Nadaljnje priložnosti za Občino Trbiž_Nuove opportunità anche per Tarvisio

11Srecanje Zanette-Bandelj na TrbizuV torek, 4. julija, se je na županstvu na Trbižu odvijalo srečanje med županom Renzom Zanettejem in predsednikom Sveta slovenskih organizacij Walterjem Bandljem. Zanette je 11. junija bil izvoljen za župana na čelu koalicije, ki jo sestavljata stranki Naprej Italija in Severna liga. Do srečanja je prišlo na njegovo povabilo.
Deželni predsednik Bandelj je novemu županu najprej predstavil vizijo in organiziranje SSO-ja na teritoriju ter organiziranost slovenske manjšine na deželni ravni nasploh. Nato mu je predstavil priložnosti, ki jih nudijo zaščitni zakoni za slovensko manjšino, ki se izvajajo tudi v občini Trbiž. Na Občini sta trenutno prav s sredstvi iz državnega zaščitnega zakona za Slovence v okviru jezikovnega okenca za slovensko manjšino zaposlena dva uslužbenca. S tem, da je spletna stran Občine trenutno dostopna le v italijanščini, je bil govor tudi o možnosti, da bi jo postopoma prevedli v slovenščino prav s sredstvi iz državnega zaščitnega zakona. Bandelj je izkoristil priliko, da bi županu tudi predlagal poimenovanje ulice v Žabnicah po duhovniku, teologu, etnologu in politiku žabniškega rodu Lambertu Ehrlichu, ki so ga v Ljubljani ustrelili pred 75 leti.
Ob upoštevanju skupnega predloga slovenskih in nemških društev v Kanalski dolini so Zanetteju med drugim izpostavili predlog, da bi postavili table s toponimi v italijanščini, slovenščini, nemščini in furlanščini na začetku in koncu vasi in ob vstopu in izstopu iz občinskega območja. Prav tako kot v Naborjetu-Ovčji vasi se tudi na Trbižu zanimajo za uvedbo trijezičnega šolskega modela – v sodelovanju z Občino Naborjet-Ovčja vas, a po samostojni poti. Tako nova odbornica za šolstvo Barbara Lagger vztraja na poti prejšnje odbornice za kulturo in šolstvo Nadie Campana, ki je vrsto let zagovarjala domačo pravico po izobrazbi v domačih materinščinah in slednjo spodbujala tudi preko sodelovanja pri številnih, tudi čezmejnih, projektih. (Luciano Lister)

Martedì, 4 luglio, il sindaco di Tarvisio/Trbiž, Renzo Zanette, ha ricevuto in municipio il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj. Lo scorso 11 giugno Zanette è stato eletto sindaco del comune alla guida di una coalizione targata Forza Italia e Lega Nord. L’incontro si è svolto su suo invito.
Il presidente Bandelj ha, anzitutto, presentato al sindaco la visione e l’organizzazione della Sso sul territorio, nonché l’organizzazione della minoranza slovena a livello regionale in generale. In seguito gli ha figurato le opportunità offerte dalle leggi di tutela della minoranza linguistica slovena, in vigore anche nel comune di Tarvisio. In municipio al momento, proprio grazie ai finanziamenti erogati in forza della legge statale di tutela della minoranza slovena, allo sportello linguistico sloveno sono impiegati due unità. Notando come, attualmente, il sito internet del Comune sia accessibile solo in italiano, è stata discussa anche la possibilità di una sua graduale traduzione in sloveno, proprio grazie ai finanziamenti offerti dalla legge di tutela. Bandelj ha, inoltre, colto l’occasione per proporre al sindaco l’intitolazione di una via di Camporosso/Žabnice al sacerdote, teologo, etnologo e politico Lambert Ehrlich, fucilato a Ljubljana 75 anni fa. Ehrlich era nato proprio a Camporosso.
In considerazione della proposta comune avanzata dai circoli delle locali minoranze linguistiche slovena e tedesca, è stata proposta a Zanette anche l’apposizione di toponomastica in italiano, sloveno, tedesco e friulano all’inizio e alla fine dei centri abitati e del territorio comunale. Come a Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas, anche a Tarvisio c’è interesse per l’introduzione di un modello scolastico trilingue – in collaborazione col Comune di Malborghetto-Valbruna, ma seguendo un percorso autonomo. La nuova assessore all’istruzione, Barbara Lagger, prosegue così sulla strada della precedente assessore alla cultura e all’istruzione, Nadia Campana, che per anni ha sostenuto il diritto locale a un’istruzione nelle lingue materne della zona, promuovendolo, tra l’altro, tramite la collaborazione a numerosi progetti, anche a carattere transfrontaliero.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp