Po šestih mesecih spet v šolske klopi_Dopo sei mesi di nuovo a scuola

Srieda, 16. šetemberja, je v Furlaniji Julijski krajini dan uficialnega začetka novega šuolskega lieta. Pruzaprù so se skor vsierode otroci že priet varnili v klopi, saj so parva dva šetemberska tiedna organizirali posebne dejavnosti, de bi otroci nomalo nadoknadili, rekuperali, kar so zamudili v lanskem šuolskem lietu, saj nieso hodili v šuolo od počitnic ob koncu pusta in začetku posta, zadnje dni febrarja, tuo je vič ku šest miescu.

Šuolsko lieto 2020-2021 bo seviede v zamenju pandemije koronavirusa, saj bojo muorli šuolarji, učitelji, drugo osebje in tudi dužine otruok spoštovati posebne norme pruoti širjenju epidemije. Šuole pa so parpravljene.

V Benečiji se šuolsko lieto začenja z žalostno novico, de na bo vič vartaca (ažila) v Sauodnji. Oparli so ga bli nazaj lieta 2014 ku sekcijo dvojezičnega vartaca v Špietru. Tekrat dol nieso imieli prestora za vse, kier je bluo vpisano 95 otruok (lieto potlé kar 101) in so šuolski hram še strojili. Sada so novi prestori a v dvojezičnem vartacu je samuo 58 otruok. Vsekakor so v Nediških dolinah v vartacah 4 otroci vič ku lani.

Arzveseljivo je, de je vič otruok v vartacah tudi v Prapotnem, v Tipani in na Njivici. V teli zadnji šuoli imajo velik porast učencu v primarni šuoli, takuo de je v kamunu Bardo lietos kar 50 šuolarju. Lepuo je tudi, de imajo v Tipani adnega otroka v parvem razredu in dva vič ku lani v vartacu, četudi so predvpisi konac ženarja kazali čarno sliko.

V Nediških dolinah se je za 19 otruok zmanjšalo število šuolarju v primarni šuoli (narvič v adnojezični šuoli v Špietru), medtem ko je v nižji sriednji šuoli adan učenac vič.

Puno otruok se na nediškem teritoriju uči tudi po slovensko, saj ima dvojezični inštitut Pavla Petričiča 52.2 par stuo otruok od vartca, 57.5 par stuo šuolarju primarne šuole in 38.3 par stuo učencu njižje srednje šuole.

V Reziji imajo adnega otroka manj v vartacu, dva vič v primarni šuoli in dva vič v nižji sriednji šuoli.

V Kanalski dolini beležijo 19 otruok manj v vartacah, 3 manj v primarni in dva vič v nižji srednji šuoli.

Tudi lietos se bo v Ukvah, v Žabnicah in na Tarbižu v vrtcih in primarnih šuolah nadaljevau eksperimentalni vičjezični pouk. Za tuole potrebujejo tudi tri učitelje slovenskega jezika. Ure slovenščine bojo imeli tudi v Tipani in na Njivici. Za tuole je tudi lietos pripravljeno skočiti na pomuoč združenje Blankin. Tudi v Prapotnem je lepuo število šuolarju vpisano na slovenščino.

Per le scuole del Friuli-Venezia Giulia l’anno scolastico 2020-2021 è iniziato ufficialmente mercoledì, 16 settembre. In realtà quasi ovunque le attività sono iniziate due settimane prima, in un’atmosfera che resta caratterizzata dalla pandemia di Covid-19 e dalle precauzioni da seguire.

Quest’anno non sarà attiva la sezione di Savogna della scuola d’infanzia bilingue.  Nel 2014, di fronte a 95 bambini iscritti, era stata aperta in seno all’Istituto comprensivo con insegnamento bilingue italiano-sloveno di San Pietro al Natisone/Špietar. Malgrado i locali siano sempre adeguati, alla scuola d’infanzia bilingue gli iscritti quest’anno sono solo 58. Eppure nelle scuole d’infanzia delle Valli del Natisone, a livello complessivo, sono iscritti 4 bimbi in più dell’anno scorso.

Una bella notizia è che cresce il numero di iscritti alle scuole d’infanzia di Prepotto, Taipana/Tipana e Vedronza/Njivica. Spicca soprattutto la crescita d’iscritti alla scuola primaria di Vedronza.

Nelle Valli del Natisone il numero di iscritti alle scuole primarie è sceso di 19 bambini.

Oltre la metà dei bambini della zona delle Valli del Natisone continua a studiare in italiano e sloveno, visto che è iscritta all’Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone.

A Resia diminuisce il numero di iscritti alla scuola d’infanzia; cresce quello degli iscritti alle scuole primaria e secondaria di primo grado.

In Valcanale è forte soprattutto il calo di iscritti alle scuole d’infanzia, con 19 bimbi in meno a livello complessivo. Anche quest’anno a Ugovizza/Ukve, Camporosso/Žabnice e Tarvisio/Trbiž sarà attivato il progetto sperimentale di scuola plurilingue. Allo scopo sono necessari tre insegnanti di sloveno. Anche a Taipana e Vedronza saranno offerte ore d’insegnamento dello sloveno. A tal fine è pronta anche quest’anno a prestare aiuto l’Associazione/Združenje Don Eugenio Blanchini.

Anche A Prepotto si registra un buon numero di iscritti che aderiscono all’insegnamento dello sloveno.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp