Od januarja spet brez slovenščine?_Da gennaio di nuovo senza sloveno?

Nad poukom slovenščine v Kanalski dolini se morda spet zbirajo črni oblaki. Pouk je za letošnje šolsko leto že stekel, saj so potrebna sredstva zagotovljena do 31. decembra. Vprašanje je, kaj bo od januarja naprej. Potrebovali bi neko stalno rešitev, ki bi zagotovila tistih 25.000 evrov, potrebnih za poučevanje slovenščine v otroških vrtcih in osnovnih šolah v Ukvah, Žabnicah in na Trbižu. Vsi delujejo v okviru Večstopenjskega zavoda Trbiž.

Pomanjkanje sredstev za pouk slovenščine v Kanalski dolini je nekako stalnica. Na začetku prejšnjega šolskega leta je na potrebi po kritju stroškov za poučevanje slovenščine v Kanalski dolini javnost in organizacije slovenske manjšine opozorila predsednica Združenja Cernet Anna Wedam. Zaskrbljenost je bila velika potem, ko septembra 2017 deželna posvetovalna komisija za slovensko manjšino ni odobrila prošnje za prispevek, da bi lahko v otroških vrtcih in osnovnih šolah v Ukvah, Žabnicah in na Trbižu še naprej finančno krili poučevanje slovenščine. Vprašanje je že v naslednjih dneh vzbujalo pozornost takratnega ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca, ki se je nato mudil v Kanalski dolini. Ponudil je finančno podporo in zagotovil sredstva, da bi krili stroške za poučevanje v letu 2016-2017, ki jih združenjem Cernet in Blanchini ni uspelo kriti v celoti. Obe slovenski ustanovi sta namreč svojčas priskočili na pomoč Večstopenjskemu zavodu Trbiž, da bi zagotovili neprekinjeno poučevanja slovenščine v šolah Kanalske doline, kjer je učiteljica Alma Hlede slovenščino poučevala 289 otrokom. Po zaslugi deželnih svetnikov Igorja Gabrovca in Stefana Ukmarja je nato decembra deželni svet Furlanije Julijske krajine v okviru proračuna za leto 2018 odobril vrsto prispevkov za slovensko manjšino in Združenju Don Mario Cernet namenil 25.000 evrov za poučevanje slovenščine v Kanalski dolini.

»V Kanalski dolini – nam je povedala predsednica Združenja Cernet Anna Wedam – je želja še naprej ta, da se bo poučevanje slovenščine neprekinjeno nadaljevalo tudi v letošnjem šolskem letu, vendar so sredstva za zdaj zagotovljena le do decembra 2018.« Sredstva, ki so jih decembra Združenju Cernet namenili za pouk slovenščine v Kanalski dolini, veljajo za sončno leto in ne za šolsko leto.

Omenjeno velja seveda za tiste otroke, ki se slovenščine učijo v okviru navadnega pouka, oziroma ne za tiste otroke, ki se od začetka oktobra v šolskem poslopju v Ukvah ponovno udeležujejo poskusnega večjezičnega pouka.

Večjezični pouk so v ukovškem otroškem vrtcu in osnovni šoli sprožili lani, sicer s projektom z naslovom »Odraščam v več jezikih: furlanščini, slovenščini in nemščini«. Projekt, ki ga je takrat financirala Občina Naborjet- Ovčja vas, je združeval pri dosegi ciljev tudi Večstopenjski zavod Trbiž, deželno agencijo za furlanski jezik Arlef in društva nemške in slovenske jezikovne skupnosti – Kanaltaler Kulturverein, Združenje Don Mario Cernet, Slovensko kulturno središče Planika in Združenje Don Eugenio Blanchini. (Luciano Lister)

Sembrano addensarsi nuove nubi sull’insegnamento dello sloveno in Valcanale. Le lezioni per quest’anno scolastico sono già partite, dal momento che le risorse necessarie sono assicurate fino al 31 dicembre. Il punto è cosa succederà da gennaio in poi. Sarebbe necessaria una qualche soluzione di continuità, per assicurare quei 25.000 euro necessari per l’insegnamento dello sloveno nelle scuole d’infanzia e primarie di Ugovizza/Ukve, Camporosso/Žabnice e Tarvisio/Trbiž. Tutti i plessi (che a Tarvisio sono due, ndr) sono funzionanti nell’ambito dell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio.

La mancanza di risorse per l’insegnamento dello sloveno in Valcanale è, per così dire, una costante. All’inizio dello scorso anno scolastico, a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle organizzazioni della minoranza slovena sul bisogno di copertura finanziaria per l’insegnamento dello sloveno in Valcanale era stata la presidente dell’Associazione/Združenje Don Mario Cernet, Anna Wedam. La preoccupazione era grande dopo che, a settembre 2017, la commissione regionale consultiva per la minoranza slovena non aveva approvato la richiesta di contributo che avrebbe garantito copertura finanziaria all’insegnamento dello sloveno nelle scuole d’infanzia e primarie di Ugovizza, Camporosso e Tarvisio. Già nei giorni seguenti, la tematica aveva destato l’attenzione dell’allora Ministro per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo della Repubblica di Slovenia, Gorazd Žmavc. Questi si era recato in Valcanale, offrendo sostegno finanziario. Aveva assicurato fondi per coprire le spese di insegnamento nell’anno scolastico 2016-2017, che le associazioni slovene Cernet e Blanchini non erano riuscite a reperire del tutto.

Entrambe le organizzazioni slovene, infatti, in precedenza avevano deciso di andare in aiuto all’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio, per assicurare la continuità dell’insegnamento dello sloveno nelle scuole della Valcanale. Qui la maestra Alma Hlede insegnava sloveno a 289 alunni. A dicembre, grazie ai consiglieri regionali Igor Gabrovec e Stefano Ukmar, il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia aveva approvato una serie di contributi per la minoranza slovena nell’ambito del bilancio preventivo per l’anno 2018, assegnando all’Associazione Don Mario Cernet 25.000 euro per l’insegnamento dello sloveno in Valcanale.

«In Valcanale riferisce la presidente dell’Associazione Cernet Anna Wedam si continua a desiderare che l’insegnamento dello sloveno prosegua ininterrottamente anche per quest’anno scolastico, ma le risorse sono, per ora, assicurate solo fino a dicembre 2018». I finanziamenti assegnati a dicembre all’Associazione Cernet per l’insegnamento dello sloveno in Valcanale sono assegnati, infatti, per l’anno solare e non per l’anno scolastico.

Quanto detto vale, ovviamente, per quei bambini che imparano lo sloveno nell’ambito delle lezioni ordinarie, ovvero non per quei bambini che dall’inizio di ottobre, nel plesso scolastico di Ugovizza, prendono di nuovo parte all’insegnamento sperimentale plurilingue. Nelle scuole d’infanzia e primaria di Ugovizza l’insegnamento plurilingue è stato avviato nello scorso anno scolastico, nell’ambito del progetto «Cresco in più lingue: friulano sloveno e tedesco». Allora finanziato dal Comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas, il progetto univa (e unisce, ndr) nel raggiungimento degli obiettivi anche l’Istituto onnicomprensivo di Tarvisio, l’Agenzia regionale per la lingua friulana Arlef e i sodalizi delle comunità linguistiche tedesca e slovena il Kanaltaler Kulturverein, l’Associazione Don Mario Cernet, il Circolo culturale sloveno Planika e l’Associazione Don Eugenio Blanchini.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp