Okroglo-Videm v EU seznamu_Elettrodotto priorità dell’Ue

Članice Evropske unije so 24. julija sprejele seznam, ki vključuje 137 energetskih projektov iz 28 držav članic, za katerega je v obdobju 2014–2020 namenjenih pet milijard evrov. Ker je na seznamu prednostnih energetskih projektov tudi italijanski projekt terminala v Žavljah pri Trstu, ki mu Slovenija nasprotuje, je slovenska vlada glasovala proti celotnemu evropskemu seznamu projektov skupnega interesa. Slovensko nasprotovanje pa žal ni preprečilo sprejetja seznama, na katerim je uvrščen tudi elektrovod iz Okroglega v Videm, ki že nekaj let buri duhove v Benečiji in Posočju. Krajevne uprave iz obeh strani meje menijo, da bi čezmejni daljnovod hudo posegel v naravne lepote teritorija in s tem močno omejil njegovo turistično privlačnost. Projek je na seznamu Evropske Unije med sedmimi v skupni investicijski vrednosti 1,2 milijarde, ki jih je predlagala Slovenija. “Naš glas proti je sicer močno politično sporočilo vsem državam članicam EU in Evropski komisiji, da je projekt LNG Žavlje za Republiko Slovenijo resnično sporen. Hkrati pa s tem seveda glasujemo tudi proti 7 našim projektom, ki – zaradi nenasprotovanja drugih držav članic – zaenkrat ostajajo na seznamu, zato vsekakor upamo, da bodo uvrščeni tudi v sam delegiran akt, ki ga bo jeseni pripravila Evropska komisija. Naj poudarimo, da glasovanje proti seznamu zaenkrat ne pomeni spremembe glede statusa naših projektov. Ti so še vedno prepoznani kot evropsko pomembni,” je slovenska vlada zapisala v sporočilu za javnost. Evropska komisija bo predvidoma 2. oktobra potrdila dokončen evropski seznam. Proti “pošastnemu” daljnovodu iz Okroglega v Vidan bo informativno-protestni večer v petek 26. julija ob 20:30 v občinski dvorani v Špietru. Spregovorili bodo domači župan Tiziano Manzini, arhitekt Roberto Pirzio Biroli, predsednik odbora za življenje ruralne Furlanije Aldevis Tibaldi, koordinator posoškega odbora proti daljnovodu Fedja Klavora, tolminski župan Uroš Brežan, videnski tajnik sindikata CISL Roberto Muradore, komisar gorske unije in deželni svetnik Giuseppe Sibau, predsednik videnske pokrajine Pietro Fontanini.

C’è anche l’elettrodotto transfrontaliero Okroglo-Udine nell’elenco dei 137 progetti energetici prioritari dei 28 stati membri che sono stati approvati il 24 luglio, dall’Unione Europea. Per essi, nel periodo 2014-2020 saranno stanziati 5 miliardi di euro. Dato che nell’elenco è compreso il rigassificatore di Trieste, al quale la Slovenia è contraria, il governo di Lubiana ha votato contro l’intero piano. In ogni caso la contrarietà slovena non ha impedito l’approvazione dell’elenco, nel quale è compreso anche il mega elettrodotto transfrontaliero Okroglo-Udine, che da anni terrorizza le Valli del Natisone e l’alta valle dell’Isonzo. Le amministrazioni comunali del versante italiano e di quello sloveno temono che l’impatto dell’infrastruttura sul territorio attraversato pregiudichi le prospettive di sviluppo turistico. L’elettrodotto è stato inserito nell’elenco tra i sette presentati dalla Slovenia, per un importo di 1,2 miliardi di euro. «Il nostro voto contrario è un forte avvertimento politico a tutti gli stati membri dell’Ue e alla Commissione europea sul fatto che il progetto di rigassificatore nel golfo di Trieste è per la Repubblica di Slovenia davvero innacettabile. Così facendo, votiamo anche contro i nostri sette progetti, che tuttavia, stante la non contrarietà degli altri stati membri, per il momento restano nell’elenco e confidiamo vengano inseriti nella delega che sarà predisposta in autunno dalla Commissione. Vogliamo ribadire che il voto contro l’elenco per il momento non cambia lo status dei nostri progetti. Essi sono ancora considerati di importanza europea», si legge in una nota di Lubiana. La Commissione europea dovrebbe dare il via libera definitivo ai progetti energetici il prossimo 2 ottobre. Contro l’impattante elettrodotto da Okroglo a Udine si terrà una serata di informazione e protesta venerdì 26 luglio alle 20.30 nella sala consiliare di San Pietro al Natisone. Interverranno il sindaco di San Pietro, Tiziano Manzini, l’architetto Roberto Pirzio Biroli, il presidente del Comitato per la vita del Friuli rurale, Aldevis Tibaldi, il coordinatore del comitato anti elettrodotto dell’alto Isonzo, Fedja Klavora, il sindaco di Tolmino, Uroš Brežan, il segretario Cisl di Udine, Roberto Muradore, l’amministratore temporaneo della Comunità montana e consigliere regionale, Giuseppe Sibau, il presidente della Provincia di Udine, Pietro Fontanini.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp