tuje književnosti, primerjalno književnost in kulturne študije Univerze v Trstu; Mednarodni center za večjezičnost Univerze v Vidmu; Univerza Ca’ Foscari v Benetkah; Fakulteta za humanistične študije Koper.

 

“Plurilinguismo e educazione. Esperienze, risultati e sfide nello spazio tra Italia e Slovenia”. È il titolo del convegno internazionale organizzato dal Centro internazionale sul plurilinguismo dell’Università di Udine che si terrà giovedì 6 (dalle 15) e venerdì 7 (dalle 9.30) settembre nella sala “Gusmani” di palazzo Antonini, in via Petracco 8 a Udine. L’incontro si aprirà con l’indirizzo di saluto del rettore dell’Ateneo friulano Cristiana Compagno.
Nella due giorni di lavori, ricercatori italiani e sloveni faranno luce sulla condizione delle lingue standard e locali nello spazio tra Italia e Slovenia. In particolare, metteranno in evidenza ricerche, prassi ed esperienze, strumenti didattici prodotti nel settore dell’educazione plurilingue e connessioni sul piano culturale o letterario.
Il convegno si inserisce nel quadro delle attività del progetto internazionale “Jezik-Lingua – Plurilinguismo quale ricchezza e valore dell’area transfrontaliera italo-slovena” realizzato nell’ambito del Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Il progetto è patrocinato dal Ministero italiano dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero sloveno per lo Sviluppo economico e la Tecologia.
«Il convegno – spiega Roberto Dapit, coordinatore scientifico dell’iniziativa – intende stimolare un legame tra la riflessione scientifica e la pratica plurilingue, caratteristica naturale dello spazio tra Italia e Slovenia. In un quadro di studi applicativi si intrecciano, infatti, questioni riguardanti le realtà di uso e di apprendimento delle lingue nonché i processi cognitivi, lasciando emergere le necessità teoriche e pratiche imposte dai cambiamenti originati nei rapporti tra la lingua e le aspettative della comunità di parlanti».
Al progetto partecipano, oltre all’associazione temporanea di scopo “Jezik-Lingua” con funzione di lead partner: l’Associazione degli appartenenti alla comunità nazionale italiana-Unione italiana, il Centro italiano di promozione, cultura, formazione e sviluppo “Carlo Combi”, il Centro studi “Jacques Maritain”, la Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana Capodistria, la Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria, il Consorzio universitario del Friuli, la Biblioteca centrale “Srečko Vilhar“, il dipartimento di Letterature straniere, comparatistica e studi culturali dell’Università di Trieste, il Centro internazionale sul plurilinguismo dell’Università di Udine, l’Università Ca’ Foscari di Venezia, la facoltà di Studi umanistici dell’Università del Litorale di Capodistria.

 

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp