Novi Cpv na Trbižu_Il nuovo Cap di Tarvisio

otvoritev-na-zdravstvenem-domu-trbizV sredo, 30. novembra, so otvorili dva gorska Centra za primarno varstvo (Cpv). Na otvoritvah sta bili prisotni predsednica Dežele Furlanija-Julijska krajina Debora Serracchiani in deželna odbornica za zdravstvo Maria Sandra Telesca.
V svojem organizacijskem modelu Cpv upoštevajo glavne značilnosti Podjetja za zdravstveno varstvo (Pzv) št. 3 Gornja Furlanija-Gričevnata-Srednja Furlanija, oziroma nizko gostoto prebivalstva in težke prevoze, a tudi dobra integracija med socialno zdravstvenimi storitvami. Opozoriti je treba na dejstvo, da je na tem Podjetju je število oseb oskrbovanih doma najvišje v celi deželi.
«Tu – je dejala Serracchianijeva – lahko otipamo izvedbo reforme deželnega zdravstva, ki je zapleten a nujen izziv, ki začne zdaj obroditi sadove. Delo razumevanja vse bolj različnih in zapletenih zdravstvenih potreb tega ozemlja, so prav zaradi njegovih posebnosti zgodaj izvedli zdravniki in vsi zdravstveni delavci. Tu smo morali le krpati že dobro tkani votek. Zdaj bo, ob pomembnosti okrepitve storitev, ob spremenitvi le-teh ob upoštevanju novih potreb ter ob podrobnejšem obveščanju prebivalstva, nadaljnji izziv izvažati ta model».
Za odbornico Telesca «smo danes prav pripovedovali spremembo zdravstva; kdor tu živi, zahteva referenčne točke in so tudi prav zaradi tega takšna ozemlja vedno izrazila močno integracijo med delavci na tem področju. Z reformo smo sestavili model, ki se prilagodi zelo dobro tem situacijam. Poskrbeli smo za orodja in danes se zahvaljujemo vsem tistim, ki so pokazali, da jih znajo dobro uporabiti, za novo zdravstvo, ki bo bližje državljanom in njihovim resničnim potrebam».
V Gorskem Cpv 2.1 Trbiž se še posebej uresničuje tisto, kar je 10 let bilo model za varstvo na gorskem območju. Danes širi storitev (kjer dela 40 enot, od zdravnikov do bolničarskega osebja) celotni Železni in Kanalski dolini. Med novostmi je širitev urnika skupnih zdravnikov od šestih do osmih ur na dan in prisotnost enega bolničarja več, ki bo pomagal pri preventivnih dejavnostih in zdravljenju. V Gorskem Cpv 1.1 Ovaro so združeni že obstoječa skupna medicina in zdravniki splošne medicine iz krajev Prato Carnico, Rigolato-Forni Avoltri, Comeglians. Zaposlenih je 5 zdravnikov.
Kot je poudaril generalni direktor Pzv št 3 Pierpaolo Benetollo je cilj ustanovitve Cpv-jev «nuditi državljanom, tudi izven bolnišnice, stalno referenčno točko med dnevom, z enim sedežem in z eno telefonsko številko, na katero se obrniti, ter povezavo med družinskimi zdravniki, bolničarji, dežurnimi zdravniki, zdravniki specialisti, socialnimi storitvami».
V Cpv-ju je zagotovljena celodnevna neprekinjena zdravniška in bolničarska prisotnost, ki jo bogatijo zdravniki specialisti za svetovanje na prošnjo družinskih zdravnikov; dežurna zdravniška služba je prisotna v istem sedežu, tudi, da bi zagotovila neprekinjenost izvajanja storitev med dnevom in nočjo, med delavniki in prazniki. Pzv št. 3 dela na to, da bi v obeh sedežih dala na razpolago vse potrebno za opravljanje preiskav, kot so elektrokardiogram, (ki bo telemedicinsko povezano z oddelkom za kardiologijo v bolnišnici), pregled očesnega ozadja, spirometrijo, nekatere ultrazvočne preiskave.
Ob tej priliki so opozorili na pomembnost štirih rešilnih avtomobilov več, ki so od leta 2016 na območju, za katero je pristojno Pzv št. 3 (eden izmed rešilnih avtomobilov je prav v Ovaru). Obenem so zagotovili, da bodo v letu 2017  prenovili tudi rešilne avtomobile v ostalih točkah, sicer s pomočjo vlaganj, ki so predvidena v deželnem načrtovanju z ozirom na Podjetja.
Na Trbižu so spregovorili župan Renato Carlantoni, občinska odbornica za kulturo Nadia Campana, referenčna oseba za Okrožje št. 2 Gumin Laura Regattin, referenčna oseba Cpv-ja in zdravnica splošne medicine Roberta Spezzotti in bolničarska koordinatorka Raffaella Taddio.

Sono stati inaugurati il 30 novembre, alla presenza della presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Debora Serracchiani e dell’assessore regionale alla Salute Maria Sandra Telesca due Centri di assistenza primaria (CAP) di montagna.
Nel loro modello organizzativo i CAP tengono conto delle principali caratteristiche del territorio dell’Azienda per l’assistenza sanitaria (AAS) n. 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli, ovvero una densità abitativa bassa, con difficoltà di trasporto, ma una già buona integrazione fra i servizi sociosanitari. Va segnalato che in questa Azienda il tasso di accessi a domicilio per l’assistenza delle persone anziane è, per esempio, il più alto dell’intera regione.
«Qui – ha commentato Serracchiani – tocchiamo con mano l’attuazione della Riforma della Sanità regionale, una sfida complessa ma necessaria, che ora comincia a mostrare i suoi frutti. Il lavoro di lettura dei bisogni sempre più diversi e complessi nel settore della sanità in questo territorio, proprio per le sue peculiaritá, era stato attivato con precocità da medici, infermieri e da tutti gli operatori: quindi qui si è trattato solo di rammendare  una trama già ben tessuta. Ora, oltre all’importanza di rafforzare i servizi, modularli alle rinnovate esigenze e informare capillarmente la popolazione, l’ulteriore sfida sarà esportare questo modello».
Per l’assessore Telesca «oggi si è proprio raccontato il cambiamento della sanità; chi vive qui chiede punti di riferimento e anche per questo da sempre questi territori hanno espresso una forte integrazione tra gli operatori che lavorano in questo settore. Con la Riforma noi abbiamo costruito un modello che si adatta benissimo a queste situazioni, abbiamo fornito strumenti e oggi siamo grati a tutti coloro che hanno dimostrato di saperli usare bene, per una Sanità nuova, più vicina ai cittadini e ai loro veri bisogni».
Nel CAP di montagna 2.1 sede di Tarvisio, in particolare, si organizza ciò che da 10 anni è stata già una realtà modello per l’assistenza nei territori di montagna e che oggi amplia il servizio (ove operano 40 unità tra medici e personale infermieristico) all’intera Canal del Ferro e Valcanale. Tra le novità, l’ampliamento dell’orario dei medici di gruppo da sei a otto ore al giorno e la presenza in più di un infermiere che coadiuverà le attività di prevenzione e cura. Nel CAP di montagna 1.1 sede di Ovaro confluiscono la Medicina di gruppo già oggi esistente e i medici di Medicina generale di Prato Carnico, Rigolato-Forni Avoltri, Comeglians. Il personale medico è di cinque unità.
L’obiettivo ricordato dal direttore generale della AAS n. 3 Pierpaolo Benetollo con l’istituzione dei CAP è «fornire ai cittadini, anche al di fuori dell’ospedale, un punto di riferimento costante nell’arco della giornata, con una sede e un numero di telefono unici cui rivolgersi, e un raccordo fra medici di famiglia, infermieri, medici di guardia medica, specialisti, servizi sociali».
Nel CAP è garantita una presenza medica e infermieristica continuativa lungo l’arco della giornata, arricchita da specialisti per attività di consulenza su richiesta dei medici di famiglia; la guardia medica è presente presso la stessa sede, anche per garantire un passaggio di consegne fra il giorno e la notte, fra i giorni feriali e quelli festivi. Presso le due sedi, l’AAS n. 3 sta mettendo a disposizione attrezzature per svolgere esami come l’elettrocardiogramma (collegato in telemedicina con la Cardiologia ospedaliera), l’esame del fondo dell’occhio, la spirometria, alcune ecografie.
Nell’occasione è stata ricordata l’importanza dei quattro punti ambulanza in più attivati nel 2016 sul territorio della AAS n. 3 (uno dei quali proprio a Ovaro) ed è stato assicurato che nel corso del 2017 anche il parco ambulanze degli altri punti esistenti verrà rinnovato grazie agli investimenti previsti dalla Programmazione regionale aziendale.
A Tarvisio sono intervenuti il sindaco Renato Carlantoni, l’assessore comunale alla sanità Nadia Campana, la referente facente funzione per il Distretto 2 di Gemona Laura Regattin, la referente del CAP e medico di Medicina generale Roberta Spezzotti e la coordinatrice infermieristica Raffaella Taddio. (ARC/EP/ppd)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp