Naš jezik je glavna vrednota_La nostra lingua, il valore principale

Robert Kojc in Giorgio Banchig

V petek, 24. maja, se je v Slovenskem kulturnem domu v Špietru odvijal občni zbor Inštituta za slovensko kulturo. »Jezik je za našo skupnost glavna vrednota, za katero moramo skrbeti, da bi jo ohranili, utrdili, razširili, ker predstavlja najpomembnejši element naše identitete. Ob jeziku so druge vrednote, ki tvorijo kulturni zaklad vseh nas – zgodovina, arhitektura, petje, razni pojavi umetnosti … vse to moramo ovrednotiti in vključiti v program preporoda naše skupnosti.« Tako je svojem poročilu trdil Giorgio Banchig, ki je v zadnjem triletju kot predsednik vodil osrednjo ustanovo Slovencev v Videnski pokrajini.

Med prisotnimi na občnem zboru so bili tudi državni sekretar Republike Slovenije Robert Kojc, ki na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu vodi sektor za Slovence v zamejstvu, župan Občine Špietar, Mariano Zufferli, predsednica Slovenske kulturno gospodarske zveze, Ksenija Dobrila, in predsednica Sveta slovenskih organizacij za vidensko pokrajino, Anna Wedam, ki so izrazili zadovoljstvo nad pomembnimi dosežki Inštituta za slovensko kulturo in zagotovili podporo nadaljnjim razvojnim pobudam. Prisotne je pozdravila tudi Luigia Negro, predsednica SKGZ za Vidensko pokrajino. Še posebej predsednik turističnega društva Pro Loco Nediške doline Antonio De Toni je opozoril na pomembni dosežek, da je turistična informacijska točka našla potrebne prostore prav v muzeju SMO. Jeseni leta 2017 so jo odprli v sodelovanju z društvom Pro Loco Nediške doline in občino Špietar. Od takrat je muzej odprt sedem dni na teden in mu daje večjo vidljivost, saj je vključen v mrežo infotočk društev Pro loco in deželne turistične družbe Turismo FVG. Na občnem zboru je De Toni izrazil potrebo povečji koordinaciji turističnih pobud v Nediških dolinah.

Inštitut za slovensko kulturo je potrdil vlogo koordiniranja dejavnosti, pomoči društvom in ustanovam na teritoriju ter povezovanja slovenskih društev, obenem pa postaja vse bolj katalizator širših pobud za ovrednotenje dolin.

Druge dejavnosti, ki na Inštitutu zahtevajo veliko truda, sta vodenje muzeja SMO in triletni projekt »Mi smo tu«, ki se osredotoča na turistično promocijo – tudi preko vrednotenja muzejev, ki se nahajajo na območju s Trbiža do Nediških dolin. Projekt, ki se bo končal junija letos, je omogočil prispevek dežele Furlanije Julijske krajine.V tem okviru je Inštitut okrepil sodelovanje z nekaterimi društvi (ki so Združenje Don Mario Cernet, Muzej rozajanskih ljudi, Center za kulturne raziskave Bardo) in tako vzpostavil na teritoriju postojanke z lastnim osebjem.

Delovanje Inštituta naj bi se v prihodnjih letih razširilo s projektom »Mi smo tu 2.0« in z ureditvijo Etnološkega muzeja na bivšem sedežu Gorske skupnosti Ter, Nediža, Brda. Tam naj bi potrebne prostore našla muzejska zbirka, ki naj bi nastala v sodelovanju z mladimi arhitekti, strokovnjaki na tem področju in domačini. Prav v prejšnjih tednih je na pobudi Riccarda Ruttarja slovenski spored RAI med snemanjem mladinskih filmov z naslovom »Krivopetniki « posnel gradivo, ki bo potem lahko na voljo tudi v multimedijski zbirki etnološkega muzeja.

Nadaljnja uspešna in odmevna pobuda Inštituta za slovensko kulturo je zagotovo čezmejna turistična avtobusna povezava »Benečija gor in dol.« Upanje je, da bodo ta in druge pobude dolgoročno obrodile sadove.

K uspehu projektov Inštituta aktivno prispevajo ne samo člani upravnega odbora, tudi sama včlanjena društva in posamezniki – tako starejši kot tudi mlajši.

Prav vključevanje mladih daje upanje za naprej. Zadnje čase se je Inštitut še bolj intenzivno prizadeval, da bi v svoje delovanje in pobude vključil tudi slovenske vasi v trijezičnih občinah videnske pokrajine. Kakor je opozorila Anna Wedam, je ohranjanje domače slovenščine v krajih, kot so Subid, Porčinj, Mažeruola ali Čela strateško pomembno.

Po odobritvi obračuna za leto 2018 in predračuna za leto 2019 je bila še obnovitev društvenih organov. Novi upravni odbor Inštituta bodo sestavili Giorgio Banchig, Larissa Borghese, Luisa Cher, Davide Clodig, Živa Gruden, Luciano Lister, Loretta Primosig, Sandro Quaglia, Donatella Ruttar, Riccardo Ruttar in Margherita Trusgnach. Nadzorni odbor bodo pa sestavili Emanuela Cicigoi, Sandra Manzini in Renzo Mattelig.

V četrtek, 30. maja, se je novi upravni odbor sestal, da bi izvolil novo vodstvo. Predsednik bo za nadaljnji triletni mandat Giorgio Banchig , prav tako bo še naprej podpredsednica Živa Gruden. (L. L.)

Al Centro culturale sloveno/Slovenski kulturni dom di San Pietro al Natisone/Špietar si è svolta, venerdì, 25 maggio, l’assemblea ordinaria dell’Istituto per la cultura slovena-Inštitut za slovensko kulturo. «Per la nostra comunità la lingua è il valore principale, che dobbiamo curarci di conservare, consolidare, diffondere. Rappresenta il più importante elemento della nostra identità. Accanto alla lingua ci sono altri valori, che concorrono al bagaglio culturale di tutti noi – la storia, l’architettura, il canto, le diverse manifestazioni dell’arte… tutto ciò lo dobbiamo valorizzare e includere in un programma per la rinascita della nostra comunità». È quanto ha detto nella propria relazione Giorgio Banchig, che nell’ultimo triennio ha guidato, da presidente, il principale ente della comunità slovena in provincia di Udine.

Tra i presenti all’assemblea c’erano anche il segretario di stato della Repubblica di Slovenia Robert Kojc, che all’Ufficio governativo per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo dirige il settore per gli Sloveni d’oltreconfine, il sindaco di San Pietro al Natisone/Špietar, Mariano Zufferli, la presidente dell’Unione culturale economica slovena, Ksenija Dobrila, e la presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso per la provincia di Udine, Anna Wedam, che hanno espresso soddisfazione per gli importanti successi dell’Istituto per la cultura slovena e assicurato sostegno a ulteriori iniziative di sviluppo. Ha salutato i presenti anche Luigia Negro, presidente dell’Unione culturale economica slovena-Skgz per la provincia di Udine. Soprattutto il presidente della Pro Loco Nediške doline, Antonio De Toni, ha ricordato l’importante risultato rappresentato dal fatto che il punto d’informazione turistica abbia trovato posto proprio al museo Smo. Il punto è stato attivato nell’autunno del 2017, in collaborazione con la Pro Loco Nediške doline e il Comune di San Pietro al Natisone. Da allora il museo è aperto sette giorni su sette; ciò gli conferisce anche maggiore visibilità, visto che è incluso nella rete di punti informativi delle Pro loco e di Turismo Fvg. All’assemblea De Toni ha espresso anche l’auspicio di una maggiore coordinazione dell’offerta turistica nelle Valli del Natisone.

L’Istituto per la cultura slovena ha confermato il proprio ruolo di coordinamento delle attività, di aiuto ai circoli e agli enti sul territorio nonché di collegamento dei circoli sloveni. Diviene sempre più, inoltre, catalizzatore di iniziative più ampie per la valorizzazione delle vallate.

Altre attività che all’Istituto richiedono un certo sforzo sono la conduzione del museo Smo e il progetto triennale «Mi smo tu», incentrato sulla promozione turistica – anche attraverso la valorizzazione dei musei dislocati sul territorio da Tarvisio alle Valli del Natisone. Il progetto, che terminerà a giugno di quest’anno, è finanziato con un contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. Nel suo ambito l’Istituto ha rafforzato la propria collaborazione con alcuni circoli (con l’Associazione/Združenje Don Mario Cernet, il Museo della gente della Val Resia, il Centro di ricerche culturale di Lusevera/Bardo) e dislocato sul territorio dei punti di riferimento con personale proprio.

Nei prossimi anni l’attività dell’Istituto dovrebbe espandersi col progetto «Mi smo tu 2.0» e con l’allestimento di un Museo etnografico nell’ex sede della Comunità montana Torre, Natisone, Collio. Lì troverebbe gli spazi necessari una raccolta museale che nascerebbe in collaborazione con giovani architetti, esperti dell’ambito e persone dal territorio. Proprio nelle scorse settimane, durante le riprese della serie tv per ragazzi «Krivopetniki», su iniziativa di Riccardo Ruttar la programmazione in lingua slovena della Rai ha registrato del materiale, che in futuro potrà essere a disposizione anche nella raccolta multimediale del museo etnografico.

Altra iniziativa dell’Istituto per la cultura slovena-Isk che ha goduto di eco e successo è di certo il collegamento turistico transfrontaliero su corriera «Benečija gor in dol». Si spera che questa e altre iniziative generino frutti di lungo periodo.

Al successo dei progetti dell’Istituto contribuiscono attivamente non solo i membri del consiglio direttivo, anche gli stessi circoli e i singoli affiliati – sia più anziani sia più giovani.

Proprio l’inclusione dei giovani infonde speranza per il futuro. Negli ultimi tempi l’Istituto si è impegnato in modo ancor più intensivo per includere nella propria attività e nelle proprie iniziative anche i paesi di lingua slovena nei comuni trilingui della provincia di Udine. Come notato da Anna Wedam, mantenere vive le varianti slovene locali in paesi come Subit/Subid, Porzus/Porčinj, Masarolis/Mažeruola o Cialla/Čela ha una valenza strategica.

All’approvazione del bilancio consuntivo per il 2018 e del preventivo per il 2019 è seguito il rinnovo delle cariche. Il nuovo consiglio direttivo dell’Istituto per la cultura slovena-Isk sarà composto da Giorgio Banchig, Larissa Borghese, Luisa Cher, Davide Clodig, Živa Gruden, Luciano Lister, Loretta Primosig, Sandro Quaglia, Donatella Ruttar, Riccardo Ruttar e Margherita Trusgnach. Nel collegio dei revisori siederanno Emanuela Cicigoi, Sandra Manzini e Renzo Mattelig.

Sabato, 30 maggio, il nuovo consiglio direttivo si è riunito per eleggere i nuovi vertici. Presidente per un ulteriore mandato sarà Giorgio Banchig, così come continuerà a essere vicepresidente Živa Gruden.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp