Manjka le še 89.000 podpisov!_Mancano solo 89.000 firme!

MS15dni Še dva tedna imajo organizatorji državljanske pobude Minority Safepack in pripadniki evropskih manjšin čas, da zberejo milijon podpisov, s katerimi bi zavezali Evropsko unijo, da zajamči evropske pravne standarde za zaščito narodnih manjšin.

FUEN – Federativna zveza evropskih narodnosti, ki deluje od leta 1949 in ima danes skoraj 90 članic ter predstavlja okoli 400 narodnih in jezikovnih skupnosti, je v mesecu maju začela z državljansko pobudo MINORITY SAFEPACK. Gre za zbiranje 1 milijona podpisov evropskih državljanov, da se Evropsko Unijo spodbudi k aktivnejšemu zavzemanju za vprašanje zaščite narodnih in jezikovnih manjšin.

Razveseljivo je, da je prvi kriterij za uspešnost državljanske pobude izpolnjen. V najmanj sedmih evropskih državah bi morali pobudniki prekoračiti zastavljeno minimalno število podpisov, sicer bi vsi napori bili zaman. Ta prag so že prekoračili v Romuniji, Latviji in Španiji ter na Madžarskem, Slovaškem, Hrvaškem in Danskem. Dobre možnosti, da prekoračijo prag, imajo tudi Avstrija, Bolgarska, Polska, Italija in Slovenija. Seveda – če do 3. aprila peticijo podpiše čimveč ljudi!

V trenutku, ko smo objavili ta članek, je manjkalo približno 89.000 podpisov. Do 3. aprila imamo enkratno priložnost, da s podpisom izboljšamo položaj manjšin na evropski ravni.

Zbiranje podpisov za državljansko pobudo MINORITY SAFEPACK poteka v vseh državah članicah Evropske Unije. Gre za enkratno solidarnost med narodnimi in jezikovnimi skupnostmi v Evropi, da ne ostanemo sami. K pobudi so pristopile:

 • Stranka Slovenska skupnost (članica FUEN),
 • SSO – Svet slovenskih organizacij,
 • SKGZ – Slovenska kulturno-gospodarska zveza,
 • »Primorski dnevnik«,
 • »Novi glas«,
 • petnajstdnevnik »Dom«.

Kje lahko podpišemo?

Preko spleta na spletni povezavi https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/, kjer lahko izberemo, da prijavo podpišemo v slovenščini, pri tem pa moramo obvezno izbrati državo, v kateri živimo.

V Uradih:

 • SSO – Čedad, Borgo San Domenico, 78 (od ponedeljka do petka, med 8.30 in 16.30)
 • SSO – Gorica, drev. XX Settembre, 85 (v prvem nadstropju, od 9.00 do 14.00).

 

Mancano ancora due settimane. In questo lasso di tempo gli organizzatori dell’iniziativa civile Minority Safepack e i membri delle minoranze linguistiche europee devono riuscire a raccogliere il milione di firme con cui impegnare l’Unione europea a garantire standard giuridici europei nell’ambito della tutela delle minoranze etniche.

L’Unione federalista dei gruppi etnici europei-FUEN, che opera dal 1949 e che oggi conta circa 90 membri e rappresenta circa 400 comunità etnico-linguistiche, ha intrapreso a maggio l’iniziativa civile dal nome MINORITY SAFEPACK. Si tratta di un’iniziativa che mira a raccogliere 1 milione di firme di cittadini europei, per spronare l’Unione Europea a un impegno più attivo rispetto alla questione della tutela delle minoranze etnico-linguistiche.

La buona notizia è che il primo criterio utile a garantire il successo dell’iniziativa è stato soddisfatto. In almeno sette stati europei bisognava raggiungere un determinato numero minimo di firme, altrimenti tutti gli sforzi sarebbero stati vani. Questa soglia minima è stata già oltrepassata in Romania, Lettonia, Spagna, Ungheria, Slovacchia, Croazia e Danimarca. Ma anche Austria, Bulgaria, Polonia, Italia e Slovenia hanno buone possibilità di oltrepassare il proprio numero minimo prefissato. Certo – se entro il 3 aprile più persone possibili firmano la petizione!

Nel momento in cui abbiamo pubblicato questo articolo, mancavano circa 89.000 firme. Fino al 3 aprile abbiamo a portata di mano un’occasione unica: migliorare la posizione delle minoranze etnico-linguistiche a livello europeo con solo una firma.

La raccolta di firme MINORITY SAFEPACK si sta svolgendo in tutti i paesi membri dell’Unione Europea. Quest’iniziativa civile rappresenta un momento unico di solidarietà tra le comunità etnico-linguistiche d’Europa, che non le fa restare sole. Vi hanno aderito:

 • il partito Unione Slovena/Stranka Slovenska skupnost (membro della FUEN),
 • la Confederazione delle organizzazioni slovene/Svet slovenskih organizacij,
 • l’Unione culturale economica slovena/Slovenska kulturno-gospodarska zveza,
 • il quotidiano della minoranza slovena in Italia «Primorski dnevnik»,
 • il settimanale della minoranza slovena «Novi glas»,
 • il quindicinale della comunità slovena della provincia di Udine «Dom».

Dove si può firmare?

Su internet all’indirizzo https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/, dove si può anche scegliere di compilare il modulo in sloveno; nel farlo, va obbligatoriamente scelto lo stato di residenza.

Negli uffici:

 • Confederazione delle organizzazioni slovene-SSO – Cividale, Borgo San Domenico, 78 (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 16.30)
 • Confederazione delle organizzazioni slovene-SSO – Gorizia, viale XX Settembre, 85 (al primo piano, dalle 9.00 alle 14.00).

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp